Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18.03.2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

 Dz. U. z 2009 r. nr 50, poz. 398
 zmieniony przez
 zmieniony przez
 Dz. U. z 2013 r. poz. 1050
 zmieniony przez
 zmieniony przez
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2014 r. poz. 1786
 zmieniony przez
Wyświetl wcześniejsze wersje
 zmieniony przez

Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 19.05.2018 r.
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wykaz stanowisk, z uwzględnieniem podziału na stanowiska kierownicze urzędnicze, urzędnicze, pomocnicze i obsługi oraz doradców i asystentów;

2) minimalne wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach;

3) warunki i sposób wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru oraz maksymalny poziom dodatku funkcyjnego;

4) maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie powołania oraz maksymalny poziom dodatku funkcyjnego;

5) warunki i sposób wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w tym minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach;

6) wysokość dodatku specjalnego dla osób, o których mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, zwanej dalej "ustawą";

7) warunki przyznawania i wypłacania dodatku za wieloletnią pracę;

8) warunki ustalania prawa do nagrody jubileuszowej i jej wypłacania;

9) warunki ustalania prawa do jednorazowej odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy i jej wypłacania.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) urzędzie lub jednostce - rozumie się przez to jednostki, o których mowa w art. 2 ustawy;

2) najniższym wynagrodzeniu zasadniczym - rozumie się przez to najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania, określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

Istniejące wersje czasowe § 3
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 50, poz. 398
2013.09.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 1050
2014.12.11 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1786
2018.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 3. 1. Ustala się:

1) tabele minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) tabelę stawek dodatku funkcyjnego dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru i powołania, która jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. Ustala się:

1) wykaz stanowisk, w tym stanowisk kierowniczych urzędniczych, urzędniczych, pomocniczych i obsługi oraz doradców i asystentów,

2) minimalne wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach,

3) warunki i sposób wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru i maksymalny poziom dodatku funkcyjnego,

4) maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie powołania i maksymalny poziom dodatku funkcyjnego,

5) minimalne poziomy wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

- które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 4. Pracownikowi samorządowemu może być skrócony, w uzasadnionych przypadkach, staż pracy wymagany na danym stanowisku, z wyłączeniem stanowisk, dla których wymagany okres pracy zawodowej (staż pracy) określają odrębne przepisy oraz art. 5 ust. 2 i art. 6 ust. 4 ustawy.

§ 5. 1. Pracownikowi samorządowemu zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę może być przyznane dodatkowe wynagrodzenie prowizyjne za osobiste wykonywanie czynności z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, zwane dalej "wynagrodzeniem prowizyjnym".

2. Wynagrodzenie prowizyjne, obliczane od bezpośrednio ściągniętej kwoty należności pieniężnych, objętych jednym tytułem wykonawczym, nie może przekraczać dwukrotnej wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego.

3. Miesięczne wynagrodzenie prowizyjne nie może przekraczać pięciokrotnej wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego.

4. Wynagrodzenie prowizyjne wypłaca się w okresach miesięcznych.

5. Szczegółowe warunki przyznawania wynagrodzenia prowizyjnego oraz jego wysokość określa pracodawca samorządowy w regulaminie wynagradzania.

§ 6. Dodatek specjalny dla osób, o których mowa w art. 36 ust. 3 ustawy, przysługuje w kwocie wynoszącej co najmniej 20% i nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, a w urzędach miasta stołecznego Warszawy, miast (miast na prawach powiatu) powyżej 300 tys. mieszkańców - w kwocie nieprzekraczającej 50% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

§ 7. 1. Dodatek za wieloletnią pracę jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia:

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

2. Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje pracownikowi samorządowemu za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

3. Jeżeli praca w urzędzie lub jednostce stanowi dodatkowe zatrudnienie, do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy zatrudnienia podstawowego.

4. Pracownikowi samorządowemu, który wykonuje pracę w urzędzie lub jednostce w ramach urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę w celu wykonywania tej pracy, do okresu dodatkowego zatrudnienia podlegają zaliczeniu zakończone okresy zatrudnienia podstawowego oraz okres zatrudnienia u pracodawcy, który udzielił urlopu - do dnia rozpoczęcia tego urlopu.

§ 8. 1. Pracownik samorządowy nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody albo w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających nagrody jubileuszowe.

2. W razie równoczesnego pozostawania więcej niż w jednym stosunku pracy, do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się jeden z tych okresów.

3. Pracownikowi samorządowemu, który wykonuje pracę w urzędzie lub jednostce w ramach urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę w celu wykonywania tej pracy, do okresu uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się okres zatrudnienia u tego pracodawcy do dnia rozpoczęcia tego urlopu.

4. Jeżeli w aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji, warunkiem ustalenia prawa do nagrody jubileuszowej jest udokumentowanie przez pracownika samorządowego prawa do tej nagrody.

5. Nagrodę jubileuszową wypłaca się niezwłocznie po nabyciu przez pracownika samorządowego prawa do tej nagrody.

6. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi samorządowemu w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty.

7. Jeżeli pracownik samorządowy nabył prawo do nagrody jubileuszowej, będąc zatrudniony w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej.

8. W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę pracownikowi samorządowemu, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

9. Jeżeli w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresów uprawniających do świadczeń pracowniczych okresów niepodlegających dotychczas wliczeniu upływa okres uprawniający pracownika samorządowego do dwóch lub więcej nagród jubileuszowych, wypłaca mu się tylko jedną nagrodę - najwyższą.

10. Pracownikowi samorządowemu, który w dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 9, ma okres zatrudnienia, wraz z innymi okresami wliczanymi do tego okresu, dłuższy niż wymagany do nagrody jubileuszowej danego stopnia, a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do nabycia nagrody jubileuszowej wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej - różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.

11. Przepisy ust. 9 i 10 mają odpowiednio zastosowanie, w razie gdy w dniu, w którym pracownik samorządowy udokumentował swoje prawo do nagrody jubileuszowej, był uprawniony do nagrody wyższego stopnia oraz w razie gdy pracownik prawo to nabędzie w ciągu 12 miesięcy od tego dnia.

§ 9. Jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy jest wypłacana w dniu ustania stosunku pracy.

§ 10. Stawkę godzinową:

1) wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika, określonego stawką miesięczną,

2) wynikającą z najniższego wynagrodzenia zasadniczego

- ustala się, dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

§ 11. Pracownikom samorządowym zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia przysługują w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.

§ 12. 1. Przy ustalaniu prawa do nagrody jubileuszowej przysługującej pracownikowi, który był zatrudniony w urzędzie gminy w dniu 1 lipca 1996 r. lub w starostwie powiatowym i urzędzie marszałkowskim w dniu 1 stycznia 1999 r., a przed tym dniem nabył prawo do nagrody jubileuszowej, z uwzględnieniem okresów podlegających wliczeniu do okresu pracy uprawniającego do nagrody na podstawie przepisów obowiązujących przed tym dniem, okresy te podlegają wliczeniu na dotychczasowych zasadach.

2. Pracownik, który podjął zatrudnienie w urzędzie gminy po dniu 1 lipca 1996 r. lub w starostwie powiatowym i urzędzie marszałkowskim po dniu 1 stycznia 1999 r., nabywa prawo do nagrody jubileuszowej na zasadach określonych w § 8, niezależnie od wcześniejszego nabycia prawa do nagrody jubileuszowej za dany okres pracy.

3. Przy ustalaniu prawa do nagrody jubileuszowej przysługującej pracownikowi, który był zatrudniony w komunalnym zakładzie budżetowym w dniu 19 lutego 1997 r. lub w jednostce budżetowej albo w gospodarstwie pomocniczym w dniu 1 stycznia 1999 r., a przed tym dniem nabył prawo do nagrody z uwzględnieniem okresów podlegających wliczeniu do okresu pracy uprawniającego do nagrody na podstawie przepisów obowiązujących przed tym dniem, okresy te podlegają wliczeniu na dotychczasowych zasadach.

4. Pracownik, który podjął zatrudnienie w komunalnym zakładzie budżetowym po dniu 19 lutego 1997 r. lub w jednostce budżetowej albo w gospodarstwie pomocniczym po dniu 1 stycznia 1999 r., nabywa prawo do nagrody jubileuszowej na zasadach określonych w § 8, niezależnie od wcześniejszego nabycia prawa do nagrody za dany okres pracy.

