Ustawa z dnia 28.09.1991 r. o lasach

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2011.01.18
do 2011.06.30
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2011 r. nr 12, poz. 59
Istniejące wersje czasowe art. 19a
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.11.15
2011.01.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2011 r. nr 12, poz. 59
2011.07.01
uchylony przez
2014.09.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1153
2015.12.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 2100
2017.04.14 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 788
2018.11.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 2129
2020.01.03 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 6
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 19a. 1. Wykonywanie planów urządzenia lasu, o których mowa w art. 19, z zastrzeżeniem art. 21a, wymaga uzyskania zezwolenia na wykonywanie tej działalności, zwanego dalej "zezwoleniem". Decyzję w sprawie wydania zezwolenia, odmowy wydania, zmiany i cofnięcia zezwolenia wydaje minister właściwy do spraw środowiska.

2. Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:

  1) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy, a w miarę potrzeby adres zakładu wnioskodawcy;

  2) numer REGON i NIP albo inny numer identyfikacyjny;

  3) wskazanie miejsca świadczonych usług;

  4) określenie zakresu świadczonych usług;

  5) informacje o stanie zatrudnienia;

  6) wykaz osób wykonujących i nadzorujących prace urządzeniowe wraz z informacją o ich kwalifikacjach, stażu pracy oraz zakresie wykonywanych czynności;

  7) opis wyposażenia technicznego niezbędnego do prawidłowego i terminowego wykonywania planów urządzenia lasu, który ma do dyspozycji wnioskodawca.

3. Zezwolenie określa:

  1) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania albo nazwę i siedzibę oraz adres otrzymującego zezwolenie;

  2) przedmiot i obszar świadczonych usług;

  3) minimalny stan zatrudnienia i wyposażenia w sprzęt;

  4) numer zezwolenia oraz datę jego wydania.

4. Zezwolenie wydawane jest na czas nieokreślony, w szczególnie uzasadnionych przypadkach określa się termin ważności decyzji.

5. Zmiana danych wskazanych we wniosku, o którym mowa w ust. 2, wymaga niezwłocznego zawiadomienia ministra właściwego do spraw środowiska.

6. Zezwolenie cofa się, gdy podmiot nie spełnia warunków określonych w zezwoleniu.

7. Za wydanie zezwolenia pobiera się opłatę skarbową w wysokości określonej w przepisach o opłacie skarbowej.

8. Minister właściwy do spraw środowiska prowadzi rejestr zezwoleń zawierający informacje o wnioskach i decyzjach w sprawach zezwoleń. Dane zawarte w rejestrze są jawne.