Ustawa z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2013.11.26
do 2015.12.31
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 1381
Istniejące wersje czasowe art. 3
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2009.01.01
2013.11.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 1381
2016.01.01
zmieniony przez
2016.05.04 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 617
2017.07.14
zmieniony przez
2017.09.01
zmieniony przez
2017.10.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1892
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 3. 1. Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:

  1) właścicielami gruntów, z zastrzeżeniem ust. 2;

  2) posiadaczami samoistnymi gruntów;

  3) użytkownikami wieczystymi gruntów;

  4) posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:

   a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa1) lub z innego tytułu prawnego albo

   b) jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa1) i Lasów Państwowych.

   _____________________________
   1) Obecnie: Agencja Nieruchomości Rolnych, zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2003 r. nr 64, poz. 592), która weszła w życie z dniem 16.07.2003 r.

2. Jeżeli grunty znajdują się w posiadaniu samoistnym, obowiązek podatkowy w zakresie podatku rolnego ciąży na posiadaczu samoistnym.

3. Jeżeli grunty gospodarstwa rolnego zostały w całości lub w części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych, podatnikiem podatku rolnego jest dzierżawca.

4. Jeżeli grunty gospodarstwa rolnego zostały wniesione do spółdzielni produkcyjnej jako wkład gruntowy, podatnikiem podatku rolnego jest spółdzielnia produkcyjna.

5. Jeżeli grunty, o których mowa w art. 1, stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowią odrębny przedmiot opodatkowania podatkiem rolnym, a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach (posiadaczach), z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Jeżeli grunty, o których mowa w ust. 5, stanowią gospodarstwo rolne, obowiązek podatkowy ciąży na tej osobie będącej współwłaścicielem (posiadaczem), która to gospodarstwo prowadzi w całości.