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.*)

___________________
*)Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 27.03.2009 r.
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2.08.2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 146, poz. 1222 i nr 160, poz. 1343, z 2006 r. nr 38, poz. 261 oraz z 2008 r. nr 73, poz. 430) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2.08.2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. nr 146, poz. 1223, z 2006 r. nr 39, poz. 272 oraz z 2008 r. nr 73, poz. 431), które utraciły moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458), z tym że - zgodnie z art. 59 ust. 2 tej ustawy - przepisy tych rozporządzeń mają zastosowanie do ustalania wynagrodzeń pracowników samorządowych mianowanych.

Istniejące wersje czasowe zał. nr 1
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 50, poz. 398
2013.09.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 1050
2014.12.11 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1786
2018.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 1

 
Tabele minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

Część A

- dla pracowników zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich oraz biurach (odpowiednikach biur), o których mowa w art. 2 pkt 4 i 5 ustawy

Kategoria zaszeregowania
Minimalna kwota w złotych
I
1.100
II
1.120
III
1.140
IV
1.160
V
1.180
VI
1.200
VII
1.250
VIII
1.300
IX
1.350
X
1.400
XI
1.450
XII
1.500
XIII
1.600
XIV
1.700
XV
1.800
XVI
1.900
XVII
2.000
XVIII
2.200
XIX
2.400
XX
2.600
XXI
2.800
XXII
3.000

Część B

- dla pozostałych pracowników samorządowych

Kategoria zaszeregowania
Minimalna kwota w złotych
I
1.100
II
1.120
III
1.140
IV
1.160
V
1.180
VI
1.200
VII
1.220
VIII
1.240
IX
1.260
X
1.280
XI
1.300
XII
1.350
XIII
1.400
XIV
1.450
XV
1.500
XVI
1.550
XVII
1.600
XVIII
1.650
XIX
1.700

Istniejące wersje czasowe zał. nr 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 50, poz. 398
2013.09.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 1050
2014.12.11 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1786
2018.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 2

 
Tabela stawek dodatku funkcyjnego dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru i powołania

Stawka dodatku funkcyjnego
Procent najniższego wynagrodzenia zasadniczego
1
do 40
2
do 60
3
do 80
4
do 100
5
do 120
6
do 140
7
do 160
8
do 200
9
do 250

Istniejące wersje czasowe zał. nr 3
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 50, poz. 398
2009.12.24
zmieniony przez
2011.07.28
zmieniony przez
2012.01.01
zmieniony przez
2013.09.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 1050
2013.10.23
zmieniony przez
2014.08.01
zmieniony przez
2014.12.11 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1786
2017.08.30
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 3

 
Wykaz stanowisk, w tym stanowisk kierowniczych urzędniczych, urzędniczych, pomocniczych i obsługi oraz doradców i asystentów, minimalne wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach, warunki i sposób wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru i maksymalny poziom dodatku funkcyjnego, maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie powołania i maksymalny poziom dodatku funkcyjnego, minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

I TABELA
stanowiska wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), starostów i marszałków województw

Lp.
Stanowisko
Wynagrodzenie zasadnicze (kwota w złotych)
Maksymalny poziom dodatku funkcyjnego (kwota w złotych)
Minimalne wymagania kwalifikacyjne
wykształcenie oraz umiejętności zawodowe
staż pracy (w latach)
1
2
3
4
5
6
1
Prezydent m.st. Warszawy
6.500
2.500
-
-
2
Prezydent miasta (miasta na prawach powiatu) powyżej 300 tys. mieszkańców
4.800-6.200
2.500
   
3
Prezydent miasta (miasta na prawach powiatu)
4.800-6.200
2.100
   
4
Wójt, burmistrz w gminie:    
-
-
- powyżej 100 tys. mieszkańców
4.800-6.200
2.100
   
- powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców
4.500-6.000
2.100
   
- do 15 tys. mieszkańców
4.200-5.900
1.900
   
5
     
Starosta w powiecie:    
-
-
- powyżej 120 tys. mieszkańców
4.800-6.200
2.100
   
- powyżej 60 tys. do 120 tys. mieszkańców
4.500-6.000
2.100
   
- do 60 tys. mieszkańców
4.200-5.900
1.900
   
6
   
Marszałek województwa w województwie:    
-
-
- powyżej 2 mln mieszkańców
5.300-6.500
2.500
   
- do 2 mln mieszkańców
5.300-6.200
2.500
   

II TABELA
pozostałe stanowiska w urzędach gmin, miast (miast na prawach powiatu), w starostwach powiatowych, w urzędach marszałkowskich, w biurach związków jednostek samorządu terytorialnego, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie wyboru

Lp.
Stanowisko
Wynagrodzenie zasadnicze (kwota w złotych)
Maksymalny poziom dodatku funkcyjnego
Minimalne wymagania kwalifikacyjne
wykształcenie oraz umiejętności zawodowe
staż pracy (w latach)
1
2
3
4
5
6
1
Przewodniczący zarządu związku
2.400-5.600
8
-
-
2
Zastępca przewodniczącego zarządu związku
2.200-4.800
7
-
-
3
Pozostali członkowie zarządu związku
2.000 - 4.400
5
-
-
4
Wicestarosta w powiecie:    
-
-
- powyżej 120 tys. mieszkańców
2.400 - 5.600
8
   
- powyżej 60 tys. do 120 tys. mieszkańców
2.200 - 5.200
8
   
- do 60 tys. mieszkańców
2.000 - 4.800
7
   
5
     
Pozostali członkowie zarządu w powiecie:    
-
-
- powyżej 120 tys. mieszkańców
2.200- 4.800
6
   
- powyżej 60 tys. do 120 tys. mieszkańców
2.000 - 4.400
6
   
- do 60 tys. mieszkańców
1.900 - 4.000
6
   
6
   
Wicemarszałek w województwie:    
-
-
- powyżej 2 mln mieszkańców
2.400 - 6.000
9
   
- do 2 mln mieszkańców
2.200 - 5.600
8
   
7
   
Pozostali członkowie zarządu województwa w województwie:    
-
-
- powyżej 2 mln mieszkańców
2.200 - 5.600
8
   
- do 2 mln mieszkańców
2.000 - 5.200
7
   

III TABELA
stanowiska w urzędach gmin, miast (miast na prawach powiatu), w starostwach powiatowych, w urzędach marszałkowskich, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie powołania

Lp.
Stanowisko
Maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego (kwota w złotych)
Maksymalny poziom dodatku funkcyjnego
Minimalne wymagania kwalifikacyjne
wykształcenie oraz umiejętności zawodowe
staż pracy (w latach)
1
2
3
4
5
6
1
Zastępca prezydenta m.st. Warszawy
6.000
9
wyższe2)
6
2
Skarbnik m. st. Warszawy (główny księgowy budżetu m.st. Warszawy),
skarbnik (główny księgowy budżetu) miasta (miasta na prawach powiatu) powyżej 300 tys. mieszkańców
6.000
9
według odrębnych przepisów
3
Zastępca prezydenta miasta (miasta na prawach powiatu) powyżej 300 tys. mieszkańców
zastępca prezydenta miasta (miasta na prawach powiatu)
5.600
9
wyższe2)
6
4
Zastępca wójta, burmistrza w gminie:    
wyższe2)
6
- powyżej 100 tys. mieszkańców
5.600
8
- powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców
5.200
8
- do 15 tys. mieszkańców
4.800
7
5
Skarbnik gminy (główny księgowy budżetu) w gminach:    
według odrębnych przepisów
- powyżej 100 tys. mieszkańców
5.600
8
- powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców
5.200
8
- do 15 tys. mieszkańców
4.800
7
6
     
Skarbnik powiatu (główny księgowy budżetu powiatu) w powiecie:    
według odrębnych przepisów
- powyżej 120 tys. mieszkańców
5.200
8
- powyżej 60 tys. do 120 tys. mieszkańców
4.800
7
- do 60 tys. mieszkańców
4.400
6
7
   
Skarbnik województwa (główny księgowy budżetu województwa) w województwie:    
według odrębnych przepisów
- powyżej 2 mln mieszkańców
6.000
9
- do 2 mln mieszkańców
5.600
8

