Ustawa z dnia 28.09.1991 r. o lasach

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2014.09.01
do 2015.12.09
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1153
Istniejące wersje czasowe art. 57
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.11.15
2011.01.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2011 r. nr 12, poz. 59
2014.09.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1153
2015.12.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 2100
2016.04.15
zmieniony przez
2017.04.14 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 788
2018.11.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 2129
2020.01.03 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 6
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 57. 1. Środki funduszu leśnego stanowią:

  1) odpis podstawowy liczony od wartości sprzedaży drewna, obciążający koszty działalności nadleśnictw;

  2) należności, kary i opłaty związane z wyłączeniem z produkcji gruntów leśnych;

  3) należności wynikające z odszkodowań:

   a) cywilnoprawnych za szkody powstałe w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych, a także z innych tytułów,

   b) z tytułu przedwczesnego wyrębu drzewostanów na podstawie przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,

   c) za szkody powstałe w wyniku pożarów, prac górniczych i geologicznych;

  4) dochody wynikające z udziału lub uzyskane ze sprzedaży akcji i udziałów w spółkach, o których mowa w art. 42;

  5) dotacje budżetowe, z wyłączeniem dotacji celowych, o których mowa w art. 54;

  6) inne dochody uzyskane na rzecz tego funduszu.

2. Środki, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. b, związane z wyłączeniem z produkcji lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz lasów znajdujących się w zarządzie parków narodowych, gromadzi się na odrębnym rachunku bankowym Dyrekcji Generalnej.

3. Środki funduszu leśnego niewykorzystane w danym roku kalendarzowym stanowią dochód tego funduszu w następnym roku kalendarzowym.

4. Minister właściwy do spraw środowiska, na wniosek Dyrektora Generalnego, w drodze decyzji, ustala corocznie Lasom Państwowym wielkość odpisu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1. Dyrektor Generalny może ustalać wielkość odpisu dla poszczególnych dyrekcji regionalnych, a dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych - dla poszczególnych nadleśnictw.