Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18.03.2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2012.01.01
do 2013.09.09
zmieniony przez
§ 1 
Istniejące wersje czasowe zał. nr 3
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 50, poz. 398
2009.12.24
zmieniony przez
2011.07.28
zmieniony przez
2012.01.01
zmieniony przez
2013.09.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 1050
2013.10.23
zmieniony przez
2014.08.01
zmieniony przez
2014.12.11 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1786
2017.08.30
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 3

 
Wykaz stanowisk, w tym stanowisk kierowniczych urzędniczych, urzędniczych, pomocniczych i obsługi oraz doradców i asystentów, minimalne wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach, warunki i sposób wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru i maksymalny poziom dodatku funkcyjnego, maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie powołania i maksymalny poziom dodatku funkcyjnego, minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

I TABELA
stanowiska wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), starostów i marszałków województw

Lp.
Stanowisko
Wynagrodzenie zasadnicze (kwota w złotych)
Maksymalny poziom dodatku funkcyjnego (kwota w złotych)
Minimalne wymagania kwalifikacyjne
wykształcenie oraz umiejętności zawodowe
staż pracy (w latach)
1
2
3
4
5
6
1
Prezydent m.st. Warszawy
6.500
2.500
-
-
2
Prezydent miasta (miasta na prawach powiatu) powyżej 300 tys. mieszkańców
4.800-6.200
2.500
   
3
Prezydent miasta (miasta na prawach powiatu)
4.800-6.200
2.100
   
4
Wójt, burmistrz w gminie:    
-
-
- powyżej 100 tys. mieszkańców
4.800-6.200
2.100
   
- powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców
4.500-6.000
2.100
   
- do 15 tys. mieszkańców
4.200-5.900
1.900
   
5
     
Starosta w powiecie:    
-
-
- powyżej 120 tys. mieszkańców
4.800-6.200
2.100
   
- powyżej 60 tys. do 120 tys. mieszkańców
4.500-6.000
2.100
   
- do 60 tys. mieszkańców
4.200-5.900
1.900
   
6
   
Marszałek województwa w województwie:    
-
-
- powyżej 2 mln mieszkańców
5.300-6.500
2.500
   
- do 2 mln mieszkańców
5.300-6.200
2.500
   

II TABELA
pozostałe stanowiska w urzędach gmin, miast (miast na prawach powiatu), w starostwach powiatowych, w urzędach marszałkowskich, w biurach związków jednostek samorządu terytorialnego, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie wyboru

Lp.
Stanowisko
Wynagrodzenie zasadnicze (kwota w złotych)
Maksymalny poziom dodatku funkcyjnego
Minimalne wymagania kwalifikacyjne
wykształcenie oraz umiejętności zawodowe
staż pracy (w latach)
1
2
3
4
5
6
1
Przewodniczący zarządu związku
2.400-5.600
8
-
-
2
Zastępca przewodniczącego zarządu związku
2.200-4.800
7
-
-
3
Pozostali członkowie zarządu związku
2.000 - 4.400
5
-
-
4
Wicestarosta w powiecie:    
-
-
- powyżej 120 tys. mieszkańców
2.400 - 5.600
8
   
- powyżej 60 tys. do 120 tys. mieszkańców
2.200 - 5.200
8
   
- do 60 tys. mieszkańców
2.000 - 4.800
7
   
5
     
Pozostali członkowie zarządu w powiecie:    
-
-
- powyżej 120 tys. mieszkańców
2.200- 4.800
6
   
- powyżej 60 tys. do 120 tys. mieszkańców
2.000 - 4.400
6
   
- do 60 tys. mieszkańców
1.900 - 4.000
6
   
6
   
Wicemarszałek w województwie:    
-
-
- powyżej 2 mln mieszkańców
2.400 - 6.000
9
   
- do 2 mln mieszkańców
2.200 - 5.600
8
   
7
   
Pozostali członkowie zarządu województwa w województwie:    
-
-
- powyżej 2 mln mieszkańców
2.200 - 5.600
8
   
- do 2 mln mieszkańców
2.000 - 5.200
7
   

III TABELA
stanowiska w urzędach gmin, miast (miast na prawach powiatu), w starostwach powiatowych, w urzędach marszałkowskich, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie powołania

Lp.
Stanowisko
Maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego (kwota w złotych)
Maksymalny poziom dodatku funkcyjnego
Minimalne wymagania kwalifikacyjne
wykształcenie oraz umiejętności zawodowe
staż pracy (w latach)
1
2
3
4
5
6
1
Zastępca prezydenta m.st. Warszawy
6.000
9
wyższe2)
6
2
Skarbnik m. st. Warszawy (główny księgowy budżetu m.st. Warszawy),
skarbnik (główny księgowy budżetu) miasta (miasta na prawach powiatu) powyżej 300 tys. mieszkańców
6.000
9
według odrębnych przepisów
3
Zastępca prezydenta miasta (miasta na prawach powiatu) powyżej 300 tys. mieszkańców
zastępca prezydenta miasta (miasta na prawach powiatu)
5.600
9
wyższe2)
6
4
Zastępca wójta, burmistrza w gminie:    
wyższe2)
6
- powyżej 100 tys. mieszkańców
5.600
8
- powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców
5.200
8
- do 15 tys. mieszkańców
4.800
7
5
Skarbnik gminy (główny księgowy budżetu) w gminach:    
według odrębnych przepisów
- powyżej 100 tys. mieszkańców
5.600
8
- powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców
5.200
8
- do 15 tys. mieszkańców
4.800
7
6
     
Skarbnik powiatu (główny księgowy budżetu powiatu) w powiecie:    
według odrębnych przepisów
- powyżej 120 tys. mieszkańców
5.200
8
- powyżej 60 tys. do 120 tys. mieszkańców
4.800
7
- do 60 tys. mieszkańców
4.400
6
7
   
Skarbnik województwa (główny księgowy budżetu województwa) w województwie:    
według odrębnych przepisów
- powyżej 2 mln mieszkańców
6.000
9
- do 2 mln mieszkańców
5.600
8