IV TABELA
Stanowiska, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę

A. w urzędach gmin, miast (miast na prawach powiatu) i biurach związków jednostek samorządu terytorialnego

Lp.
Stanowisko
Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego
Minimalne wymagania kwalifikacyjne
wykształcenie oraz umiejętności zawodowe
staż pracy (w latach)
1
2
3
4
5
Stanowiska kierownicze urzędnicze
1
Sekretarz m. st. Warszawy
Sekretarz miasta (miasta na prawach powiatu) powyżej 300 tys. mieszkańców
XX
wyższe1)
4
Sekretarz gminy
XVII
wyższe
4
2
Zastępca skarbnika:
XVIII
wyższe ekonomiczne lub podyplomowe ekonomiczne
3
- m.st. Warszawy
- miasta (miasta na prawach powiatu) powyżej 300 tys. mieszkańców
3
Zastępca skarbnika gminy w gminach:  
wyższe ekonomiczne
lub podyplomowe
ekonomiczne
3
- powyżej 100 tys. mieszkańców
XVI
- powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców
XV
- do 15 tys. mieszkańców
XV
4
Główny księgowy związku
XVIII
według odrębnych przepisów
5
Kierownik urzędu stanu cywilnego
XVI
według odrębnych przepisów
6
Zastępca kierownika urzędu stanu cywilnego,
XIII
wyższe2)
4
komendant gminny ochrony przeciwpożarowaj
7
Geodeta miasta (w mieście na prawach powiatu)
XV
jak dla geodety gminnego
8
Geodeta gminny
XIII
według odrębnych przepisów
9
Kierownik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
XV
10
Przewodniczący Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
XV
11
Zastępca kierownika Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
XIV
wyższe geodezyjne i kartograficzne oraz uprawnienia zawodowe
4
Stanowiska urzędnicze
1
Komornik
XIII
wyższe2)
średnie3)
4
2
Starszy poborca
IX
średnie3)
2
3
Poborca
V
średnie3)
-

B. w starostwach powiatowych

Lp.
 Stanowisko
Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego
Minimalne wymagania kwalifikacyjne1)
wykształcenie oraz umiejętności zawodowe
staż pracy (w latach)
1
2
3
4
5
Stanowiska kierownicze urzędnicze
1
Sekretarz powiatu
XVII
wyższe1)
4
2
Geodeta powiatowy
XV
według odrębnych przepisów
3
Kierownik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
XV
4
Przewodniczący Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
XV
5
Zastępca kierownika Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
XV
wyższe geodezyjne i kartograficzne oraz uprawnienia zawodowe
4
6
Geolog powiatowy
XV
wyższe geologiczne
5
7
Powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów
XV
wyższe2)
5
8
Przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności
XV
według odrębnych przepisów
5
Stanowiska urzędnicze
1
Sekretarz powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności
XIII
według odrębnych przepisów
2
2
Członkowie powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (lekarz, psycholog, pedagog, doradca zawodowy, pracownik socjalny)
XIII

C. w urzędach marszałkowskich

Lp.
Stanowisko
Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego
Minimalne wymagania kwalifikacyjne1)
wykształcenie oraz umiejętności zawodowe
staż pracy (w latach)
1
2
3
4
5
Stanowiska kierownicze urzędnicze
1
Sekretarz województwa
XX
wyższe1)
4
2
Geolog wojewódzki
XV
wyższe geologiczne
5
3
Geodeta województwa
XVII
według odrębnych przepisów
4
Kierownik wojewódzkiego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
XVI

D. w dzielnicach miasta stołecznego Warszawy

Lp.
Stanowisko
Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego
Minimalne wymagania kwalifikacyjne1)
wykształcenie oraz umiejętności zawodowe
staż pracy (w latach)
1
2
3
4
5
1
Burmistrz dzielnicy:  
-
-
- powyżej 100 tys. mieszkańców
XX
- do 100 tys. mieszkańców
XIX
2
Zastępca burmistrza dzielnicy:  
-
-
- powyżej 100 tys. mieszkańców
XIX
- do 100 tys. mieszkańców
XVIII
3
Pozostali członkowie zarządu dzielnicy:  
-
-
- powyżej 100 tys. mieszkańców
XVII
- do 100 tys. mieszkańców
XVI

E. doradców i asystentów

Lp.
Stanowisko
Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego
Minimalne wymagania kwalifikacyjne1)
wykształcenie oraz umiejętności zawodowe
staż pracy (w latach)
1
2
3
4
5
1
Doradca
XVII
wyższe
5
2
Asystent
XI
średnie
-

F. we wszystkich urzędach

Lp.
Stanowisko
Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego
Minimalne wymagania kwalifikacyjne1)
wykształcenie oraz umiejętności zawodowe
staż pracy (w latach)
1
2
3
4
5
Stanowiska kierownicza urzędnicze
1
Naczelnik (kierownik, dyrektor) wydziału (biura, departamentu) (jednostki równorzędnej),
rzecznik prasowy
XV
wyższe2)
5
główny księgowy,
audytor wewnętrzny
według odrębnych przepisów
inspektor kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
wyższe geodezyjne i kartograficzne oraz uprawnienia zawodowe
4
2
Kierownik referatu (jednostki równorzędnej),
pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych,
zastępca naczelnika (kierownika, dyrektora) wydziału (biura, departamentu)(jednostki równorzędnej)
XIII
wyższe2)
4
3
Zastępca głównego księgowego
XIV
wyższe ekonomiczne lub podyplomowe ekonomiczne
3
Stanowiska urzędnicze
1
Radca prawny
XIII
według odrębnych przepisów
2
Główny specjalista
XII
wyższe2)
4
główny specjalista ds. BHP
według odrębnych przepisów
3
Inspektor
XII
wyższe2)
3
4
Starszy specjalista,
starszy informatyk
XI
wyższe2)
3
starszy specjalista ds. BHP
według odrębnych przepisów
starszy geodeta,
starszy kartograf
wyższe geodezyjne i kartograficzne
3
5
Podinspektor,
informatyk
X
wyższe2)
średnie3)
-
3
geodeta,
wyższe geodezyjne i kartograficzne
-
kartograf
średnie geodezyjne i kartograficzne
3
6
Specjalista
X
średnie3)
3
specjalista ds. BHP
według odrębnych przepisów
7
Samodzielny referent
IX
średnie3)
2
8
Referent prawny
VIII
wyższe prawnicze
-
9
Referent prawno-administracyjny
VIII
wyższe prawnicze lub administracyjne
-
10
Referent,
kasjer,
księgowy
IX
średnie3)
2
11
Młodszy referent,
młodszy księgowy
VIII
średnie3)
-
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1
Pracownik II stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych
XII
wyższa
3
XI
wyższe
-
2
Pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych
X
średnie
3
IX
średnie
2
VIII
średnie
-
3
Kierownik warsztatu,
kierownik stacji obsługi
X
średnie3)
4
kierownik biblioteki
jak dla stanowiska starszego bibliotekarza
4
Zastępca kierownika warsztatu,
zastępca kierownika stacji obsługi,
kierownik garażu
IX
średnie3)
3
starszy bibliotekarz
według odrębnych przepisów
5
Zaopatrzeniowiec
VIII
średnie3)
2
6
Kierownik magazynu,
kierownik hali maszyn
IX
średnie3)
3
maszynistka klasy mistrzowskiej,
dyspozytor taboru samochodowego,
kontroler techniczny
sekretarka
-
7
Kierownik kancelarii głównej,
kierownik kancelarii tajnej,
kierownik archiwum,
kierownik centrali telefonicznej
VIII
średnie3)
3
kancelista
młodszy kancelista
VII
starszy magazynier,
intendent,
starsza maszynistka
VIII
bibliotekarz
według odrębnych przepisów
8
Archiwista,
starszy archiwista magazynier,
starsza telefonistka,
maszynistka,
teletypistka
VII
średnie3)
-
9
Telefonistka
V
podstawowe4)
-
10
Pomoc administracyjna
III
średnie3)
-
11
Opiekun dzieci i młodzieży (w czasie przewozu do i ze szkoły)
I
podstawowe4)
-
12
Kierowca autobusu
X
według odrębnych przepisów
rzemieślnik specjalista
zasadnicze zawodowe5)
3
13
Kierowca samochodu ciężarowego
IX
według odrębnych przepisów
mechanik samochodowy,
maszynista offsetowy,
kserografista
zasadnicze zawodowe5)
2
14
Konserwator,
rzemieślnik wykwalifikowany,
ślusarz-spawacz,
elektryk,
stolarz,
tapicer,
szklarz,
malarz,
introligator,
palacz c.o.
VIII
zasadnicze zawodowe5)
-
15
Kierowca samochodu osobowego
VII
według odrębnych przepisów
16
Operator urządzeń powielających
VI
podstawowe4)
-
17
Robotnik gospodarczy
V
podstawowe4)
-
18
Portier,
szatniarz,
dozorca,
dźwigowy,
woźny
IV
podstawowe4)
-
19
Sprzątaczka
III
podstawowe4)
-
20
Goniec
II
podstawowe4)
-

