Ustawa z dnia 28.09.1991 r. o lasach

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2016.04.30
do 2017.04.13
dodany przez
art. 1 

Art. 37e. 1. Jeżeli nadleśniczy, o którym mowa w art. 37b, stwierdzi zasadność nabycia gruntu, o którym mowa w art. 37a ust. 1, kieruje do Dyrektora Generalnego, za pośrednictwem właściwego dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, pisemny wniosek o wyrażenie zgody na nabycie tego gruntu.

2. Przed wystąpieniem z wnioskiem nadleśniczy może zlecić określenie wartości tego gruntu przez rzeczoznawcę majątkowego.

3. Wniosek kieruje się w terminie 10 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w art. 37b.

4. Wniosek zawiera:

  1) uzasadnienie nabycia gruntu;

  2) opis stanu prawnego gruntu;

  3) oznaczenie gruntu w ewidencji gruntów i budynków;

  4) oznaczenie księgi wieczystej, jeżeli jest prowadzona;

  5) informację o przeznaczeniu gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;

  6) informację o częściach składowych oraz przynależnościach;

  7) dokumentację zawierającą określenie wartości gruntu przez rzeczoznawcę majątkowego - w przypadku, o którym mowa w ust. 2.