IV TABELA
Stanowiska, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę

A. w urzędach gmin, miast (miast na prawach powiatu) i biurach związków jednostek samorządu terytorialnego

Lp.
Stanowisko
Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego
Minimalne wymagania kwalifikacyjne
wykształcenie oraz umiejętności zawodowe
staż pracy (w latach)
1
2
3
4
5
Stanowiska kierownicze urzędnicze
1
Sekretarz m. st. Warszawy
Sekretarz miasta (miasta na prawach powiatu) powyżej 300 tys. mieszkańców
XX
wyższe1)
4
Sekretarz gminy
XVII
wyższe
4
2
Zastępca skarbnika:
XVIII
wyższe ekonomiczne lub podyplomowe ekonomiczne
3
- m.st. Warszawy
- miasta (miasta na prawach powiatu) powyżej 300 tys. mieszkańców
3
Zastępca skarbnika gminy w gminach:  
wyższe ekonomiczne
lub podyplomowe
ekonomiczne
3
- powyżej 100 tys. mieszkańców
XVI
- powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców
XV
- do 15 tys. mieszkańców
XV
4
Główny księgowy związku
XVIII
według odrębnych przepisów
5
Kierownik urzędu stanu cywilnego
XVI
według odrębnych przepisów
6
Zastępca kierownika urzędu stanu cywilnego,
XIII
wyższe2)
4
komendant gminny ochrony przeciwpożarowaj
7
Geodeta miasta (w mieście na prawach powiatu)
XV
jak dla geodety gminnego
8
Geodeta gminny
XIII
według odrębnych przepisów
9
Kierownik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
XV
10
Przewodniczący Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
XV
11
Zastępca kierownika Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
XIV
wyższe geodezyjne i kartograficzne oraz uprawnienia zawodowe
4
Stanowiska urzędnicze
1
Komornik
XIII
wyższe2)
średnie3)
4
2
Starszy poborca
IX
średnie3)
2
3
Poborca
V
średnie3)
-

B. w starostwach powiatowych

Lp.
 Stanowisko
Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego
Minimalne wymagania kwalifikacyjne1)
wykształcenie oraz umiejętności zawodowe
staż pracy (w latach)
1
2
3
4
5
Stanowiska kierownicze urzędnicze
1
Sekretarz powiatu
XVII
wyższe1)
4
2
Geodeta powiatowy
XV
według odrębnych przepisów
3
Kierownik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
XV
4
Przewodniczący Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
XV
5
Zastępca kierownika Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
XV
wyższe geodezyjne i kartograficzne oraz uprawnienia zawodowe
4
6
Geolog powiatowy
XV
wyższe geologiczne
5
7
Powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów
XV
wyższe2)
5
8
Przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności
XV
według odrębnych przepisów
5
Stanowiska urzędnicze
1
Sekretarz powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności
XIII
według odrębnych przepisów
2
2
Członkowie powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (lekarz, psycholog, pedagog, doradca zawodowy, pracownik socjalny)
XIII

C. w urzędach marszałkowskich

Lp.
Stanowisko
Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego
Minimalne wymagania kwalifikacyjne1)
wykształcenie oraz umiejętności zawodowe
staż pracy (w latach)
1
2
3
4
5
Stanowiska kierownicze urzędnicze
1
Sekretarz województwa
XX
wyższe1)
4
2
Geolog wojewódzki
XV
wyższe geologiczne
5
3
Geodeta województwa
XVII
według odrębnych przepisów
4
Kierownik wojewódzkiego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
XVI

D. w dzielnicach miasta stołecznego Warszawy

Lp.
Stanowisko
Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego
Minimalne wymagania kwalifikacyjne1)
wykształcenie oraz umiejętności zawodowe
staż pracy (w latach)
1
2
3
4
5
1
Burmistrz dzielnicy:  
-
-
- powyżej 100 tys. mieszkańców
XX
- do 100 tys. mieszkańców
XIX
2
Zastępca burmistrza dzielnicy:  
-
-
- powyżej 100 tys. mieszkańców
XIX
- do 100 tys. mieszkańców
XVIII
3
Pozostali członkowie zarządu dzielnicy:  
-
-
- powyżej 100 tys. mieszkańców
XVII
- do 100 tys. mieszkańców
XVI

E. doradców i asystentów

Lp.
Stanowisko
Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego
Minimalne wymagania kwalifikacyjne1)
wykształcenie oraz umiejętności zawodowe
staż pracy (w latach)
1
2
3
4
5
1
Doradca
XVII
wyższe
5
2
Asystent
XI
średnie
-

F. we wszystkich urzędach

Lp.
Stanowisko
Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego
Minimalne wymagania kwalifikacyjne1)
wykształcenie oraz umiejętności zawodowe
staż pracy (w latach)
1
2
3
4
5
Stanowiska kierownicza urzędnicze
1
Naczelnik (kierownik, dyrektor) wydziału (biura, departamentu) (jednostki równorzędnej),
rzecznik prasowy
XV
wyższe2)
5
główny księgowy,
audytor wewnętrzny
według odrębnych przepisów
inspektor kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
wyższe geodezyjne i kartograficzne oraz uprawnienia zawodowe
4
2
Kierownik referatu (jednostki równorzędnej),
pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych,
zastępca naczelnika (kierownika, dyrektora) wydziału (biura, departamentu)(jednostki równorzędnej)
XIII
wyższe2)
4
3
Zastępca głównego księgowego
XIV
wyższe ekonomiczne lub podyplomowe ekonomiczne
3
Stanowiska urzędnicze
1
Radca prawny
XIII
według odrębnych przepisów
2
Główny specjalista
XII
wyższe2)
4
główny specjalista ds. BHP
według odrębnych przepisów
3
Inspektor
XII
wyższe2)
3
4
Starszy specjalista,
starszy informatyk
XI
wyższe2)
3
starszy specjalista ds. BHP
według odrębnych przepisów
starszy geodeta,
starszy kartograf
wyższe geodezyjne i kartograficzne
3
5
Podinspektor,
informatyk
X
wyższe2)
średnie3)
-
3
geodeta,
wyższe geodezyjne i kartograficzne
-
kartograf
średnie geodezyjne i kartograficzne
3
6
Specjalista
X
średnie3)
3
specjalista ds. BHP
według odrębnych przepisów
7
Samodzielny referent
IX
średnie3)
2
8
Referent prawny
VIII
wyższe prawnicze
-
9
Referent prawno-administracyjny
VIII
wyższe prawnicze lub administracyjne
-
10
Referent,
kasjer,
księgowy
IX
średnie3)
2
11
Młodszy referent,
młodszy księgowy
VIII
średnie3)
-
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1
Pracownik II stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych
XII
wyższa
3
XI
wyższe
-
2
Pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych
X
średnie
3
IX
średnie
2
VIII
średnie
-
3
Kierownik warsztatu,
kierownik stacji obsługi
X
średnie3)
4
kierownik biblioteki
jak dla stanowiska starszego bibliotekarza
4
Zastępca kierownika warsztatu,
zastępca kierownika stacji obsługi,
kierownik garażu
IX
średnie3)
3
starszy bibliotekarz
według odrębnych przepisów
5
Zaopatrzeniowiec
VIII
średnie3)
2
6
Kierownik magazynu,
kierownik hali maszyn
IX
średnie3)
3
maszynistka klasy mistrzowskiej,
dyspozytor taboru samochodowego,
kontroler techniczny
sekretarka
-
7
Kierownik kancelarii głównej,
kierownik kancelarii tajnej,
kierownik archiwum,
kierownik centrali telefonicznej
VIII
średnie3)
3
kancelista
młodszy kancelista
VII
starszy magazynier,
intendent,
starsza maszynistka
VIII
bibliotekarz
według odrębnych przepisów
8
Archiwista,
starszy archiwista magazynier,
starsza telefonistka,
maszynistka,
teletypistka
VII
średnie3)
-
9
Telefonistka
V
podstawowe4)
-
10
Pomoc administracyjna
III
średnie3)
-
11
Opiekun dzieci i młodzieży (w czasie przewozu do i ze szkoły)
I
podstawowe4)
-
12
Kierowca autobusu
X
według odrębnych przepisów
rzemieślnik specjalista
zasadnicze zawodowe5)
3
13
Kierowca samochodu ciężarowego
IX
według odrębnych przepisów
mechanik samochodowy,
maszynista offsetowy,
kserografista
zasadnicze zawodowe5)
2
14
Konserwator,
rzemieślnik wykwalifikowany,
ślusarz-spawacz,
elektryk,
stolarz,
tapicer,
szklarz,
malarz,
introligator,
palacz c.o.
VIII
zasadnicze zawodowe5)
-
15
Kierowca samochodu osobowego
VII
według odrębnych przepisów
16
Operator urządzeń powielających
VI
podstawowe4)
-
17
Robotnik gospodarczy
V
podstawowe4)
-
18
Portier,
szatniarz,
dozorca,
dźwigowy,
woźny
IV
podstawowe4)
-
19
Sprzątaczka
III
podstawowe4)
-
20
Goniec
II
podstawowe4)
-

