Ustawa z dnia 10.05.2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2018.06.15
do 2019.12.31
tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 1162
Istniejące wersje czasowe art. 14
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 1162
2020.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 14. 1. Decyzję o wsparciu wydaje się na realizację nowej inwestycji:

  1) która spełnia kryteria:

   a) ilościowe,

   b) jakościowe;

  2) w ramach działalności gospodarczej niewyłączonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ust. 3 pkt 1.

2. Decyzji o wsparciu nie wydaje się przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną prawomocnie ukaranemu za przestępstwo przeciwko środowisku oraz przedsiębiorcy będącemu osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, jeżeli wspólnikiem lub członkiem zarządu tych podmiotów jest osoba, która została prawomocnie ukarana za takie przestępstwo.

3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

  1) rodzaje działalności gospodarczej, na które nie będzie wydawana decyzja o wsparciu,

  2) szczegółowe kryteria jakościowe,

  3) szczegółowe kryteria ilościowe,

  4) sposób weryfikacji spełniania wymagań, o których mowa w ust. 1,

  5) warunki udzielania pomocy publicznej,

  6) maksymalną dopuszczalną wielkość pomocy publicznej, której można udzielić przedsiębiorcy,

  7) sposób ustalania terminu obowiązywania decyzji o wsparciu dla danej inwestycji,

  8) rodzaje kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną z tytułu nowej inwestycji,

  9) sposób dyskontowania kosztów inwestycji i wielkości pomocy publicznej na dzień wydania decyzji o wsparciu,

  10) sposób ustalania wielkości dopuszczalnej pomocy publicznej w przypadku prowadzenia działalności na podstawie więcej niż jednej decyzji o wsparciu,

  11) sposób wydzielenia organizacyjnego działalności objętej decyzją o wsparciu oraz prowadzenia rozliczeń w przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej nieobjętej decyzją o wsparciu,

  12) wzór wniosku o wydanie decyzji o wsparciu zawierający w szczególności określenie przedsiębiorcy oraz elementy planu realizacji nowej inwestycji

- biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia zgodności udzielonej pomocy publicznej z prawem Unii Europejskiej, rozwój obszarów, a także potrzebę oceny spełnienia warunków udzielenia wsparcia oraz potrzebę zapewnienia jednolitości wniosków i sprawnej realizacji nowej inwestycji w tym zakresie.