Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28.05.2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2018 r. poz. 1206

Rozdział 10

Sposób oznaczania pamięci fiskalnej numerami unikatowymi kasy i warunki ich przydzielania oraz dokumenty, które powinny być dołączone do kasy przy wprowadzaniu jej do obrotu

§ 62. 1. Pamięć fiskalna jest oznaczana numerem unikatowym kasy wprowadzonym do niej wyłącznie podczas procesu produkcyjnego.

2. Numer unikatowy kasy składa się z trzyliterowego prefiksu oraz ciągu 10 cyfr.

3. Numery unikatowe kasy są przydzielane wyłącznie dla kas posiadających potwierdzenie, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy.

4. Przydzielenie numerów unikatowych kas dla kas danego typu następuje na podstawie wniosku producenta, zawierającego:

  1) określenie typu kas oraz celu wykorzystania wnioskowanych numerów unikatowych kasy;

  2) numer i datę potwierdzenia, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy, wydanego dla typu kas objętego wnioskiem;

  3) określenie liczby numerów unikatowych kasy, które powinny być przydzielone;

  4) wskazanie ostatnio nadanego prefiksu dla danego typu kasy, w przypadku kolejnego wniosku o przydzielenie numerów unikatowych kasy, dla tego typu kasy.

§ 63. 1. Do każdej kasy wprowadzanej do obrotu producent dołącza:

  1) instrukcję obsługi kasy;

  2) książkę kasy zgodną z wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

  3) kartę kasy zgodną z wzorem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

  4) deklarację o spełnieniu przez kasę wymaganych funkcji, kryteriów i warunków technicznych oraz zgodności z egzemplarzem wzorcowym kasy, która była podstawą do wydania potwierdzenia, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy, zgodną z wzorem określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

2. Instrukcja obsługi kasy zawiera w szczególności:

  1) informacje dotyczące:

   a) obsługi kasy,

   b) procedur programowania kasy;

  2) opis kodów błędów obsługiwanych przez kasę, w tym opis kodów błędów odczytu pamięci fiskalnej;

  3) opis warunków znamionowych użytkowania.