Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28.05.2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2018 r. poz. 1206

Rozdział 2

Kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy w zakresie ich konstrukcji

§ 6. Kasa jest zbudowana w szczególności z następujących elementów konstrukcyjnych:

  1) pamięci fiskalnej;

  2) pamięci chronionej;

  3) pamięci zawierającej program pracy kasy;

  4) pamięci przeznaczonej na zapis bazy towarowej, z wyłączeniem drukarek fiskalnych;

  5) pamięci umożliwiającej działanie algorytmu weryfikującego zmiany stawek podatku przypisanych do nazw towarów lub usług w przypadku drukarek fiskalnych;

  6) zegara czasu rzeczywistego;

  7) interfejsu lub interfejsów komunikacyjnych, umożliwiających co najmniej:

   a) przekaz danych, za pośrednictwem sieci Internet lub sieci teleinformatycznej, w sposób określony protokołem komunikacyjnym, o którym mowa w § 42 ust. 1 - w przypadku kasy umożliwiającej przekaz danych,

   b) odczyt zawartości pamięci fiskalnej i pamięci chronionej,

   c) współpracę z terminalem płatniczym transakcji bezgotówkowych, z wyłączeniem drukarek fiskalnych;

  8) drukarki kasy;

  9) wyświetlacza dla nabywcy;

  10) wyświetlacza dla użytkownika kasy, z wyłączeniem drukarek fiskalnych, w których rolę wyświetlacza dla użytkownika może pełnić wyświetlacz urządzenia zewnętrznego, sterującego drukarką fiskalną;

  11) klawiatury kasy;

  12) zasilania akumulatorowego;

  13) modułu kryptograficznego.

§ 7. 1. Dostęp do wnętrza kasy jest zabezpieczony co najmniej jedną plombą mechaniczną, przy czym plomba jest:

  1) umieszczona na obudowie kasy;

  2) nieusuwalna albo ulega zniszczeniu przy jej usuwaniu;

  3) oznaczona cechą identyfikującą serwisanta kasy.

2. Sposób plombowania oraz zamknięcia obudowy kasy uniemożliwia dostęp do wszystkich elementów wewnętrznych konstrukcji kasy, przy czym wymaganie to może nie dotyczyć zasilania akumulatorowego kasy.

3. Dostęp do połączenia kasy z wyświetlaczem dla nabywcy może być niezabezpieczony plombą, o której mowa w ust. 1, w przypadku posiadania przez kasę zabezpieczenia uniemożliwiającego wymianę tego wyświetlacza na inny niż wskazany w opcjach konstrukcyjnych kasy.

§ 8. 1. Pamięć fiskalna:

  1) jest kontrolowana wyłącznie bezpośrednio przez program pracy kasy;

  2) jest umieszczona w gnieździe związanym nierozłącznie z obudową kasy, zalanym twardą, nieprzeźroczystą masą w sposób uniemożliwiający dostęp do tej pamięci;

  3) uniemożliwia usunięcie lub zmianę zapisanych danych i programu pamięci fiskalnej w przypadku jego stosowania;

  4) zapewnia:

   a) odczyt zapisanych danych przez podmiot prowadzący serwis główny w przypadku uszkodzenia kasy,

   b) trwałe i niezmienne przechowywanie zapisanych danych.

2. W przypadku stosowania programu pamięci fiskalnej jest on jednoznacznie identyfikowalny wyłącznie w trybie serwisowym przez nazwę, wersję i sumę kontrolną raportowaną na żądanie.

3. W przypadku zapełnienia lub uszkodzenia pamięci fiskalnej jej wymiana jest wykonywana wyłącznie przez podmiot prowadzący serwis główny. Wymiana pamięci fiskalnej wymaga wymiany pamięci chronionej.

§ 9. Pamięć fiskalna zapewnia zapis zestawów danych obejmujących:

  1) co najmniej 1.830 raportów fiskalnych dobowych;

  2) co najmniej 30 zmian stawek podatku;

  3) 200 zerowań awaryjnych pamięci operacyjnej;

  4) co najmniej 25.000 pozostałych rodzajów zdarzeń;

  5) co najmniej 30 kluczy publicznych kasy.

§ 10. 1. Pamięć chroniona:

  1) zapewnia przyrostowy i trwały zapis oraz wielokrotny odczyt zapisanych w niej danych w sposób zapewniający weryfikację niezmienności zapisanych dokumentów fiskalnych i niefiskalnych;

  2) jest kontrolowana wyłącznie bezpośrednio przez program pracy kasy;

  3) jest wymieniana w trybie serwisowym w przypadku jej zapełnienia lub uszkodzenia;

  4) jest chroniona zabezpieczeniem z naniesionymi cechami producenta, zapewniającym nierozłączność pamięci chronionej z konstrukcją wewnętrzną kasy;

  5) zapewnia trwałe przechowywanie zapisanych danych w przypadku utraty zasilania;

  6) przechowuje dane spójne z danymi w pamięci fiskalnej, z którą współpracuje;

  7) zapewnia odczyt zapisanych danych przez podatnika;

  8) jest powiązana z pamięcią fiskalną.

2. W przypadku zapełnienia lub uszkodzenia pamięci chronionej jej wymiana następuje po naruszeniu zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, bez konieczności wymiany pamięci fiskalnej, pod warunkiem zapewnienia mechanizmu jednoznacznego powiązania pamięci fiskalnej i pamięci chronionej.

3. Po wymianie pamięci chronionej kasa przekazuje dane o zdarzeniu wymiany pamięci chronionej w celu umożliwienia otrzymania aktualnego harmonogramu przekazu danych.

§ 11. Pamięć chroniona zapewnia zapis zestawów danych obejmujących:

  1) co najmniej 1.830 raportów fiskalnych dobowych;

  2) co najmniej 30 zmian stawek podatku;

  3) 200 zerowań awaryjnych pamięci operacyjnej;

  4) co najmniej 25.000 pozostałych rodzajów zdarzeń;

  5) co najmniej 30 kluczy publicznych kasy.

§ 12. 1. Program pracy kasy:

  1) jest zainstalowany w sposób umożliwiający aktualizację wyłącznie przez pobranie nowej wersji programu pracy kasy ze źródła aktualizacji zaprogramowanego przez producenta;

  2) jest jednoznacznie identyfikowany przez nazwę, wersję i sumę kontrolną oraz raportuje te dane funkcją dostępną na żądanie użytkownika kasy;

  3) zawiera część kontrolującą proces aktualizacji programu pracy kasy, identyfikowalną i weryfikowalną, co do wersji;

  4) steruje w jednoznaczny sposób emisją wszystkich dokumentów emitowanych przez kasę, w tym wydrukiem, oraz wyświetlaczem kasy;

  5) uniemożliwia wydruk dokumentów niezdefiniowanych w programie pracy kasy;

  6) steruje funkcjami kasy zgodnie z wymogami, o których mowa w ustawie.

2. Program pracy kasy nie może zawierać funkcji usuwania lub zmiany danych zapisanych w pamięci fiskalnej lub pamięci chronionej.

§ 13. Drukarka kasy drukuje:

  1) na taśmie paragonowej o szerokości nie mniejszej niż 28 mm;

  2) dokumenty fiskalne zawierające znaki nie mniejsze niż 2,50 mm oraz nie mniej niż 17 znaków w linii;

  3) dokumenty niefiskalne oraz treści reklamowe i informacyjne, o których mowa w § 23 ust. 1 pkt 31 oraz § 25 pkt 11, zawierające znaki nie mniejsze niż 1,50 mm.

§ 14. 1. Wyświetlacz dla nabywcy zapewnia nabywcy dostępny odczyt wyświetlanej wartości sprzedaży.

2. Wyświetlacz dla nabywcy umożliwia wyświetlenie znaków w liczbie nie mniejszej niż liczba znaków maksymalnej wartości sprzedaży, dopuszczalnej konstrukcją kasy, określoną przez producenta.

§ 15. Klawiatura kasy zapewnia co najmniej wykonanie raportów fiskalnych dobowych i okresowych oraz raportów zdarzeń.

§ 16. 1. Zasilanie akumulatorowe kasy umożliwia wydruk co najmniej 200 dokumentów fiskalnych i niefiskalnych o łącznej długości co najmniej 6000 linii po 48 godzinach od odłączenia zasilania zewnętrznego, z wyłączeniem przekazu danych.

2. Wymóg, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy:

  1) kas, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. a;

  2) kas biletowych - w przypadku gdy są zasilane z instalacji pojazdu samochodowego.

§ 17. Kasa umożliwia:

  1) lokalny odczyt z pamięci fiskalnej i pamięci chronionej danych w postaci elektronicznej oraz weryfikację za pomocą klucza publicznego kasy tych danych w komputerowych systemach ogólnodostępnych;

  2) przy współpracy z programem do odczytu pamięci:

   a) odczytywanie danych zapisanych w pamięci chronionej i pamięci fiskalnej oraz ich drukowanie, zapisywanie w komputerowych systemach ogólnodostępnych, a także wydruk tych danych przez kasę, z której pochodziły zapisywane dokumenty w postaci elektronicznej,

   b) sprawdzenie zapisanych dokumentów, w szczególności związanych z zastosowanymi zabezpieczeniami,

   c) realizację funkcji sortujących umożliwiających co najmniej tworzenie raportów okresowych, wyszukiwanie dokumentów według zadanych parametrów, takich jak data, czas i numer dokumentu, oraz wyszukiwanie wskazanych stawek podatku przy sprzedażach, wyszukiwanie określonych nazw towarów i usług; w programie nie powinny być dostępne dla użytkownika kasy żadne procedury edytowania tekstu.

§ 18. 1. Konstrukcja kasy nie może umożliwiać zaprogramowania w jej pamięciach wewnętrznych oraz wykonywania programów nieuwzględnionych w wykazie oprogramowania kasy, o którym mowa w § 55 ust. 1 pkt 15.

2. Kasa nie może zawierać rozwiązań konstrukcyjnych, również w zakresie oprogramowania, umożliwiających nieuprawnioną ingerencję w dane przetwarzane i zapisane przez kasę albo skutkujących utratą lub zmianą tych danych, w szczególności w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych, z wyjątkiem zerowania pamięci operacyjnej.

3. Kasa nie może zawierać rozwiązań konstrukcyjnych, które prowadzą do nieprawidłowej ewidencji obrotu oraz nieprawidłowego wyliczania kwot podatku należnego.