Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28.05.2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2018 r. poz. 1206

Rozdział 8

Okres, na który jest wydawane potwierdzenie

§ 58. 1. Potwierdzenie, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy, wydaje się na okres 5 lat, po upływie którego może ono być wydane na następny okres, po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi dokumentami i urządzeniami oraz przeprowadzeniu badań.

2. Potwierdzenie może być wydane na kolejnych 5 lat bez ponownych badań w przypadku, gdy:

    1) przepisy, na podstawie których wydane zostało dotychczasowe potwierdzenie, nie uległy zmianie;

    2) nie wystąpiły zmiany w zakresie funkcji, oprogramowania i konstrukcji kasy.

3. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 2, wydaje się na wniosek producenta złożony przed upływem okresu, na który wydano potwierdzenie dla danej kasy, ale nie wcześniej niż po upływie 4 lat od dnia wydania potwierdzenia, o którym mowa w ust. 1. Przepisy § 55 i § 56 stosuje się odpowiednio.

§ 59. Po uzyskaniu potwierdzenia, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy, zmiany funkcjonalne, konstrukcyjne lub programowe w kasie, przed ich wprowadzeniem, wymagają każdorazowo uzyskania nowego potwierdzenia.