G. w straży gminnej (miejskiej)

Lp.
Stanowisko
Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego
Minimalne wymagania kwalifikacyjne1)
wykształcenie oraz umiejętności zawodowe
staż pracy
(w latach)
1
2
3
4
5
Stanowiska kierownicze urzędnicze
1
Komendant w gminach:  
wyższe2)
5
- powyżej 100 tys. mieszkańców
XVI
- do 100 tys. mieszkańców
XV
2
Zastępca komendanta w gminach:  
wyższe2)
4
- powyżej 100 tys. mieszkańców
XV
- powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców
XIV
- do 15 tys. mieszkańców
XIII
3
NaczelnikXIIIwyższe2)4
4
Zastępca naczelnikaXIIIwyższe2)4
5
KierownikXIIIwyższe2)4
6
Zastępca kierownikaXIIIwyższe2)3
Stanowiska urzędnicze
7
Starszy inspektor
XII
wyższe2)
3
średnie3)
6
8InspektorXII
wyższe2)
2
średnie3)
5
9
Młodszy inspektor
XI
wyższe2)
-
średnie3)
3
10
Starszy specjalista
XI
średnie3)
3
11
Specjalista
XI
średnie3)
3
12
Młodszy specjalista
X
średnie3)
3
13
Starszy strażnik
X
średnie3)
3
14
Strażnik
IX
średnie3)
2
15
Młodszy strażnik
VIII
średnie3)
1
16
Aplikant
VII
średnie3)
-

H. w samorządowych jednostkach organizacyjnych

Lp.
Stanowisko
Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego
Minimalne wymagania kwalifikacyjne1)
wykształcenie oraz umiejętności zawodowe
staż pracy (w latach)
1
2
3
4
5
I. Wszystkie jednostki
Stanowiska kierownicze urzędnicze
1
Dyrektor (kierownik) jednostki,
naczelnik
XIX
wyższe2) lub według odrębnych przepisów
5 lub według odrębnych przepisów
2
Zastępca dyrektora (kierownika) jednostki
XVII
wyższe2)
5
3
Główny księgowy
XVI
według odrębnych przepisów
4
Dyrektor biura,
kierownik oddziału (filii), rejonowego (terenowego) oddziału
XV
wyższe2)
5
5
Audytor wewnętrzny
XV
według odrębnych przepisów
6
Zastępca głównego księgowego
XIV
wyższe ekonomiczne lub podyplomowe ekonomiczne
3

7

Naczelnik (kierownik) wydziału (działu, zespołu, pracowni, samodzielnego referatu, samodzielnej sekcji, laboratorium, placówki specjalistycznej i innej komórki organizacyjnej), kierownik Biura Strefy Płatnego Parkowania

XII

wyższe2)

5

8
Kierownik zespołu
X
wyższe2)
5

9

Zastępca: naczelnika (kierownika) wydziału (działu, zespołu, pracowni, samodzielnego referatu, samodzielnej sekcji, laboratorium, placówki specjalistycznej i innej komórki organizacyjnej), kierownika Biura Strefy Płatnego Parkowania

X

wyższe2)

