Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28.05.2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2018 r. poz. 1206

Rozdział 6

Kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy o zastosowaniu specjalnym

§ 49. Kasa, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. a, spełnia dodatkowo następujące wymagania:

  1) jest połączona z taksometrem w sposób:

   a) nierozłączny lub przez system złącza zabezpieczonego w sposób sprzętowy lub programowy przed ingerencją użytkownika kasy lub osób trzecich,

   b) zapewniający przekaz danych z taksometru,

   c) uniemożliwiający rozpoczęcie rejestracji następnego kursu w przypadku odłączenia lub uszkodzenia taksometru;

  2) posiada zabezpieczenie dostępu do wnętrza kasy uwzględniające, określone odrębnymi przepisami, wymagania w zakresie nakładania cech zabezpieczających taksometrów;

  3) posiada, w przypadku kas wyposażonych we wspólną z taksometrem płytę główną, rozwiązania konstrukcyjne umożliwiające wykonanie fiskalizacji kasy oraz innych czynności dostępnych w trybie serwisowym bez naruszenia cech zabezpieczających taksometrów;

  4) funkcje wyświetlacza wartości usługi zarejestrowanej przez kasę może pełnić wyświetlacz zespołu opłat lub zespołu dopłat taksometru;

  5) posiada wyświetlacz dla użytkownika, który może być wspólny z wyświetlaczem dla nabywcy;

  6) przechowuje w pamięci fiskalnej informacje o typach i numerach taksometrów, dla których emitowała paragony fiskalne; zapis informacji o taksometrze odbywa się w kasie nie później niż podczas emisji pierwszego paragonu fiskalnego odpowiadającego kursowi na danym taksometrze; informacje o taksometrach kasa udostępnia w postaci wydruku;

  7) posiada dostępną dla użytkownika funkcję raportowania numerów seryjnych wszystkich współpracujących z nią taksometrów, na których rejestrowane były kursy, wraz z datą i godziną ich zarejestrowania w kasie; funkcja musi umożliwiać wybór zakresu raportowanych taksometrów według czasu i unikalnego oznaczenia taksometru;

  8) posiada funkcję umożliwiającą anulowanie paragonu fiskalnego dla rozliczenia kursu, który rozpoczął się postojem nie dłuższym niż 20 minut i zakończył przejechaniem odcinka drogi nie dłuższego niż 500 m albo tylko samym postojem nie dłuższym niż 20 minut;

  9) wykorzystuje funkcję stosowania opustu procentowego (rabat) lub funkcję stosowania cen umownych indywidualnie negocjowanych, o ile te funkcje występują, łącznie z określeniem wysokości opustu procentowego (rabat) lub ceny wyłącznie w okresie dostępności funkcji umożliwiającej anulowanie paragonu fiskalnego, podczas realizowanego kursu;

  10) wyświetla dodatkowo wyraz "RABAT" podczas korzystania z funkcji stosowania opustu procentowego (rabat) podczas realizacji kursu na wyświetlaczu kasy lub zespole opłat lub dopłat taksometru; należność uwzględniająca zastosowany opust procentowy (rabat) jest wykazana na wyświetlaczu najpóźniej po przejściu taksometru w położenie "KASA";

  11) w przypadku przerwania kursu z powodu zaniku zasilania taksometru lub przerwania pomiaru przez taksometr w czasie powyżej 20 sekund kasa dokonuje emisji paragonu fiskalnego za wykonaną do tego zdarzenia usługę po wznowieniu pracy tego taksometru, zawierającego dodatkową informację o wystąpieniu sytuacji awaryjnej; w przypadku gdy niemożliwe jest wznowienie pracy taksometru albo gdy po jego ponownym podłączeniu nie zawiera on informacji umożliwiających zakończenie rozpoczętej transakcji w kasie, zakończenie transakcji w kasie może nastąpić wyłącznie przez awaryjne zerowanie pamięci operacyjnej w trybie serwisowym;

  12) posiada funkcję przekazania do taksometru, po wydrukowaniu paragonu fiskalnego, informacji pozwalającej na przestawienie taksometru w stan umożliwiający realizację następnego kursu;

  13) kończy transakcje poprzez awaryjne zerowanie pamięci operacyjnej kasy w trybie serwisowym, w przypadku gdy niemożliwe jest wznowienie pracy taksometru albo gdy po jego ponownym podłączeniu nie zawiera on informacji umożliwiających zakończenie rozpoczętej transakcji w kasie;

  14) posiada funkcję:

   a) automatycznej synchronizacji czasu pomiędzy kasą a taksometrem,

   b) synchronizacji czasu dostępną dla serwisu, w przypadku gdyby taksometr uniemożliwiał kasie automatyczną synchronizację czasu z czasem urzędowym.

§ 50. Kasa, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. a, posiada zasilanie z instalacji pojazdu samochodowego oraz wewnętrzne zasilanie akumulatorowe, które zapewnia wydrukowanie minimum 20 paragonów fiskalnych, każdy o zawartości 20 wierszy druku, od chwili zaniku zasilania z instalacji pojazdu samochodowego.

§ 51. Kasa, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. b, podczas zapisu paragonu fiskalnego lub faktury wyświetla na wyświetlaczu dla nabywcy informacje dotyczące realizowanych wycen leków objętych paragonem fiskalnym lub fakturą.

§ 52. 1. Kasa biletowa:

  1) może posiadać jeden wyświetlacz dla użytkownika i nabywcy;

  2) posiada funkcję rejestracji i naliczania dopłat do przewozów w podziale na poszczególne kategorie ulg ustawowych, a także funkcję sporządzania dobowych i miesięcznych raportów dopłat do biletów ulgowych; dobowe i miesięczne raporty dopłat zawierają, dla każdej ulgi, dla której w danym okresie były wydawane bilety, co najmniej oznaczenie ulgi, wartość procentową ulgi, liczbę wydanych biletów oraz kwotę dopłaty.

2. Kasa biletowa, która realizuje transakcje niepodlegające opodatkowaniu, zapisuje w pamięci fiskalnej łączną wartość sprzedaży zrealizowanej od wykonania ostatniego raportu fiskalnego dobowego.

3. Kasa biletowa zasilana z instalacji pojazdu samochodowego musi spełniać wymagania określone w § 50.

§ 53. Kasa, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. d, musi zamknąć wszystkie rozpoczęte w ciągu danej doby transakcje przed wykonaniem raportu fiskalnego dobowego.

§ 54. Kasa, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. f, może nie emitować paragonu fiskalnego i paragonu fiskalnego anulowanego w postaci papierowej, pod warunkiem wyświetlania na wyświetlaczu dla nabywcy pozycji paragonu dotyczących transakcji sprzedaży określonych w § 23 ust. 1 pkt 32, przez nie mniej niż 30 sekund lub do rozpoczęcia kolejnej transakcji sprzedaży.