Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28.05.2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2018 r. poz. 1206

Rozdział 3

Kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy w zakresie przechowywania danych w ich pamięciach

§ 19. Kasa zapewnia zapis w pamięci fiskalnej, w szczególności:

  1) pierwszych 20 bajtów podpisów cyfrowych oraz łącznych wartości brutto dla każdego z paragonów fiskalnych, paragonów fiskalnych anulowanych, faktur oraz faktur anulowanych, emitowanych przez kasę;

  2) danych zawartych w raporcie fiskalnym dobowym, obejmujących co najmniej:

   a) podpis cyfrowy,

   b) niepowtarzalny numer kolejny raportu fiskalnego dobowego,

   c) datę i czas rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży objętej raportem fiskalnym dobowym,

   d) datę i czas zakończenia raportu fiskalnego dobowego,

   e) osobno dla paragonów fiskalnych i faktur (o ile występują) wartość sprzedaży bez podatku (netto) według poszczególnych stawek podatku,

   f) osobno dla paragonów fiskalnych i faktur (o ile występują) wartość sprzedaży zwolnionej od podatku,

   g) osobno dla paragonów fiskalnych i faktur (o ile występują) kwotę podatku według poszczególnych stawek podatku,

   h) osobno dla paragonów fiskalnych i faktur (o ile występują) łączną kwotę podatku,

   i) osobno dla paragonów fiskalnych i faktur (o ile występują) łączną wartość sprzedaży brutto,

   j) łączną wartość sprzedaży niepodlegającej opodatkowaniu, o ile występuje,

   k) liczbę i łączną wartość paragonów fiskalnych anulowanych, o ile występują,

   l) liczbę i łączną wartość faktur anulowanych, o ile występują,

   m) liczbę wyemitowanych dokumentów niefiskalnych od wykonania ostatniego raportu fiskalnego dobowego,

   n) dane dotyczące sprzedaży z kas, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2,

   o) liczbę zmian dla bazy towarowej obejmujących dodanie, zmianę nazwy, usunięcie towaru lub usługi oraz zmianę przypisanej do nazwy towaru lub usługi stawki podatku, a także zwolnienia od podatku,

   p) liczbę paragonów fiskalnych objętych raportem fiskalnym dobowym,

   q) liczbę faktur objętych raportem fiskalnym dobowym, o ile występują;

  3) rejestru zdarzeń zawierającego:

   a) zdarzenia dotyczące:

    - zmiany stawek podatku,

    - ręcznych zmian ustawień daty i czasu,

    - zmiany waluty ewidencyjnej,

    - zmiany konfiguracji przekazu danych, z wyłączeniem dostępu do konfiguracji sieci, dostępnej wyłącznie w trybie serwisowym,

    - fiskalizacji kasy,

    - zakończenia pracy w trybie fiskalnym,

    - aktualizacji programu pracy kasy wraz z jego sumą kontrolną,

    - włączenia i wyłączenia trybu serwisowego,

    - wymiany pamięci chronionej powiązanej z pamięcią fiskalną,

    - dat wykonania przeglądów technicznych wraz z polem do wprowadzenia numeru identyfikatora serwisanta,

    - kasowania bazy algorytmu weryfikującego,

    - programowania źródła aktualizacji programu pracy kasy,

    - wymiany klucza publicznego kasy,

    - zmiany adresu punktu sprzedaży,

   b) w przypadku zdarzenia dotyczącego programowania parametrów pracy kasy wskazanych w lit. a rejestr zdarzeń zawiera jednoznaczne oznaczenie parametru programowanego, datę i czas zmiany, a także wartości parametru po zmianie,

   c) w przypadku zdarzenia dotyczącego sytuacji awaryjnych jednoznaczne oznaczenie rodzaju sytuacji awaryjnej, o ile występują, oraz datę i czas wystąpienia wraz z numerem kolejnego raportu fiskalnego dobowego; rejestr zdarzeń obejmuje także zdarzenia dotyczące:

    - awaryjnego zerowania pamięci operacyjnej,

    - błędów weryfikacji danych zawartych w pamięci chronionej,

    - awarii zasilania kasy podczas pracy, uniemożliwiającej kontynuację rozpoczętych zadań,

    - blokady możliwości rejestracji sprzedaży, z wyłączeniem § 37 ust. 1 pkt 3 i 4,

    - błędów aktualizacji programu pracy kasy,

    - utraty ciągłości numeracji dokumentów fiskalnych i niefiskalnych;

  4) parametrów pracy kasy, co najmniej:

   a) numeru unikatowego kasy,

   b) numeru identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika,

   c) sum kontrolnych programu pracy kasy i programu pamięci fiskalnej wraz z datą instalacji,

   d) wyłącznie oznaczeń literowych od A do G, służących podatnikowi do przypisania stawki podatku do nazw towarów i usług, w tym zwolnienia od podatku,

   e) numeru ewidencyjnego kasy,

   f) kolejnego numeru pamięci chronionej powiązanej z pamięcią fiskalną;

  5) kluczy publicznych kasy służących do weryfikacji danych zapisanych w danej pamięci chronionej.

§ 20. Kasa zapewnia zapis w pamięci chronionej, w szczególności:

  1) numeru unikatowego kasy nadanego pamięci fiskalnej powiązanej z pamięcią chronioną;

  2) numeru ewidencyjnego;

  3) numeru kolejnej pamięci chronionej powiązanej z pamięcią fiskalną;

  4) numeru identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika;

  5) harmonogramu przekazu danych określonego protokołem komunikacyjnym, o którym mowa w § 42 ust. 1 - w przypadku kasy umożliwiającej przekaz danych;

  6) wszystkich dokumentów fiskalnych emitowanych przez kasę, z wyłączeniem raportów fiskalnych okresowych, raportów fiskalnych zdarzeń oraz dokumentów stanowiących odczyt zawartości pamięci fiskalnej lub pamięci chronionej;

  7) wszystkich dokumentów niefiskalnych emitowanych przez kasę;

  8) elementów graficznych wykorzystywanych w treści dokumentów fiskalnych i niefiskalnych w sposób jednoznacznie wiążący je z dokumentami fiskalnymi i niefiskalnymi, na których zostały wykorzystane;

  9) liczby zakończonych niepowodzeniem prób przekazu danych od wykonania ostatniego raportu fiskalnego dobowego;

  10) kluczy publicznych kasy służących do weryfikacji danych zapisanych w danej pamięci chronionej.

§ 21. Dane wykazane w dokumentach fiskalnych i niefiskalnych muszą być zgodne z danymi zapisanymi w pamięci fiskalnej i pamięci chronionej oraz z danymi wprowadzanymi do kasy podczas użytkowania.

§ 22. Dane zawarte w raportach fiskalnych dobowych muszą być zgodne z danymi wykazanymi na paragonach fiskalnych, paragonach fiskalnych anulowanych, fakturach, fakturach anulowanych i rejestrach zdarzeń dotyczących danego okresu.