G. w straży gminnej (miejskiej)

Lp.
Stanowisko
Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego
Minimalne wymagania kwalifikacyjne1)
wykształcenie oraz umiejętności zawodowe
staż pracy
(w latach)
1
2
3
4
5
Stanowiska kierownicze urzędnicze
1
Komendant w gminach:  
wyższe2)
5
- powyżej 100 tys. mieszkańców
XVI
- do 100 tys. mieszkańców
XV
2
Zastępca komendanta w gminach:  
wyższe2)
4
- powyżej 100 tys. mieszkańców
XV
- powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców
XIV
- do 15 tys. mieszkańców
XIII
3
NaczelnikXIIIwyższe2)4
4
Zastępca naczelnikaXIIIwyższe2)4
5
KierownikXIIIwyższe2)4
6
Zastępca kierownikaXIIIwyższe2)3
Stanowiska urzędnicze
7
Starszy inspektor
XII
wyższe2)
3
średnie3)
6
8InspektorXII
wyższe2)
2
średnie3)
5
9
Młodszy inspektor
XI
wyższe2)
-
średnie3)
3
10
Starszy specjalista
XI
średnie3)
3
11
Specjalista
XI
średnie3)
3
12
Młodszy specjalista
X
średnie3)
3
13
Starszy strażnik
X
średnie3)
3
14
Strażnik
IX
średnie3)
2
15
Młodszy strażnik
VIII
średnie3)
1
16
Aplikant
VII
średnie3)
-

H. w samorządowych jednostkach organizacyjnych

Lp.
Stanowisko
Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego
Minimalne wymagania kwalifikacyjne1)
wykształcenie oraz umiejętności zawodowe
staż pracy (w latach)
1
2
3
4
5
I. Wszystkie jednostki
Stanowiska kierownicze urzędnicze
1
Dyrektor (kierownik) jednostki,
naczelnik
XIX
wyższe2) lub według odrębnych przepisów
5 lub według odrębnych przepisów
2
Zastępca dyrektora (kierownika) jednostki
XVII
wyższe2)
5
3
Główny księgowy
XVI
według odrębnych przepisów
4
Dyrektor biura,
kierownik oddziału (filii), rejonowego (terenowego) oddziału
XV
wyższe2)
5
5
Audytor wewnętrzny
XV
według odrębnych przepisów
6
Zastępca głównego księgowego
XIV
wyższe ekonomiczne lub podyplomowe ekonomiczne
3

7

Naczelnik (kierownik) wydziału (działu, zespołu, pracowni, samodzielnego referatu, samodzielnej sekcji, laboratorium, placówki specjalistycznej i innej komórki organizacyjnej), kierownik Biura Strefy Płatnego Parkowania

XII

wyższe2)

5

8
Kierownik zespołu
X
wyższe2)
5

9

Zastępca: naczelnika (kierownika) wydziału (działu, zespołu, pracowni, samodzielnego referatu, samodzielnej sekcji, laboratorium, placówki specjalistycznej i innej komórki organizacyjnej), kierownika Biura Strefy Płatnego Parkowania

X

wyższe2)

4

10
Kierownik sekcji (zmiany, referatu)
X
wyższe2)
4
Stanowiska urzędnicze
1
Główny: specjalista,
programista
XII
wyższe2
5
główny specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy
według odrębnych przepisów
2
Radca prawny
XIII
według odrębnych przepisów
3
Starszy inspektor wojewódzki
XIV
wyższe2)
4
4
Inspektor wojewódzki
XIII
wyższe2)
4
5
Starszy specjalista,
starszy informatyk,
starszy programista,
starszy projektant,
starszy specjalista-laborant,
starszy technolog
X
wyższe2)
5
starszy specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy
według odrębnych przepisów
6
Starszy rewident zakładowy
IX
wyższe2)
5
7
Starszy inspektor powiatowy
XI
średnie3) i szkoła pomaturalna
4
8
Inspektor powiatowy
X
średnie3)
5
9
Starszy inspektor,
informatyk,
IX
wyższe2)
4
projektant,
specjalista-laborant,
technolog
średnie3)
5
starszy inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy
według odrębnych przepisów
10
Specjalista,
programista,
rewident zakładowy
VIII
wyższe2)
4
średnie3)
5
11
Inspektor
IX
wyższe2)
2
średnie3)
4
inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy
według odrębnych przepisów
12
Samodzielny referent,
VII
wyższe2)
2
starszy księgowy
średnie3)
4
13
Starszy referent,
starszy intendent,
starszy laborant,
VI
wyższe2)
-
starszy statystyk,
podinspektor,
księgowy,
kasjer
średnia3)
2
14
Laborant,
statystyk,
planista,
kosztorysant
V
średnie3)
-
15
Referent
V
średnie3)
-
16
Kierownik zespołu inspektorów nadzoru,
kierownik nadzoru inwestorskiego
XIV
wyższe2) i uprawnienia budowlane
7
17
Starszy inspektor nadzoru inwestorskiego
XIV
5
18
Inspektor nadzoru inwestorskiego
XII
wyższe2) i uprawnienia budowlane
4
średnie3) i uprawnienia budowlane
6
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1
Kierownik: zespołu magazynów,
IX
wyższe2)
3
centralnego magazynu
średnie3)
5
2
Kierownik magazynu,
zastępca kierownika: zespołu
VIII
wyższe2)
2
magazynów, centralnego magazynu
średnie3)
4
3
Kierownik dyspozytorni
XI
średnia3)
5
4
Kierownik: warsztatu, pralni, recepcji, wypożyczalni sprzętu, kuchni, stołówki
VIII
wyższe2)
-
średnie3)
4
5
Kierownik powielarni
VII
wyższe2)
-
średnie3)
4
6
Kierownik biblioteki
X
jak dla stanowiska starszego bibliotekarza
kierownik: świetlicy, klubu
średnie3)
4
7
Specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy
IX
według odrębnych przepisów
8
Kierownik punktu sprzedaży
VIII
średnie3)
4
9
Starszy operator elektronicznych monitorów ekranowych,
starszy recepcjonista,
starszy magazynier,
VII
średnie3)
1
zaopatrzeniowiec,
operator sprzętu audiowizualnego,
operator urządzeń,
konserwator maszyn i urządzeń
zasadnicze zawodowe5)
2
10
Zastępca kierownika: magazynu, warsztatu
VIII
średnie3)
2
11
Starszy bibliotekarz
IX
według odrębnych przepisów
12
Maszynistka klasy mistrzowskiej,
operator elektronicznych monitorów ekranowych
VI
średnie3)
3
13
Kierownik: kancelarii, hali maszyn, archiwum
VII
średnie3)
2
14
Kierownik centrali telefonicznej
VI
średnie3)
2
15
Bibliotekarz
V
według odrębnych przepisów
16
Archiwista,
kancelista
magazynier,
intendent
V
średnie3)
1
zasadnicze zawodowe5)
2
17
Starsza maszynistka
V
średnie3)
-
18
Recepcjonista
IV
średnie3)
1
zasadnicze zawodowe5)
2
19
Introligator, operator urządzeń powielających, kontystka
V
średnie3)
-
20
Sekretarka,
maszynistka
IV
średnie3)
-
21
Teletypistka,
telefonistka
IV
średnie3)
-
22
Pomoc administracyjna (biurowa, techniczna, laboratoryjna)
III
średnie3)
-
23
Kierowca-operator maszyn specjalnych
IX
według odrębnych przepisów
24
Kierowca autobusu
VII
25
Kierowca samochodu ciężarowego:  
- powyżej 13 ton,
VIII
- od 3,5 do 13 ton,
VII
- do 3,5 ton
V
26
Kierowca samochodu dostawczego
VII
27
Kierowca samochodu towarowo-osobowego
IX
28
Kierowca ciągnika
V
29
Kierowca samochodu osobowego
V
30
Kierowca transportu wewnętrznego
IV
31
Starszy majster
X
wyższe2)
3
średnie3) i tytuł mistrza
5
32
Starszy mistrz
IX
wyższe2)
3
średnie3) i tytuł mistrza
4
33
Majster
IX
średnie3)
3
34
Mistrz
VII
średnie3) i tytuł mistrza
3
35
Leśniczy
IX
średnie zawodowe
3
36
Rzemieślnik specjalista
VII
średnie zawodowe
4
zasadnicze zawodowe5)
37
Maszynista (taboru pasażerskiego, kotłów i inne)
VII
średnie zawodowe
1
zasadnicze zawodowe5) i uprawnienia kwalifikacyjne
38
Kuchmistrz-szef kuchni
VIII
średnie3)
4
39
Sprzedawca, bufetowy
IX
zasadnicze zawodowe5)
3
40
Starszy rzemieślnik (starszy: murarz, malarz, betoniarz, stolarz, cieśla, dekarz, monter, kowal, ślusarz, tokarz, frezer, tapicer, spawacz, elektryk, mechanik, mechanik-diagnosta, elektromechanik, elektromonter, radiomechanik, kucharz i inne), starszy konserwator, robotnik wysoko wykwalifikowany
VI
średnie zawodowe
3
zasadnicze zawodowe5)
41
Kanalarz,
wulkanizator
VI
zasadnicze zawodowe5)
-
42
Drwal
VI
podstawowe4)
-
43
Motorniczy
VIII
według odrębnych przepisów
44
Dyspozytor,
kontroler ruchu
VIII
zasadnicze zawodowe5)
3
45
Szef kuchni
VII
średnie zawodowe
4
zasadnicze zawodowe5) i tytuł mistrza