4

10
Kierownik sekcji (zmiany, referatu)
X
wyższe2)
4
Stanowiska urzędnicze
1
Główny: specjalista,
programista
XII
wyższe2
5
główny specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy
według odrębnych przepisów
2
Radca prawny
XIII
według odrębnych przepisów
3
Starszy inspektor wojewódzki
XIV
wyższe2)
4
4
Inspektor wojewódzki
XIII
wyższe2)
4
5
Starszy specjalista,
starszy informatyk,
starszy programista,
starszy projektant,
starszy specjalista-laborant,
starszy technolog
X
wyższe2)
5
starszy specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy
według odrębnych przepisów
6
Starszy rewident zakładowy
IX
wyższe2)
5
7
Starszy inspektor powiatowy
XI
średnie3) i szkoła pomaturalna
4
8
Inspektor powiatowy
X
średnie3)
5
9
Starszy inspektor,
informatyk,
IX
wyższe2)
4
projektant,
specjalista-laborant,
technolog
średnie3)
5
starszy inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy
według odrębnych przepisów
10
Specjalista,
programista,
rewident zakładowy
VIII
wyższe2)
4
średnie3)
5
11
Inspektor
IX
wyższe2)
2
średnie3)
4
inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy
według odrębnych przepisów
12
Samodzielny referent,
VII
wyższe2)
2
starszy księgowy
średnie3)
4
13
Starszy referent,
starszy intendent,
starszy laborant,
VI
wyższe2)
-
starszy statystyk,
podinspektor,
księgowy,
kasjer
średnia3)
2
14
Laborant,
statystyk,
planista,
kosztorysant
V
średnie3)
-
15
Referent
V
średnie3)
-
16
Kierownik zespołu inspektorów nadzoru,
kierownik nadzoru inwestorskiego
XIV
wyższe2) i uprawnienia budowlane
7
17
Starszy inspektor nadzoru inwestorskiego
XIV
5
18
Inspektor nadzoru inwestorskiego
XII
wyższe2) i uprawnienia budowlane
4
średnie3) i uprawnienia budowlane
6
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1
Kierownik: zespołu magazynów,
IX
wyższe2)
3
centralnego magazynu
średnie3)
5
2
Kierownik magazynu,
zastępca kierownika: zespołu
VIII
wyższe2)
2
magazynów, centralnego magazynu
średnie3)
4
3
Kierownik dyspozytorni
XI
średnia3)
5
4
Kierownik: warsztatu, pralni, recepcji, wypożyczalni sprzętu, kuchni, stołówki
VIII
wyższe2)
-
średnie3)
4
5
Kierownik powielarni
VII
wyższe2)
-
średnie3)
4
6
Kierownik biblioteki
X
jak dla stanowiska starszego bibliotekarza
kierownik: świetlicy, klubu
średnie3)
4
7
Specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy
IX
według odrębnych przepisów
8
Kierownik punktu sprzedaży
VIII
średnie3)
4
9
Starszy operator elektronicznych monitorów ekranowych,
starszy recepcjonista,
starszy magazynier,
VII
średnie3)
1
zaopatrzeniowiec,
operator sprzętu audiowizualnego,
operator urządzeń,
konserwator maszyn i urządzeń
zasadnicze zawodowe5)
2
10
Zastępca kierownika: magazynu, warsztatu
VIII
średnie3)
2
11
Starszy bibliotekarz
IX
według odrębnych przepisów
12
Maszynistka klasy mistrzowskiej,
operator elektronicznych monitorów ekranowych
VI
średnie3)
3
13
Kierownik: kancelarii, hali maszyn, archiwum
VII
średnie3)
2
14
Kierownik centrali telefonicznej
VI
średnie3)
2
15
Bibliotekarz
V
według odrębnych przepisów
16
Archiwista,
kancelista
magazynier,
intendent
V
średnie3)
1
zasadnicze zawodowe5)
2
17
Starsza maszynistka
V
średnie3)
-
18
Recepcjonista
IV
średnie3)
1
zasadnicze zawodowe5)
2
19
Introligator, operator urządzeń powielających, kontystka
V
średnie3)
-
20
Sekretarka,
maszynistka
IV
średnie3)
-
21
Teletypistka,
telefonistka
IV
średnie3)
-
22
Pomoc administracyjna (biurowa, techniczna, laboratoryjna)
III
średnie3)
-
23
Kierowca-operator maszyn specjalnych
IX
według odrębnych przepisów
24
Kierowca autobusu
VII
25
Kierowca samochodu ciężarowego:  
- powyżej 13 ton,
VIII
- od 3,5 do 13 ton,
VII
- do 3,5 ton
V
26
Kierowca samochodu dostawczego
VII
27
Kierowca samochodu towarowo-osobowego
IX
28
Kierowca ciągnika
V
29
Kierowca samochodu osobowego
V
30
Kierowca transportu wewnętrznego
IV
31
Starszy majster
X
wyższe2)
3
średnie3) i tytuł mistrza
5
32
Starszy mistrz
IX
wyższe2)
3
średnie3) i tytuł mistrza
4
33
Majster
IX
średnie3)
3
34
Mistrz
VII
średnie3) i tytuł mistrza
3
35
Leśniczy
IX
średnie zawodowe
3
36
Rzemieślnik specjalista
VII
średnie zawodowe
4
zasadnicze zawodowe5)
37
Maszynista (taboru pasażerskiego, kotłów i inne)
VII
średnie zawodowe
1
zasadnicze zawodowe5) i uprawnienia kwalifikacyjne
38
Kuchmistrz-szef kuchni
VIII
średnie3)
4
39
Sprzedawca, bufetowy
IX
zasadnicze zawodowe5)
3
40
Starszy rzemieślnik (starszy: murarz, malarz, betoniarz, stolarz, cieśla, dekarz, monter, kowal, ślusarz, tokarz, frezer, tapicer, spawacz, elektryk, mechanik, mechanik-diagnosta, elektromechanik, elektromonter, radiomechanik, kucharz i inne), starszy konserwator, robotnik wysoko wykwalifikowany
VI
średnie zawodowe
3
zasadnicze zawodowe5)
41
Kanalarz,
wulkanizator
VI
zasadnicze zawodowe5)
-
42
Drwal
VI
podstawowe4)
-
43
Motorniczy
VIII
według odrębnych przepisów
44
Dyspozytor,
kontroler ruchu
VIII
zasadnicze zawodowe5)
3
45
Szef kuchni
VII
średnie zawodowe
4
zasadnicze zawodowe5) i tytuł mistrza

46

Rzemieślnik (murarz, malarz, betoniarz, stolarz, cieśla, gajowy, dekarz, monter, kowal, ślusarz, tokarz, frezer, tapicer, spawacz, elektryk, mechanik, mechanik-diagnosta, elektromechanik, elektromonter, radiomechanik, kucharz, krawiec i inne), konserwator, robotnik wykwalifikowany

V

średnie zawodowe

-

zasadnicze zawodowe5)

47
Kelner
VII
zasadnicze zawodowe5)
-
podstawowe4)
2
48
Starsza pokojowa
V
podstawowe4)
3
49
Kontroler: biletowy, strefy płatnego parkowania
VII
średnie3)
2
50
Pomoc rzemieślnika,
pomoc kuchenna
IV
zasadnicze zawodowe5)
-
robotnik do prac ciężkich,
palacz kotłowy
podstawowe4)
51
Palacz c.o.
IV
podstawowe i kurs dla palaczy c.o.
-
52
Robotnik: zajezdniowy, manewrowy-przetokowy
VI
podstawowe i wyszkolenie kursowe
-
53
Praczka,
szwaczka,
prasowaczka,
detaszer,
maglarz
VI
podstawowe4)
-
54
Robotnik gospodarczy (magazynowy),
II
zasadnicze zawodowe5)
-
powielaczowy
podstawowe4)
55
Sprzedawca biletów,
VI
zasadnicze zawodowe5)
-
wydawca paliw
podstawowe4)
56
Pokojowa,
łazienny,
kąpielowy,
robotnik do pracy lekkiej,
wozak
IV
podstawowe4)
-
57
Starszy: portier, woźny, szatniarz, dozorca
III
podstawowe4)
-
58
Pilot zajezdniowy
IV
podstawowe i wyszkolenie kursowe
-
59
Portier, szatniarz, dozorca, dźwigowy, woźny, sprzątaczka laboratoryjna, pomoc palacza c.o.
II
podstawowe4)
-
60
Sprzątaczka
I
podstawowe4)
-
61
Goniec
II
podstawowe4)
-
62
Robotnik
I
podstawowe4)
-
63
Starszy lekarz
XVII
według odrębnych przepisów
64
Lekarz
XV

64a

Psycholog

XIV

według odrębnych przepisów

logopeda

wyższe2)

-

65
Starsza pielęgniarka
XII
według odrębnych przepisów
66
Pielęgniarka
XI
Stanowiska, na których nawiązanie stosunku pracy następuje w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych
1
Pracownik II stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych
X
wyższe
5
VIII
wyższe
4
średnie
5
VII
wyższe
2
średnie
4
2
Pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych
VI
wyższe
-
V
średnie
2
II. Urzędy pracy
Stanowiska urzędnicze
1
Doradca zawodowy II stopnia
XV
według odrębnych przepisów
doradca zawodowy I stopnia
XIII
doradca zawodowy
XII
doradca zawodowy-stażysta
IX
2
Pośrednik pracy II stopnia
XV
pośrednik pracy I stopnia
XI
pośrednik pracy
VIII
pośrednik pracy-stażysta
VII
3
Samodzielny specjalista do spraw programów
XV
specjalista do spraw programów
XI
specjalista do spraw programów-stażysta
X
4
Samodzielny specjalista do spraw rozwoju zawodowego
XV
starszy specjalista do spraw rozwoju zawodowego
XIII
specjalista do spraw rozwoju zawodowego
XII
specjalista do spraw rozwoju zawodowego-stażysta
X
5
Starszy lider klubu pracy
XI
lider klubu pracy
X
lider klubu pracy-stażysta
VIII
6
Doradca EURES w wojewódzkim urzędzie pracy
XII
7
Asystent EURES w wojewódzkim urzędzie pracy
IX
8
Specjalista ds. rejestracji
VII
wyższe
1
średnie
2
9
Specjalista ds. ewidencji i świadczeń
VII
wyższe
1
średnie
2
10
Specjalista ds. analiz rynku pracy
VII
wyższe
1
średnie
2
11
Specjalista ds. aktywizacji
VII
wyższe
1
średnie
2

12

Referent ds.: rejestracji, ewidencji i świadczeń, analiz rynku pracy, aktywizacji

VII

średnie

-

III. Jednostki organizacyjne pomocy społecznej, centra integracji społecznej oraz jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Stanowiska kierownicze urzędnicze
1
Główny administrator
XV
wyższe2)
5
Stanowiska urzędnicze
1
Koordynator ds. komputeryzacji pomocy społecznej
XIV
wyższe2)
3
2
Starszy administrator
XIII
wyższe2)
3
średnie3)
6
3
Administrator
XII
wyższe2)
-
średnie3)
4
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1
Główny specjalista
XVI
wyższe specjalistyczne (np. pedagog, logopeda, psycholog)
5
wyższa według odrębnych przepisów i specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny
6
2
Starszy lekarz
XVII
według odrębnych przepisów

3

Starszy wychowawca-koordynator

XVI

według odrębnych przepisów

5

psycholog

-

pedagog

3

4
Starszy specjalista pracy socjalnej - koordynator
XV
wyższe według odrębnych przepisów
5
dyplom pracownika socjalnego i specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny

5

Starszy wychowawca

XV

według odrębnych przepisów

4

starszy wychowawca w placówce wsparcia dziennego

wyższe według odrębnych przepisów

4

średnie według odrębnych przepisów

7

5a

Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

XV

według odrębnych przepisów

5

5b

Starszy asystent rodziny

XIV

wyższe według odrębnych przepisów

5

średnie według odrębnych przepisów

8

6
Starszy specjalista pracy socjalnej
XIV
wyższe według odrębnych przepisów
5
dyplom pracownika socjalnego i specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny
7
Konsultant
XIV
wyższe2)
3
8
Lekarz
XV
według odrębnych przepisów
9
Kierownik zespołu pielęgniarek
XIV
10
Starszy specjalista pracy z rodziną
XIV
wyższe pedagogiczne, psychologiczne lub na kierunku nauki o rodzinie
5

11

Wychowawca

XIV

według odrębnych przepisów

2

wychowawca w placówce wsparcia dziennego

wyższe według odrębnych przepisów

2

średnie według odrębnych przepisów

5

12
Starszy: terapeuta, specjalista reintegracji zawodowej
XIV
wyższe2)
5
13
Kapelan
XV
według odrębnych przepisów

13a

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

XIV

według odrębnych przepisów

2

13b

Asystent rodziny

XIII

wyższe według odrębnych przepisów

2

średnie według odrębnych przepisów

5

14
Specjalista pracy socjalnej
XIII
wyższe według odrębnych przepisów
3
dyplom pracownika socjalnego i specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny
15
Specjalista pracy z rodziną
XIII
wyższe pedagogiczne, psychologiczne lub na kierunku nauki o rodzinie
3
16
Terapeuta, specjalista reintegracji zawodowej
XIII
wyższe2)
-

17

Młodszy wychowawca,
młodszy wychowawca w placówce wsparcia dziennego

XIII

według odrębnych przepisów

-

18

Starszy pracownik socjalny

XII

według odrębnych przepisów

5

starszy opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej

dyplom w zawodzie

starszy opiekun osoby starszej

19
Starsza pielęgniarka, położna
XII
według odrębnych przepisów
20
Starszy technik fizjoterapii
XIII
średnie medyczne
5

21

Starszy opiekun dziecięcy

XII

według odrębnych przepisów

starszy instruktor terapii zajęciowej

średnie i policealna szkoła odpowiedniej specjalności

5

starszy instruktor ds. kulturalno-oświatowych

średnie3)

starszy instruktor reintegracji zawodowej

średnie zawodowe

21a

Młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, młodszy asystent rodziny

XI

według odrębnych przepisów

22
Pracownik socjalny
XI
według odrębnych przepisów
-
23
Starszy technik,
starszy masażysta
XII
średnie medyczne
5
średnie i dyplom masażysty

24

Opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej

XI

dyplom w zawodzie

-

starszy opiekun

średnie3)

5

szkoła asystentek medycznych

opiekun osoby starszej

dyplom w zawodzie

-

25

Pielęgniarka, położna

XI

według odrębnych przepisów

starszy dietetyk

średnie medyczne

1

starsza opiekunka środowiskowa, starszy opiekun medyczny

dyplom w zawodzie

5

starszy instruktor terapii

średnie i kurs specjalistyczny

26

Opiekun dziecięcy

XI

według odrębnych przepisów

technik fizjoterapii

średnie medyczne

-

instruktor terapii zajęciowej

średnie3) i policealna szkoła odpowiedniej specjalności

instruktor ds. kulturalno-oświatowych

średnie3)

instruktor reintegracji zawodowej

średnie zawodowe

27
Technik, dietetyk
XI
średnie medyczne
-
starszy asystent osoby niepełnosprawnej
dyplom w zawodzie
5

28

Masażysta

X

szkoła masażystów

-

opiekunka środowiskowa, opiekun medyczny

dyplom w zawodzie

29
Aspirant pracy socjalnej
IX
średnie3)
-
starszy sanitariusz
średnie3), kurs specjalistyczny i egzamin kwalifikacyjny
30
Asystent osoby niepełnosprawnej
VII
dyplom w zawodzie
1
opiekun
średnie3)
szkoła asystentek medycznych
opiekun w ośrodku pomocy społecznej
podstawowe4)

