Ustawa z dnia 28.09.1991 r. o lasach

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2016.04.15
do 2016.04.29
zmieniony przez
art. 1 
Istniejące wersje czasowe art. 58
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.11.15
2011.01.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2011 r. nr 12, poz. 59
2014.09.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1153
2015.12.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 2100
2016.04.15
zmieniony przez
2016.04.30
zmieniony przez
2017.04.14 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 788
2018.04.01
zmieniony przez
2018.08.23
zmieniony przez
2018.11.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 2129
2020.01.03 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 6
2020.01.31
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 58. 1. Środki funduszu leśnego przeznacza się dla nadleśnictw na wyrównywanie niedoborów powstających przy realizacji zadań:

  1) gospodarki leśnej;

  2) dotyczących administracji publicznej w zakresie leśnictwa.

2. Środki funduszu leśnego mogą być przeznaczone również na:

  1) wspólne przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, w szczególności w zakresie gospodarki leśnej;

  2) badania naukowe;

  3) tworzenie infrastruktury niezbędnej do prowadzenia gospodarki leśnej;

  4) sporządzanie planów urządzenia lasu;

  5) prace związane z oceną i prognozowaniem stanu lasów i zasobów leśnych;

  5a) ochronę przyrody w lasach realizowaną metodami gospodarki leśnej;

  6) inne zadania z zakresu gospodarki leśnej w lasach.

3. Środki funduszu leśnego, o których mowa w art. 57 ust. 2, przeznacza się na zalesianie gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa, realizację zadrzewień na tych gruntach i inne prace związane z usuwaniem skutków klęsk i prowadzeniem gospodarki w lasach niepaństwowych oraz na cele określone w ust. 2 pkt 2, 3, 5a i 6 na gruntach znajdujących się w użytkowaniu wieczystym parków narodowych, a także na cele określone w art. 13a ust. 1.

3a. Środki funduszu leśnego, o których mowa w art. 57 ust. 2, mogą być przeznaczone na:

  1) działania niezbędne do ochrony przyrody realizowanej metodami gospodarki leśnej polegające na:

   a) wykupie przez parki narodowe na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonych w granicach parku,

   b) tworzeniu infrastruktury;

  2) sporządzanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2.

4. Dyrektor Generalny może, z wydzielonej części środków funduszu leśnego, utworzyć fundusz stabilizacji, który zostanie przeznaczony na usuwanie nadzwyczajnych zagrożeń dla lasów w ramach długookresowego cyklu produkcji leśnej.

5. Nadleśnictwa zasięgają opinii właściwych organów administracji samorządowej w zakresie rocznego planu zalesiania gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa.