Ustawa z dnia 10.05.2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2020.01.01
 
zmieniony przez
art. 64 
Istniejące wersje czasowe art. 14
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 1162
2020.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 14. 1. Decyzję o wsparciu wydaje się na realizację nowej inwestycji:

  1) która spełnia kryteria:

   a) ilościowe,

   b) jakościowe;

  2) w ramach działalności gospodarczej niewyłączonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ust. 3 pkt 1.

2. (uchylony)

3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

  1) rodzaje działalności gospodarczej, na które nie będzie wydawana decyzja o wsparciu,

  2) szczegółowe kryteria jakościowe,

  3) szczegółowe kryteria ilościowe,

  4) sposób weryfikacji spełniania wymagań, o których mowa w ust. 1,

  5) warunki udzielania pomocy publicznej,

  6) maksymalną dopuszczalną wielkość pomocy publicznej, której można udzielić przedsiębiorcy,

  7) sposób ustalania terminu obowiązywania decyzji o wsparciu dla danej inwestycji,

  8) rodzaje kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną z tytułu nowej inwestycji,

  9) sposób dyskontowania kosztów inwestycji i wielkości pomocy publicznej na dzień wydania decyzji o wsparciu,

  10) sposób ustalania wielkości dopuszczalnej pomocy publicznej w przypadku prowadzenia działalności na podstawie więcej niż jednej decyzji o wsparciu,

  11) sposób wydzielenia organizacyjnego działalności objętej decyzją o wsparciu oraz prowadzenia rozliczeń w przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej nieobjętej decyzją o wsparciu,

  12) wzór wniosku o wydanie decyzji o wsparciu zawierający w szczególności określenie przedsiębiorcy oraz elementy planu realizacji nowej inwestycji

- biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia zgodności udzielonej pomocy publicznej z prawem Unii Europejskiej, rozwój obszarów, a także potrzebę oceny spełnienia warunków udzielenia wsparcia oraz potrzebę zapewnienia jednolitości wniosków i sprawnej realizacji nowej inwestycji w tym zakresie.