46

Rzemieślnik (murarz, malarz, betoniarz, stolarz, cieśla, gajowy, dekarz, monter, kowal, ślusarz, tokarz, frezer, tapicer, spawacz, elektryk, mechanik, mechanik-diagnosta, elektromechanik, elektromonter, radiomechanik, kucharz, krawiec i inne), konserwator, robotnik wykwalifikowany

V

średnie zawodowe

-

zasadnicze zawodowe5)

47
Kelner
VII
zasadnicze zawodowe5)
-
podstawowe4)
2
48
Starsza pokojowa
V
podstawowe4)
3
49
Kontroler: biletowy, strefy płatnego parkowania
VII
średnie3)
2
50
Pomoc rzemieślnika,
pomoc kuchenna
IV
zasadnicze zawodowe5)
-
robotnik do prac ciężkich,
palacz kotłowy
podstawowe4)
51
Palacz c.o.
IV
podstawowe i kurs dla palaczy c.o.
-
52
Robotnik: zajezdniowy, manewrowy-przetokowy
VI
podstawowe i wyszkolenie kursowe
-
53
Praczka,
szwaczka,
prasowaczka,
detaszer,
maglarz
VI
podstawowe4)
-
54
Robotnik gospodarczy (magazynowy),
II
zasadnicze zawodowe5)
-
powielaczowy
podstawowe4)
55
Sprzedawca biletów,
VI
zasadnicze zawodowe5)
-
wydawca paliw
podstawowe4)
56
Pokojowa,
łazienny,
kąpielowy,
robotnik do pracy lekkiej,
wozak
IV
podstawowe4)
-
57
Starszy: portier, woźny, szatniarz, dozorca
III
podstawowe4)
-
58
Pilot zajezdniowy
IV
podstawowe i wyszkolenie kursowe
-
59
Portier, szatniarz, dozorca, dźwigowy, woźny, sprzątaczka laboratoryjna, pomoc palacza c.o.
II
podstawowe4)
-
60
Sprzątaczka
I
podstawowe4)
-
61
Goniec
II
podstawowe4)
-
62
Robotnik
I
podstawowe4)
-
63
Starszy lekarz
XVII
według odrębnych przepisów
64
Lekarz
XV

64a

Psycholog

XIV

według odrębnych przepisów

logopeda

wyższe2)

-

65
Starsza pielęgniarka
XII
według odrębnych przepisów
66
Pielęgniarka
XI
Stanowiska, na których nawiązanie stosunku pracy następuje w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych
1
Pracownik II stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych
X
wyższe
5
VIII
wyższe
4
średnie
5
VII
wyższe
2
średnie
4
2
Pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych
VI
wyższe
-
V
średnie
2
II. Urzędy pracy
Stanowiska urzędnicze
1
Doradca zawodowy II stopnia
XV
według odrębnych przepisów
doradca zawodowy I stopnia
XIII
doradca zawodowy
XII
doradca zawodowy-stażysta
IX
2
Pośrednik pracy II stopnia
XV
pośrednik pracy I stopnia
XI
pośrednik pracy
VIII
pośrednik pracy-stażysta
VII
3
Samodzielny specjalista do spraw programów
XV
specjalista do spraw programów
XI
specjalista do spraw programów-stażysta
X
4
Samodzielny specjalista do spraw rozwoju zawodowego
XV
starszy specjalista do spraw rozwoju zawodowego
XIII
specjalista do spraw rozwoju zawodowego
XII
specjalista do spraw rozwoju zawodowego-stażysta
X
5
Starszy lider klubu pracy
XI
lider klubu pracy
X
lider klubu pracy-stażysta
VIII
6
Doradca EURES w wojewódzkim urzędzie pracy
XII
7
Asystent EURES w wojewódzkim urzędzie pracy
IX
8
Specjalista ds. rejestracji
VII
wyższe
1
średnie
2
9
Specjalista ds. ewidencji i świadczeń
VII
wyższe
1
średnie
2
10
Specjalista ds. analiz rynku pracy
VII
wyższe
1
średnie
2
11
Specjalista ds. aktywizacji
VII
wyższe
1
średnie
2

12

Referent ds.: rejestracji, ewidencji i świadczeń, analiz rynku pracy, aktywizacji

VII

średnie

-

III. Jednostki organizacyjne pomocy społecznej, centra integracji społecznej oraz jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Stanowiska kierownicze urzędnicze
1
Główny administrator
XV
wyższe2)
5
Stanowiska urzędnicze
1
Koordynator ds. komputeryzacji pomocy społecznej
XIV
wyższe2)
3
2
Starszy administrator
XIII
wyższe2)
3
średnie3)
6
3
Administrator
XII
wyższe2)
-
średnie3)
4
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1
Główny specjalista
XVI
wyższe specjalistyczne (np. pedagog, logopeda, psycholog)
5
wyższa według odrębnych przepisów i specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny
6
2
Starszy lekarz
XVII
według odrębnych przepisów

3

Starszy wychowawca-koordynator

XVI

według odrębnych przepisów

5

psycholog

-

pedagog

3

4
Starszy specjalista pracy socjalnej - koordynator
XV
wyższe według odrębnych przepisów
5
dyplom pracownika socjalnego i specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny

5

Starszy wychowawca

XV

według odrębnych przepisów

4

starszy wychowawca w placówce wsparcia dziennego

wyższe według odrębnych przepisów

4

średnie według odrębnych przepisów

7

5a

Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

XV

według odrębnych przepisów

5

5b

Starszy asystent rodziny

XIV

wyższe według odrębnych przepisów

5

średnie według odrębnych przepisów

8

6
Starszy specjalista pracy socjalnej
XIV
wyższe według odrębnych przepisów
5
dyplom pracownika socjalnego i specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny
7
Konsultant
XIV
wyższe2)
3
8
Lekarz
XV
według odrębnych przepisów
9
Kierownik zespołu pielęgniarek
XIV
10
Starszy specjalista pracy z rodziną
XIV
wyższe pedagogiczne, psychologiczne lub na kierunku nauki o rodzinie
5