31

Instruktor terapii

VII

średnie i kurs specjalistyczny

-

sanitariusz

podstawowe, kurs specjalistyczny i egzamin kwalifikacyjny

32
Młodszy opiekun
V
średnie3)
-
szkoła asystentek medycznych
młodszy opiekun w ośrodku pomocy społecznej
podstawowe4)
IV. Powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
Stanowiska urzędnicze
1
Sekretarz powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności
XIII
według odrębnych przepisów
2
2
Członkowie powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (lekarz, psycholog, pedagog, doradca zawodowy, pracownik socjalny)
XIII
V. Jednostki działające w zakresie oświaty
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1
Kierownik biura warsztatowego,
kierownik stacji obsługi samochodów,
kierownik budowy
XVI
wyższe2)
7
2
Kierownik obiektów sportowych
XIII
wyższe2)
7
3
Kierownik gospodarczy
XIII
wyższe2)
2
średnie3)
6
4
Sekretarz szkoły
XII
średnie3)
5
5
Starszy ratownik
IX
średnie3)
4
6
Dietetyczka
X
średnie3)
4
7
Ratownik
VIII
średnie3)
2
8
Młodszy ratownik
VII
średnie3)
-
9
Pomoc nauczyciela
VI
podstawowe4)
-
10
Rolnik hodowca
VII
zasadnicze zawodowe5)
-
11
Robotnik szklarniowy
VI
zasadnicze zawodowe5)
-
12
Robotnik budowlany
V
umiejętność wykonywania pracy
-
13
Robotnik polowy
IV
umiejętność wykonywania pracy
-
14
Opiekun dzieci i młodzieży (w czasie przewozu do i ze szkoły, przy przejściu przez jezdnię w drodze do i ze szkoły)
I
podstawowe4)
-
VI. Zakłady gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, biura zamiany mieszkań
Stanowiska kierownicze urzędnicze
1
Kierownik administracji domów mieszkalnych
XIV
wyższe2)
5
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1
Starszy dyspozytor
XIII
wyższe2)
5
2
Geodeta, geolog
XII
wyższe2)
4
3
Administrator budynków mieszkalnych,
administrator targowiska
X
zasadnicze zawodowe5)
-
4
Administrator cmentarza
VIII
podstawowe4)
-
5
Ekspedytor
V
zasadnicze zawodowe5)
2
6
Ogrodnik terenów zielonych
VI
zasadnicze zawodowe5)
-
7
Dozorca cmentarza, grabarz
III
podstawowe4)
-
VII. Zakłady oczyszczania
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1
Główny inżynier
XVI
wyższe2)
5
2
Starszy dyspozytor
XIV
wyższe2)
2
3
Dyspozytor
XIII
średnie3)
2
4
Kontroler eksploatacji
XIII
wyższe2)
5
średnie3)
6
VIII. Zakłady wodociągów i kanalizacji
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1
Inżynier utrzymania ruchu
XIII
wyższe2)
5
2
Odczytywacz wodomierzy-inkasent
VII
podstawowe4)
-
3
Dyżurny pogotowia wodno-kanalizacyjnego
VI
zasadnicze zawodowe5)
-
IX. Zakłady energetyki cieplnej
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1
Kierownik pogotowia technicznego
XV
wyższe2)
6
2
Kierownik ciepłowni
XV
wyższe2)
6
3
Kierownik bazy
XIV
wyższe2)
6
4
Starszy dyspozytor mocy
XIV
wyższe2)
6
5
Starszy dyspozytor pogotowia technicznego
XIV
wyższe2)
5
6
Kierownik kotłowni
XIII
wyższe2)
4
7
Kierownik przepompowni
XIII
wyższe2)
4
8
Dyspozytor mocy
XIII
wyższe2)
4
średnie3)
5
9
Weryfikator dokumentacji technicznej
VIII
wyższe2)
4
średnie3)
5
X. Zakłady komunikacyjne
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1
Dyspozytor, kontroler ruchu
VII
średnie3)
3
2
Motorniczy tramwaju, kierowca autobusu
IX
według odrębnych przepisów
3
Kontroler biletowy
VI
średnie3)
2
4
Pilot zajezdniowy
IV
wyszkolenie kursowe
-
XI. Żegluga Świnoujska
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1
Szef eksploatacji
XV
wyższe2)
6
2
Dyspozytor
VIII
średnie3)
3
3
Gospodarz hotelu
VI
średnie3)
2
4
Cumownik
II
podstawowe4)
-
5
Kapitan statku
X
według odrębnych przepisów
6
Mechanik statku
IX
7
Oficer mechanik wachtowy
IX
8
Oficer elektryk
IX
9
Oficer wachtowy
VIII
10
Starszy marynarz
VII
11
Motorzysta
VII
12
Marynarz
III
13
Młodszy motorzysta
II
14
Młodszy marynarz
II
XII. Zarząd Cmentarzy Komunalnych
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1
Kierownik cmentarza
XV
wyższe2)
5
2
Zastępca kierownika cmentarza
XIII
wyższe2)
3
średnie3)
5
3
Operator urządzeń kremacyjnych
XII
średnie3)
5
XIII. Zespoły usług projektowych
Stanowiska urzędnicze
1
Starszy inspektor fachowego poradnictwa
XIV
wyższe2)
5
2
Inspektor fachowego poradnictwa
X
wyższe2)
4
3
Starszy inspektor do spraw wycen
X
wyższe2)
2
średnie3)
4
4
Inspektor do spraw wycen
IX
średnie3)
3
XIV. Jednostki planowania przestrzennego
Stanowiska urzędnicze
1
Generalny projektant
XVI
wyższe2)
5
2
Główny projektant
XV
wyższe2)
5
3
Starszy kartograf
XII
wyższe geodezyjne i kartograficzne
5
4
Plastyk
XI
wyższe2)
3
5
Starszy asystent,
fotograf
XI
wyższe2)
średnie3)
3
5
kartograf
wyższe geodezyjne i kartograficzne średnie geodezyjne i kartograficzne
3
5
6
Asystent
VIII
średnie3)
-
XV. Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
Stanowiska urzędnicze
1
Kierownik pracowni
XV
wyższe geodezyjne i kartograficzne oraz uprawnienia zawodowe
7
2
Główny specjalista
XIV
5
3
Starszy: geodeta, kartograf
XIII
wyższe geodezyjne i kartograficzne
3
średnie geodezyjne i kartograficzne
6
4
Geodeta,
kartograf
XII
wyższe geodezyjne i kartograficzne
2
średnie geodezyjne i kartograficzne
4
5
Młodszy: geodeta, kartograf
IX
wyższe geodezyjne i kartograficzne
1
średnie geodezyjne i kartograficzne
2
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1
Poligraf-specjalista,
fototechnik-specjalista
IX
zasadnicze zawodowe5)
2
XVI. Biura geodezji i terenów rolnych, terenowe zespoły usług projektowych, zakłady usług wodnych, zarządy melioracji i urządzeń wodnych
Stanowiska urzędnicze
1
Kierownik grupy robót
XV
wyższe2)
5
2
Szef produkcji
XV
wyższe2)
7
3
Główny technolog
XIII
wyższe2)
7
4
Starszy inspektor fachowego poradnictwa
XIV
wyższe2)
7
5
Kierownik prac geodezyjnych i kartograficznych
XIV
wyższe geodezyjne i kartograficzne oraz uprawnienia zawodowe
7
6
Geodeta-specjalista,
klasyfikator gleb-specjalista
XIII
wyższe geodezyjne i kartograficzne
5
7
Kierownik robót
XIV
wyższe2)
4
8
Starszy: geodeta, klasyfikator gleb
XII
wyższe geodezyjne i kartograficzne
3
9
Geodeta,
klasyfikator gleb
XI
wyższe geodezyjne i kartograficzne
-
średnie geodezyjne i kartograficzne
3
10
Inspektor fachowego poradnictwa
XI
wyższe2)
7
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1
Poligraf-specjalista reprodukcji
XI
średnie zawodowe
6
2
Kierownik statku kategorii III
X
średnie zawodowe
6
3
Asystent
VIII
wyższe2)
-
średnie3)
2
4
Fototechnik-specjalista reprodukcji map i dokumentacji,
starszy poligraf
X
średnie zawodowe
6
5
Starszy fototechnik,
poligraf
IX
średnie zawodowe
3
6
Starszy kreślarz
IX
średnie3)
3
7
Mechanik maszyn na statku
VIII
zasadnicze zawodowe5)
6
8
Operator dozowania oraz wykorzystania nieczystości stałych i płynnych,
operator budowli piętrzących
VI
zasadnicze zawodowe5) oraz odpowiednie uprawnienia
1
9
Fototechnik
VIII
średnie zawodowe
3
10
Kreślarz
VIII
średnie3)
2
11
Stermotorzysta
VII
odpowiednie wyszkolenie w zawodzie
1
12
Bosman, sternik
VI
według odrębnych przepisów
13
Starszy marynarz
V
14
Marynarz
IV
15
Konserwator aparatury laboratoryjnej
IX
średnie zawodowe oraz uprawnienia specjalistyczne
3
16
Rolnik hodowca
VII
zasadnicze zawodowe5)
-
17
Robotnik szklarniowy
VI
zasadnicze zawodowe5)
-
18
Starszy pomiarowy
VI
umiejętność wykonywania zawodu
2
19
Młodszy fototechnik
VI
1
20
Pomiarowy
V
-
21
Robotnik polowy
IV
umiejętność wykonywania pracy
-
XVII. Zarządy dróg wojewódzkich, rejony dróg wojewódzkich, zarządy dróg powiatowych, zarządy dróg miejskich, mostów i ulic, gospodarstwa pomocnicze
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1
Inżynier ruchu
XVIII
wyższe2)
