Ustawa z dnia 10.05.2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2018.12.19
 
zmieniony przez
art. 21 
Istniejące wersje czasowe art. 19
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 1039
2018.12.19
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 19. 1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 62 ust. 16 ustawy zmienianej w art. 9 zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 62 ust. 16 ustawy zmienianej w art. 9, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Stałe upoważnienia do wykonywania kontroli celno-skarbowej, o której mowa w art. 62 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 9, udzielone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2019 r.