11

Wychowawca

XIV

według odrębnych przepisów

2

wychowawca w placówce wsparcia dziennego

wyższe według odrębnych przepisów

2

średnie według odrębnych przepisów

5

12
Starszy: terapeuta, specjalista reintegracji zawodowej
XIV
wyższe2)
5
13
Kapelan
XV
według odrębnych przepisów

13a

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

XIV

według odrębnych przepisów

2

13b

Asystent rodziny

XIII

wyższe według odrębnych przepisów

2

średnie według odrębnych przepisów

5

14
Specjalista pracy socjalnej
XIII
wyższe według odrębnych przepisów
3
dyplom pracownika socjalnego i specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny
15
Specjalista pracy z rodziną
XIII
wyższe pedagogiczne, psychologiczne lub na kierunku nauki o rodzinie
3
16
Terapeuta, specjalista reintegracji zawodowej
XIII
wyższe2)
-

17

Młodszy wychowawca,
młodszy wychowawca w placówce wsparcia dziennego

XIII

według odrębnych przepisów

-

18

Starszy pracownik socjalny

XII

według odrębnych przepisów

5

starszy opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej

dyplom w zawodzie

starszy opiekun osoby starszej

19
Starsza pielęgniarka, położna
XII
według odrębnych przepisów
20
Starszy technik fizjoterapii
XIII
średnie medyczne
5

21

Starszy opiekun dziecięcy

XII

według odrębnych przepisów

starszy instruktor terapii zajęciowej

średnie i policealna szkoła odpowiedniej specjalności

5

starszy instruktor ds. kulturalno-oświatowych

średnie3)

starszy instruktor reintegracji zawodowej

średnie zawodowe

21a

Młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, młodszy asystent rodziny

XI

według odrębnych przepisów

22
Pracownik socjalny
XI
według odrębnych przepisów
-
23
Starszy technik,
starszy masażysta
XII
średnie medyczne
5
średnie i dyplom masażysty

24

Opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej

XI

dyplom w zawodzie

-

starszy opiekun

średnie3)

5

szkoła asystentek medycznych

opiekun osoby starszej

dyplom w zawodzie

-

25

Pielęgniarka, położna

XI

według odrębnych przepisów

starszy dietetyk

średnie medyczne

1

starsza opiekunka środowiskowa, starszy opiekun medyczny

dyplom w zawodzie

5

starszy instruktor terapii

średnie i kurs specjalistyczny

26

Opiekun dziecięcy

XI

według odrębnych przepisów

technik fizjoterapii

średnie medyczne

-

instruktor terapii zajęciowej

średnie3) i policealna szkoła odpowiedniej specjalności

instruktor ds. kulturalno-oświatowych

średnie3)

instruktor reintegracji zawodowej

średnie zawodowe

27
Technik, dietetyk
XI
średnie medyczne
-
starszy asystent osoby niepełnosprawnej
dyplom w zawodzie
5

28

Masażysta

X

szkoła masażystów

-

opiekunka środowiskowa, opiekun medyczny

dyplom w zawodzie

29
Aspirant pracy socjalnej
IX
średnie3)
-
starszy sanitariusz
średnie3), kurs specjalistyczny i egzamin kwalifikacyjny
30
Asystent osoby niepełnosprawnej
VII
dyplom w zawodzie
1
opiekun
średnie3)
szkoła asystentek medycznych
opiekun w ośrodku pomocy społecznej
podstawowe4)

31

Instruktor terapii

VII

średnie i kurs specjalistyczny

-

sanitariusz

podstawowe, kurs specjalistyczny i egzamin kwalifikacyjny

32
Młodszy opiekun
V
średnie3)
-
szkoła asystentek medycznych
młodszy opiekun w ośrodku pomocy społecznej
podstawowe4)
IV. Powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
Stanowiska urzędnicze
1
Sekretarz powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności
XIII
według odrębnych przepisów
2
2
Członkowie powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (lekarz, psycholog, pedagog, doradca zawodowy, pracownik socjalny)
XIII
V. Jednostki działające w zakresie oświaty
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1
Kierownik biura warsztatowego,
kierownik stacji obsługi samochodów,
kierownik budowy
XVI
wyższe2)
7
2
Kierownik obiektów sportowych
XIII
wyższe2)
7
3
Kierownik gospodarczy
XIII
wyższe2)
2
średnie3)
6
4
Sekretarz szkoły
XII
średnie3)
5
5
Starszy ratownik
IX
średnie3)
4
6
Dietetyczka
X
średnie3)
4
7
Ratownik
VIII
średnie3)
2
8
Młodszy ratownik
VII
średnie3)
-
9
Pomoc nauczyciela
VI
podstawowe4)
-
10
Rolnik hodowca
VII
zasadnicze zawodowe5)
-
11
Robotnik szklarniowy
VI
zasadnicze zawodowe5)
-
12
Robotnik budowlany
V
umiejętność wykonywania pracy
-
13
Robotnik polowy
IV
umiejętność wykonywania pracy
-
14
Opiekun dzieci i młodzieży (w czasie przewozu do i ze szkoły, przy przejściu przez jezdnię w drodze do i ze szkoły)
I
podstawowe4)
-
VI. Zakłady gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, biura zamiany mieszkań
Stanowiska kierownicze urzędnicze
1
Kierownik administracji domów mieszkalnych
XIV
wyższe2)
5
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1
Starszy dyspozytor
XIII
wyższe2)
5
2
Geodeta, geolog
XII
wyższe2)
4
3
Administrator budynków mieszkalnych,
administrator targowiska
X
zasadnicze zawodowe5)
-
4
Administrator cmentarza
VIII
podstawowe4)
-
5
Ekspedytor
V
zasadnicze zawodowe5)
2
6
Ogrodnik terenów zielonych
VI
zasadnicze zawodowe5)
-
7
Dozorca cmentarza, grabarz
III
podstawowe4)
-
VII. Zakłady oczyszczania
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1
Główny inżynier
XVI
wyższe2)
5
2
Starszy dyspozytor
XIV
wyższe2)
2
3
Dyspozytor
XIII
średnie3)
2
4
Kontroler eksploatacji
XIII
wyższe2)
5
średnie3)
6
VIII. Zakłady wodociągów i kanalizacji
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1
Inżynier utrzymania ruchu
XIII
wyższe2)
5
2
Odczytywacz wodomierzy-inkasent
VII
podstawowe4)
-
3
Dyżurny pogotowia wodno-kanalizacyjnego
VI
zasadnicze zawodowe5)
-
IX. Zakłady energetyki cieplnej
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1
Kierownik pogotowia technicznego
XV
wyższe2)
6
2
Kierownik ciepłowni
XV
wyższe2)
6
3
Kierownik bazy
XIV
wyższe2)
6
4
Starszy dyspozytor mocy
XIV
wyższe2)
6
5
Starszy dyspozytor pogotowia technicznego
XIV
wyższe2)
5
6
Kierownik kotłowni
XIII
wyższe2)
4
7
Kierownik przepompowni
XIII
wyższe2)
4
8
Dyspozytor mocy
XIII
wyższe2)
4
średnie3)
5
9
Weryfikator dokumentacji technicznej
VIII
wyższe2)
4
średnie3)
5
X. Zakłady komunikacyjne
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1
Dyspozytor, kontroler ruchu
VII
średnie3)
3
2
Motorniczy tramwaju, kierowca autobusu
IX
według odrębnych przepisów
3
Kontroler biletowy
VI
średnie3)
2
4
Pilot zajezdniowy
IV
wyszkolenie kursowe
-
XI. Żegluga Świnoujska
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1
Szef eksploatacji
XV
wyższe2)
6
2
Dyspozytor
VIII
średnie3)
3
3
Gospodarz hotelu
VI
średnie3)
2
4
Cumownik
II
podstawowe4)
-
5
Kapitan statku
X
według odrębnych przepisów
6
Mechanik statku
IX
7
Oficer mechanik wachtowy
IX
8
Oficer elektryk
IX
9
Oficer wachtowy
VIII
10
Starszy marynarz
VII
11
Motorzysta
VII
12
Marynarz
III
13
Młodszy motorzysta
II
14
Młodszy marynarz
II
XII. Zarząd Cmentarzy Komunalnych
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1
Kierownik cmentarza
XV
wyższe2)
5
2
Zastępca kierownika cmentarza
XIII
wyższe2)
3
średnie3)
5
3
Operator urządzeń kremacyjnych
XII
średnie3)
5
XIII. Zespoły usług projektowych
Stanowiska urzędnicze
1
Starszy inspektor fachowego poradnictwa
XIV
wyższe2)
5
2
Inspektor fachowego poradnictwa
X
wyższe2)
4
3
Starszy inspektor do spraw wycen
X
wyższe2)
2
średnie3)
4
4
Inspektor do spraw wycen
IX
średnie3)
3
XIV. Jednostki planowania przestrzennego
Stanowiska urzędnicze
1
Generalny projektant
XVI
wyższe2)
5
2
Główny projektant
XV
wyższe2)
5
3
Starszy kartograf
XII
wyższe geodezyjne i kartograficzne
5
4
Plastyk
XI
wyższe2)
3
5
Starszy asystent,
fotograf
XI
wyższe2)
średnie3)
3
5
kartograf
wyższe geodezyjne i kartograficzne średnie geodezyjne i kartograficzne
3
5
6
Asystent
VIII
średnie3)
-
XV. Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
Stanowiska urzędnicze
1
Kierownik pracowni
XV
wyższe geodezyjne i kartograficzne oraz uprawnienia zawodowe
7
2
Główny specjalista
XIV
5
3
Starszy: geodeta, kartograf
XIII
wyższe geodezyjne i kartograficzne
3
średnie geodezyjne i kartograficzne
6
4
Geodeta,
kartograf
XII
wyższe geodezyjne i kartograficzne
2
średnie geodezyjne i kartograficzne
4
5
Młodszy: geodeta, kartograf
IX
wyższe geodezyjne i kartograficzne
1
średnie geodezyjne i kartograficzne
2
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1
Poligraf-specjalista,
fototechnik-specjalista
IX
zasadnicze zawodowe5)
2
XVI. Biura geodezji i terenów rolnych, terenowe zespoły usług projektowych, zakłady usług wodnych, zarządy melioracji i urządzeń wodnych
Stanowiska urzędnicze
1
Kierownik grupy robót
XV
wyższe2)
5
2
Szef produkcji
XV
wyższe2)
7
3
Główny technolog
XIII
wyższe2)
7
4
Starszy inspektor fachowego poradnictwa
XIV
wyższe2)
7
5
Kierownik prac geodezyjnych i kartograficznych
XIV
wyższe geodezyjne i kartograficzne oraz uprawnienia zawodowe
7
6
Geodeta-specjalista,
klasyfikator gleb-specjalista
XIII
wyższe geodezyjne i kartograficzne
5
7
Kierownik robót
XIV
wyższe2)
4
8
Starszy: geodeta, klasyfikator gleb
XII
wyższe geodezyjne i kartograficzne
3
9
Geodeta,
klasyfikator gleb
XI
wyższe geodezyjne i kartograficzne
-
średnie geodezyjne i kartograficzne
3
10
Inspektor fachowego poradnictwa
XI
wyższe2)
7
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1
Poligraf-specjalista reprodukcji
XI
średnie zawodowe
6
2
Kierownik statku kategorii III
X
średnie zawodowe
6
3
Asystent
VIII
wyższe2)
-
średnie3)
2
4
Fototechnik-specjalista reprodukcji map i dokumentacji,
starszy poligraf
X
średnie zawodowe
6
5
Starszy fototechnik,
poligraf
IX
średnie zawodowe
3
6
Starszy kreślarz
IX
średnie3)
3
7
Mechanik maszyn na statku
VIII
zasadnicze zawodowe5)
6
8
Operator dozowania oraz wykorzystania nieczystości stałych i płynnych,
operator budowli piętrzących
VI
zasadnicze zawodowe5) oraz odpowiednie uprawnienia
1
9
Fototechnik
VIII
średnie zawodowe
3
10
Kreślarz
VIII
średnie3)
2
11
Stermotorzysta
VII
odpowiednie wyszkolenie w zawodzie
1
12
Bosman, sternik
VI
według odrębnych przepisów
13
Starszy marynarz
V
14
Marynarz
IV
15
Konserwator aparatury laboratoryjnej
IX
średnie zawodowe oraz uprawnienia specjalistyczne
3
16
Rolnik hodowca
VII
zasadnicze zawodowe5)
-
17
Robotnik szklarniowy
VI
zasadnicze zawodowe5)
-
18
Starszy pomiarowy
VI
umiejętność wykonywania zawodu
2
19
Młodszy fototechnik
VI
1
20
Pomiarowy
V
-
21
Robotnik polowy
IV
umiejętność wykonywania pracy
-
XVII. Zarządy dróg wojewódzkich, rejony dróg wojewódzkich, zarządy dróg powiatowych, zarządy dróg miejskich, mostów i ulic, gospodarstwa pomocnicze
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1
Inżynier ruchu
XVIII
wyższe2)
7
2
Główny inżynier
XVII
wyższe2) oraz uprawnienia budowlane
6
3
Główny mechanik
XVII
wyższe2)
6
4
Kierownik służby interwencyjnej
XVI
wyższe2)
5
5
Kierownik pracowni projektowej
XV
wyższe2) oraz uprawnienia budowlane
5
6
Kierownik laboratorium wojewódzkiego
XV
wyższe2)
5
7
Kierownik: zakładu produkcyjnego, bazy sprzętu i transportu
XII
wyższe2)
3
średnie3)
5
8
Kierownik pracowni w wojewódzkim laboratorium drogowym
XIV
wyższe2)
3
średnie3)
5
9
Kierownik robót,
kierownik wytwórni
XII
wyższe2) oraz uprawnienia budowlane
3
średnie3) oraz uprawnienia budowlane
5
10
Starszy projektant
XIII
wyższe2) oraz uprawnienia budowlane
3
średnie3) oraz uprawnienia budowlane
6
11
Starszy dyspozytor
XI
wyższe2)
3
średnie3)
5
12
Dyspozytor
X
średnie3)
3
13
Asystent inspektora nadzoru
X
wyższe2)
2
średnie3)
4
XVIII. Ośrodki sportu i rekreacji, ośrodki sportowo-szkoleniowe żeglarstwa
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1
Kierownik stajni-trener
XIII
wyższe2)
3
średnie3)
5
2
Menedżer sportu
XV
wyższe2)
2
średnie3)
4
3
Sanitariusz weterynaryjny
X
średnie zawodowe
3
4
Dżokej, podkuwacz
VI
podstawowe4)
-
5
Starszy jeździec
IV
podstawowe4)
-
6
Kandydat dżokejski
V
podstawowe4)
-
7
Praktykant dżokejski
IV
podstawowe4)
-
8
Jeździec
II
podstawowe4)
-
9
Kapitan jachtu o długości powyżej 21 m
XIV
wyższe2)
4
średnie3)
6
10
Kapitan jachtu o długości do 21 m
XIII
wyższe
4
średnie3)
6
11
Starszy oficer, kierownik maszyn jachtu
XIII
wyższe2)
4
średnie3)
6
12
Kierownik wyszkolenia żeglarskiego
XIII
wyższe2)
6
13
Oficer jachtu
XII
wyższe2)
2
średnie3)
4
14
Bosman jachtu
VIII
średnie3)
2
15
Montażysta jachtu, kucharz jachtu, intendent jachtu
IX
zasadnicze zawodowe5)
2
16
Instruktor ratownictwa
XIII
średnie3)
6
17
Starszy ratownik
XII
średnie3)
4
18
Ratownik
XI
średnie3)
2
19
Młodszy ratownik
VIII
podstawowe4)
-
20
Menedżer sportu
Trener klasy mistrzowskiej
XIX
według odrębnych przepisów
21
Trener klasy pierwszej
XVII
22
Trener klasy drugiej
XIV
23
Specjalista:
dyscypliny sportu,
sportu osób niepełnosprawnych,
odnowy biologicznej,
rekreacji ruchowej
XIV
jak dla stanowiska instruktora
w lp. 24
24
Instruktor:
dyscypliny sportu,
sportu osób niepełnosprawnych,
odnowy biologicznej,
rekreacji ruchowej
XI
według odrębnych przepisów
25
Główny mechanik,
główny energetyk
XIV
wyższe2)
5
26
Kapitan jachtu,
oficer jachtu
XII
wyższe2)
4
27
Kierownik-gospodarz obiektu: sportowego, turystycznego, rekreacyjnego, mieszkalnego
XI
średnie3)
4
28
Informator turystyczny
IX
średnie3)
3
29
Starszy: masztalerz, bosman
VII
średnie3)
3
30
Pracownik zaplecza sportowego: koniuszy, stajenny, sprzętowy, przystaniowy, konserwator urządzeń sportowych, obsługi basenu kąpielowego, lodowiska, stadionu, przystani i inne
VI
zasadnicze zawodowe5)
2
XIX. Zakłady naprawcze sprzętu medycznego, zakłady techniki medycznej
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1
Główny technolog
XVII
wyższe2)
5
2
Kierownik wydziału konstrukcyjnego
XVI
wyższe2)
5
3
Szef produkcji
XV
wyższe2)
5
4
Kierownik grupy robót
XV
wyższe2)
4
5
Rzecznik patentowy
XIV
według odrębnych przepisów
6
Starszy konserwator sprzętu medycznego
XIV
średnie techniczne
5
7
Konserwator sprzętu medycznego
XIII
średnie techniczne
3
zasadnicze zawodowe5)
6
8
Młodszy konserwator sprzętu medycznego
VIII
zasadnicze zawodowe lub podstawowe i kurs przysposobienia zawodowego
-
XX. Zakłady (warsztaty) ortopedyczne
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1
Szef produkcji, główny technolog
XV
wyższe2)
5
2
Główny mechanik
XIV
wyższe2)
5
3
Starszy konserwator sprzętu ortopedycznego
XII
średnie techniczne
5
4
Konserwator sprzętu ortopedycznego
XI
średnie techniczne
2
zasadnicze zawodowe5)
3
5
Ortopeda przymiarkowy
X
średnie techniczne
-
zasadnicze zawodowe5)
3
6
Bandażysta ortopedyczny,
stolarz ortopedyczny,
cholewkarz ortopedyczny,
modelarz ortopedyczny w gipsie,
formowacz,
ortopeda-mechanik,
przymiarkowy obuwia ortopedycznego
IX
zasadnicze zawodowe5)
-
7
Krojczy skór i tkanin,
obuwnik ortopedyczny,
modelarz form obuwia ortopedycznego
VIII
zasadnicze zawodowe5)
-
8
Gorseciarz
VI
podstawowe i przeszkolenie zawodowe
-
XXI. Izby wytrzeźwień
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1
Starszy lekarz
XVIII
według odrębnych przepisów
2
Lekarz
XVI
3
Starszy felczer, felczer
XIV
4
Starsza pielęgniarka
XIII
5
Pielęgniarka
XII
6
Depozytariusz
X
według odrębnych przepisów
2
7
Opiekun zmiany
IX
-
8
Porządkowy
VIII
podstawowe4)
-
XXII. Schroniska dla zwierząt
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1
Lekarz weterynarii
XV
według odrębnych przepisów
2
Starszy technik weterynarii
XI
średnie zawodowe
5
3
Technik weterynarii
IX
średnie zawodowe
-
4
Opiekun zwierząt
VI
podstawowe4)
2
5
Młodszy opiekun zwierząt
V
podstawowe4)
-
XXIII. Zakłady unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1
Kierownik produkcji,
kierownik zaplecza technicznego,
dyżurny inżynier ruchu
XIV
wyższe2) oraz uprawnienia dozorowe energetyczne
5
2
Główny specjalista
XIV
3
Kierownik kompostowni
XI
wyższe2)
3
średnie3)
5
4
Starszy specjalista-inspektor nadzoru
X
wyższe2) oraz uprawnienia dozorowe energetyczne
4
5
Mistrz ruchu
VIII
średnie3) oraz uprawnienia dozorowe
3
6
Specjalista-inspektor nadzoru
XIII
wyższe2)
2
średnie3) oraz uprawnienia dozorowe
5
7
Mistrz segregacji,
mistrz kompostowni
VII
średnie3)
3
8
Operator urządzeń energetycznych
VII
średnie3) oraz uprawnienia eksploatacyjne energetyczne
1
zasadnicze zawodowe5) oraz uprawnienia eksploatacyjne energetyczne
3
9
Dyżurny automatyk
VII
średnie3) oraz uprawnienia eksploatacyjne energetyczne
1
10
Obchodowy urządzeń energetycznych,
dyżurny elektryk,
dyżurny chemik-obchodowy,
dyżurny ślusarz,
operator urządzeń dźwignicowych,
operator urządzeń kompostowni,
operator urządzeń segregacji,
operator urządzeń produkcji kruszyw
VII
średnie3) oraz uprawnienia eksploatacyjne energetyczne
1
zasadnicze zawodowe5) oraz uprawnienia eksploatacyjne energetyczne
3
11
Operator sprzętu ciężkiego
VI
zasadnicze zawodowe5) oraz uprawnienia kl. III
1
12
Wagowy
VI
średnie3)
-
XXIV. Pracownicy parków krajobrazowych
Stanowiska kierownicze urzędnicze
1
Zastępca dyrektora
XVII
według odrębnych przepisów
2
Kierownik zespołu do spraw:
- ochrony przyrody,
- ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych,
- ochrony środowiska,
- edukacji,
- turystyki i rekreacji
XII
3
Kierownik ośrodka edukacyjno-muzealnego
XII
4
Kierownik sekcji
X
wyższe2)
1
Stanowiska urzędnicze
1
Główny specjalista do spraw:
- ochrony przyrody,
- ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych,
- ochrony środowiska
- edukacji
- turystyki i rekreacji
XII
według odrębnych przepisów
2
Kustosz
XII
według odrębnych przepisów
3
Radca prawny
XII
4
Starszy specjalista do spraw:
- ochrony przyrody,
- ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych,
- ochrony środowiska,
- edukacji,
- turystyki i rekreacji
X
5
Starszy specjalista
X
wyższe2)
4
6
Starszy księgowy
IX
wyższe2)
średnie3
1
3
7
Specjalista do spraw:
- ochrony przyrody,
- ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych,
- ochrony środowiska,
- edukacji,
- turystyki i rekreacji
VII
według odrębnych przepisów
8
Specjalista
VII
wyższe2)
3
9
Adiunkt
VII
wyższe2)
1
10
Samodzielny referent
IV
średnie3)
4
11
Księgowy
III
średnie3)
2
12
Starszy referent
III
średnie3)
2
13
Referent
I
średnie3)
-
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1
Starszy strażnik
III
według odrębnych przepisów
2
Strażnik
I
3
Sekretarka
I
średnie3)
-