7
2
Główny inżynier
XVII
wyższe2) oraz uprawnienia budowlane
6
3
Główny mechanik
XVII
wyższe2)
6
4
Kierownik służby interwencyjnej
XVI
wyższe2)
5
5
Kierownik pracowni projektowej
XV
wyższe2) oraz uprawnienia budowlane
5
6
Kierownik laboratorium wojewódzkiego
XV
wyższe2)
5
7
Kierownik: zakładu produkcyjnego, bazy sprzętu i transportu
XII
wyższe2)
3
średnie3)
5
8
Kierownik pracowni w wojewódzkim laboratorium drogowym
XIV
wyższe2)
3
średnie3)
5
9
Kierownik robót,
kierownik wytwórni
XII
wyższe2) oraz uprawnienia budowlane
3
średnie3) oraz uprawnienia budowlane
5
10
Starszy projektant
XIII
wyższe2) oraz uprawnienia budowlane
3
średnie3) oraz uprawnienia budowlane
6
11
Starszy dyspozytor
XI
wyższe2)
3
średnie3)
5
12
Dyspozytor
X
średnie3)
3
13
Asystent inspektora nadzoru
X
wyższe2)
2
średnie3)
4
XVIII. Ośrodki sportu i rekreacji, ośrodki sportowo-szkoleniowe żeglarstwa
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1
Kierownik stajni-trener
XIII
wyższe2)
3
średnie3)
5
2
Menedżer sportu
XV
wyższe2)
2
średnie3)
4
3
Sanitariusz weterynaryjny
X
średnie zawodowe
3
4
Dżokej, podkuwacz
VI
podstawowe4)
-
5
Starszy jeździec
IV
podstawowe4)
-
6
Kandydat dżokejski
V
podstawowe4)
-
7
Praktykant dżokejski
IV
podstawowe4)
-
8
Jeździec
II
podstawowe4)
-
9
Kapitan jachtu o długości powyżej 21 m
XIV
wyższe2)
4
średnie3)
6
10
Kapitan jachtu o długości do 21 m
XIII
wyższe
4
średnie3)
6
11
Starszy oficer, kierownik maszyn jachtu
XIII
wyższe2)
4
średnie3)
6
12
Kierownik wyszkolenia żeglarskiego
XIII
wyższe2)
6
13
Oficer jachtu
XII
wyższe2)
2
średnie3)
4
14
Bosman jachtu
VIII
średnie3)
2
15
Montażysta jachtu, kucharz jachtu, intendent jachtu
IX
zasadnicze zawodowe5)
2
16
Instruktor ratownictwa
XIII
średnie3)
6
17
Starszy ratownik
XII
średnie3)
4
18
Ratownik
XI
średnie3)
2
19
Młodszy ratownik
VIII
podstawowe4)
-
20
Menedżer sportu
Trener klasy mistrzowskiej
XIX
według odrębnych przepisów
21
Trener klasy pierwszej
XVII
22
Trener klasy drugiej
XIV
23
Specjalista:
dyscypliny sportu,
sportu osób niepełnosprawnych,
odnowy biologicznej,
rekreacji ruchowej
XIV
jak dla stanowiska instruktora
w lp. 24
24
Instruktor:
dyscypliny sportu,
sportu osób niepełnosprawnych,
odnowy biologicznej,
rekreacji ruchowej
XI
według odrębnych przepisów
25
Główny mechanik,
główny energetyk
XIV
wyższe2)
5
26
Kapitan jachtu,
oficer jachtu
XII
wyższe2)
4
27
Kierownik-gospodarz obiektu: sportowego, turystycznego, rekreacyjnego, mieszkalnego
XI
średnie3)
4
28
Informator turystyczny
IX
średnie3)
3
29
Starszy: masztalerz, bosman
VII
średnie3)
3
30
Pracownik zaplecza sportowego: koniuszy, stajenny, sprzętowy, przystaniowy, konserwator urządzeń sportowych, obsługi basenu kąpielowego, lodowiska, stadionu, przystani i inne
VI
zasadnicze zawodowe5)
2
XIX. Zakłady naprawcze sprzętu medycznego, zakłady techniki medycznej
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1
Główny technolog
XVII
wyższe2)
5
2
Kierownik wydziału konstrukcyjnego
XVI
wyższe2)
5
3
Szef produkcji
XV
wyższe2)
5
4
Kierownik grupy robót
XV
wyższe2)
4
5
Rzecznik patentowy
XIV
według odrębnych przepisów
6
Starszy konserwator sprzętu medycznego
XIV
średnie techniczne
5
7
Konserwator sprzętu medycznego
XIII
średnie techniczne
3
zasadnicze zawodowe5)
6
8
Młodszy konserwator sprzętu medycznego
VIII
zasadnicze zawodowe lub podstawowe i kurs przysposobienia zawodowego
-
XX. Zakłady (warsztaty) ortopedyczne
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1
Szef produkcji, główny technolog
XV
wyższe2)
5
2
Główny mechanik
XIV
wyższe2)
5
3
Starszy konserwator sprzętu ortopedycznego
XII
średnie techniczne
5
4
Konserwator sprzętu ortopedycznego
XI
średnie techniczne
2
zasadnicze zawodowe5)
3
5
Ortopeda przymiarkowy
X
średnie techniczne
-
zasadnicze zawodowe5)
3
6
Bandażysta ortopedyczny,
stolarz ortopedyczny,
cholewkarz ortopedyczny,
modelarz ortopedyczny w gipsie,
formowacz,
ortopeda-mechanik,
przymiarkowy obuwia ortopedycznego
IX
zasadnicze zawodowe5)
-
7
Krojczy skór i tkanin,
obuwnik ortopedyczny,
modelarz form obuwia ortopedycznego
VIII
zasadnicze zawodowe5)
-
8
Gorseciarz
VI
podstawowe i przeszkolenie zawodowe
-
XXI. Izby wytrzeźwień
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1
Starszy lekarz
XVIII
według odrębnych przepisów
2
Lekarz
XVI
3
Starszy felczer, felczer
XIV
4
Starsza pielęgniarka
XIII
5
Pielęgniarka
XII
6
Depozytariusz
X
według odrębnych przepisów
2
7
Opiekun zmiany
IX
-
8
Porządkowy
VIII
podstawowe4)
-
XXII. Schroniska dla zwierząt
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1
Lekarz weterynarii
XV
według odrębnych przepisów
2
Starszy technik weterynarii
XI
średnie zawodowe
5
3
Technik weterynarii
IX
średnie zawodowe
-
4
Opiekun zwierząt
VI
podstawowe4)
2
5
Młodszy opiekun zwierząt
V
podstawowe4)
-
XXIII. Zakłady unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1
Kierownik produkcji,
kierownik zaplecza technicznego,
dyżurny inżynier ruchu
XIV
wyższe2) oraz uprawnienia dozorowe energetyczne
5
2
Główny specjalista
XIV
3
Kierownik kompostowni
XI
wyższe2)
3
średnie3)
5
4
Starszy specjalista-inspektor nadzoru
X
wyższe2) oraz uprawnienia dozorowe energetyczne
4
5
Mistrz ruchu
VIII
średnie3) oraz uprawnienia dozorowe
3
6
Specjalista-inspektor nadzoru
XIII
wyższe2)
2
średnie3) oraz uprawnienia dozorowe
5
7
Mistrz segregacji,
mistrz kompostowni
VII
średnie3)
3
8
Operator urządzeń energetycznych
VII
średnie3) oraz uprawnienia eksploatacyjne energetyczne
1
zasadnicze zawodowe5) oraz uprawnienia eksploatacyjne energetyczne
3
9
Dyżurny automatyk
VII
średnie3) oraz uprawnienia eksploatacyjne energetyczne
1
10
Obchodowy urządzeń energetycznych,
dyżurny elektryk,
dyżurny chemik-obchodowy,
dyżurny ślusarz,
operator urządzeń dźwignicowych,
operator urządzeń kompostowni,
operator urządzeń segregacji,
operator urządzeń produkcji kruszyw
VII
średnie3) oraz uprawnienia eksploatacyjne energetyczne
1
zasadnicze zawodowe5) oraz uprawnienia eksploatacyjne energetyczne
3
11
Operator sprzętu ciężkiego
VI
zasadnicze zawodowe5) oraz uprawnienia kl. III
1
12
Wagowy
VI
średnie3)
-
XXIV. Pracownicy parków krajobrazowych
Stanowiska kierownicze urzędnicze
1
Zastępca dyrektora
XVII
według odrębnych przepisów
2
Kierownik zespołu do spraw:
- ochrony przyrody,
- ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych,
- ochrony środowiska,
- edukacji,
- turystyki i rekreacji
XII
3
Kierownik ośrodka edukacyjno-muzealnego
XII
4
Kierownik sekcji
X
wyższe2)
1
Stanowiska urzędnicze
1
Główny specjalista do spraw:
- ochrony przyrody,
- ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych,
- ochrony środowiska
- edukacji
- turystyki i rekreacji
XII
według odrębnych przepisów
2
Kustosz
XII
według odrębnych przepisów
3
Radca prawny
XII
4
Starszy specjalista do spraw:
- ochrony przyrody,
- ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych,
- ochrony środowiska,
- edukacji,
- turystyki i rekreacji
X
5
Starszy specjalista
X
wyższe2)
4
6
Starszy księgowy
IX
wyższe2)
średnie3
1
3
7
Specjalista do spraw:
- ochrony przyrody,
- ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych,
- ochrony środowiska,
- edukacji,
- turystyki i rekreacji
VII
według odrębnych przepisów
8
Specjalista
VII
wyższe2)
3
9
Adiunkt
VII
wyższe2)
1
10
Samodzielny referent
IV
średnie3)
4
11
Księgowy
III
średnie3)
2
12
Starszy referent
III
średnie3)
2
13
Referent
I
średnie3)
-
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1
Starszy strażnik
III
według odrębnych przepisów
2
Strażnik
I
3
Sekretarka
I
średnie3)
-

XXV. Żłobki i kluby dziecięce

Stanowiska kierownicze urzędnicze

1

Dyrektor: zespołu żłobków, klubów dziecięcych

XIX

według odrębnych przepisów

2

Dyrektor żłobka, kierownik klubu dziecięcego

XVIII

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Starsza: pielęgniarka, położna, starszy opiekun

VIII

według odrębnych przepisów

Starszy: terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta, dietetyk

wyższe2)
średnie3)

-
3

2

Pielęgniarka, położna, opiekun

VI

według odrębnych przepisów

Terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta, dietetyk

średnie3)

-

3

Młodszy opiekun

V

według odrębnych przepisów

1) Szczegółowe wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia i stażu pracy dla kierowniczych stanowisk urzędniczych i stanowisk urzędniczych, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę, uwzględniają wymagania określone w ustawie, przy czym do stażu pracy wymaganego na kierowniczych stanowiskach urzędniczych wlicza się wykonywanie działalności gospodarczej, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy.
Wymagane kwalifikacje dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy określają odrębne przepisy.

2) Wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku, a w odniesieniu do stanowisk urzędniczych i kierowniczych stanowisk urzędniczych, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę, a także wymagania określone w ustawie stosownie do opisu stanowiska.
3) Średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku, a w odniesieniu do stanowisk urzędniczych i kierowniczych stanowisk urzędniczych stosownie do opisu stanowiska.
4) Podstawowe i umiejętność wykonywania czynności.
5) Zasadnicze zawodowe umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku.