Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2.07.2018 r. w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

 Dz. U. z 2018 r. poz. 1300

Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 1.01.2019 r.

Na podstawie art. 27 ust. 8 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, 1162 i 1291) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi lub innych zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi, lub w związku z którymi zapłata należności dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (CIT-TP), stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. 1. Wzór stanowiący załącznik do rozporządzenia stosuje się do transakcji z podmiotami powiązanymi lub innych zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi, lub w związku z którymi zapłata należności dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, realizowanych w latach podatkowych rozpoczynających się po dniu 31 grudnia 2016 r.

2. Jeżeli przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia uproszczone sprawozdanie zostało złożone według wzoru określonego w rozporządzeniu uchylanym w § 4, uznaje się je za prawidłowe.

§ 3. Do dnia 30 września 2018 r. uproszczone sprawozdanie może być składane według wzoru określonego w rozporządzeniu uchylanym w § 4.

§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 1190).

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.*)

_____________________
*) Uwaga od redakcji: rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 5.07.2018 r.

Załącznik

CIT-TP Uproszczone sprawozdanie

CIT-TP Uproszczone sprawozdanie uproszczone sprawozdanie

CIT-TP Uproszczone sprawozdanie uproszczone sprawozdanie

CIT-TP Uproszczone sprawozdanie uproszczone sprawozdanie

CIT-TP Uproszczone sprawozdanie uproszczone sprawozdanie

DRUKI.Gofin.pl - druk powiązany: CIT-TP(2) - Uproszczone sprawozdanie