XXV. Żłobki i kluby dziecięce

Stanowiska kierownicze urzędnicze

1

Dyrektor: zespołu żłobków, klubów dziecięcych

XIX

według odrębnych przepisów

2

Dyrektor żłobka, kierownik klubu dziecięcego

XVIII

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Starsza: pielęgniarka, położna, starszy opiekun

VIII

według odrębnych przepisów

Starszy: terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta, dietetyk

wyższe2)
średnie3)

-
3

2

Pielęgniarka, położna, opiekun

VI

według odrębnych przepisów

Terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta, dietetyk

średnie3)

-

3

Młodszy opiekun

V

według odrębnych przepisów

1) Szczegółowe wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia i stażu pracy dla kierowniczych stanowisk urzędniczych i stanowisk urzędniczych, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę, uwzględniają wymagania określone w ustawie, przy czym do stażu pracy wymaganego na kierowniczych stanowiskach urzędniczych wlicza się wykonywanie działalności gospodarczej, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy.
Wymagane kwalifikacje dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy określają odrębne przepisy.

2) Wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku, a w odniesieniu do stanowisk urzędniczych i kierowniczych stanowisk urzędniczych, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę, a także wymagania określone w ustawie stosownie do opisu stanowiska.
3) Średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku, a w odniesieniu do stanowisk urzędniczych i kierowniczych stanowisk urzędniczych stosownie do opisu stanowiska.
4) Podstawowe i umiejętność wykonywania czynności.
5) Zasadnicze zawodowe umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku.