Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28.05.2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2018 r. poz. 1206

Rozdział 11

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 64. 1. Opis techniczny protokołu komunikacyjnego, o którym mowa w § 42 ust. 1, minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego tego ministra po raz pierwszy w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie tego przepisu.

2. Opis techniczny protokołu komunikacyjnego współpracy kas z zewnętrznym terminalem płatniczym minister właściwy do spraw gospodarki udostępni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego tego ministra po raz pierwszy w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie tego przepisu.

§ 65. 1. Potwierdzenia, o których mowa w art. 111 ust. 6b ustawy, wydane dla kas na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność przez okres, na który zostały wydane, chyba że potwierdzenie zostanie cofnięte.

2. Kasy wyposażone w funkcję stałą wydruku na paragonie fiskalnym, przy danych dotyczących wartości, oznaczenia waluty w złotych, w tym przy zastosowaniu skrótów "zł" lub "PLN", mogą być stosowane nie dłużej niż do dnia, do którego zgodnie z odrębnymi przepisami złoty będzie uznawany jako prawny środek płatniczy na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, przy którego zastosowaniu jest prowadzona ewidencja.

3. Numer unikatowy kasy dla użytkowanych kas, które uzyskały potwierdzenie o spełnieniu kryteriów i warunków technicznych przed 2000 r., składa się z dwuliterowego prefiksu oraz ciągu 8 cyfr.

4. Numery unikatowe kasy dla użytkowanych kas, które uzyskały potwierdzenie o spełnieniu kryteriów i warunków technicznych po 1999 r. wydane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych składają się z trzyliterowego prefiksu oraz ciągu 8 cyfr.

5. Numery unikatowe kasy dla kas posiadających potwierdzenie o spełnieniu funkcji, kryteriów i warunków technicznych wydane na mocy rozporządzenia uchylanego w § 69 składają się z trzyliterowego prefiksu oraz ciągu 10 cyfr.

§ 66. W sprawach o wydanie potwierdzeń, o których mowa w art. 111 ust. 6b ustawy, wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 67. W przypadku kas z papierowym zapisem kopii przepisy dotychczasowe stosuje się do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 68. W przypadku kas z elektronicznym zapisem kopii, o których mowa w § 2 pkt 5 rozporządzenia uchylanego w § 69, przepisy dotychczasowe stosuje się do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 69. Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. poz. 1076).

§ 70. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia*), z wyjątkiem § 64, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

__________________
1) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 19.01.2018 r. pod numerem 2018/23/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23.12.2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża dyrektywę (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9.09.2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (ujednolicenie) (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).
*) Uwaga od redakcji: rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 22.06.2018 r.