Ustawa z dnia 28.09.1991 r. o lasach

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2011.01.18
do 2014.03.05
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2011 r. nr 12, poz. 59
Istniejące wersje czasowe art. 18
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.11.15
2011.01.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2011 r. nr 12, poz. 59
2014.03.06
zmieniony przez
2014.09.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1153
2015.12.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 2100
2017.04.14 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 788
2018.11.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 2129
2020.01.03 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 6
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 18. 1. Plan urządzenia lasu sporządza się, z zastrzeżeniem ust. 2, na 10 lat, z uwzględnieniem:

  1) przyrodniczych i ekonomicznych warunków gospodarki leśnej;

  2) celów i zasad gospodarki leśnej oraz sposobów ich realizacji, określonych dla każdego drzewostanu i urządzanego obiektu, z uwzględnieniem lasów ochronnych.

2. W przypadkach uzasadnionych stanem lasów, a w szczególności wystąpieniem szkód lub klęsk żywiołowych, plan urządzenia lasu może być opracowany na okresy krótsze niż 10 lat.

3. Zmiana okresu, o którym mowa w ust. 1 i 2, wymaga zgody organu zatwierdzającego plan urządzenia lasu.

4. Plan urządzenia lasu powinien zawierać w szczególności:

  1) opis lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia, w tym:

   a) zestawienie powierzchni lasów, gruntów przeznaczonych do zalesienia oraz lasów ochronnych,

   b) zestawienie powierzchni lasów z roślinnością leśną (uprawami leśnymi) według gatunków drzew w drzewostanie, klas wieku, klas bonitacji drzewostanów oraz funkcji lasów;

  2) analizę gospodarki leśnej w minionym okresie;

  2a) program ochrony przyrody;

  3) określenie zadań, w tym w szczególności dotyczących:

   a) ilości przewidzianego do pozyskania drewna, określonego etatem miąższościowym użytków głównych (rębnych i przedrębnych),

   b) zalesień i odnowień,

   c) pielęgnowania i ochrony lasu, w tym również ochrony przeciwpożarowej,

   d) gospodarki łowieckiej,

   e) potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej.