Ustawa z dnia 28.09.1991 r. o lasach

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2008.11.15
do 2011.01.17
tekst ujednolicony przez redakcję
Istniejące wersje czasowe art. 25
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.11.15
2011.01.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2011 r. nr 12, poz. 59
2011.07.01
zmieniony przez
2014.09.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1153
2015.12.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 2100
2017.04.14 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 788
2018.11.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 2129
2020.01.03 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 6
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 25. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:

    1) szczegółowe warunki i tryb sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu, o której mowa w art. 19 ust. 3,

    2) szczegółowe wymagania w sprawie spełnienia warunków udzielania zezwoleń, o których mowa w art. 19a ust. 2, w związku z przedmiotem i zakresem świadczonych usług, a w szczególności wymagania dotyczące doświadczenia podmiotu w wykonywaniu planów urządzenia lasu oraz wielkość potencjału technicznego i kadrowego niezbędnego do należytego i terminowego wykonywania prac urządzeniowych, z uwzględnieniem wykształcenia, stażu pracy i wykonywanych czynności, szczegółowy zakres danych zawartych we wniosku o wydanie zezwolenia, niezbędne dokumenty do wydania zezwolenia oraz wzór wniosku

- uwzględniając prawidłowość sporządzania dokumentacji urządzeniowej oraz przejrzystość procedury uzyskiwania zezwoleń.