Ustawa z dnia 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2019.06.14
do 2019.11.29
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1115
Istniejące wersje czasowe art. 154
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 723
2019.06.14 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1115
2019.11.30
zmieniony przez
2020.06.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 971
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 154. 1. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez instytucję obowiązaną obowiązków, o których mowa w art. 147 lub art. 148, organy, o których mowa w art. 151 ust. 1, mogą nałożyć na osobę, o której mowa w art. 7, odpowiedzialną za wykonanie obowiązków określonych w ustawie w czasie, w którym naruszono te przepisy, karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł.

2. Do nakładania kary, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 150 ust. 4 i 5 oraz art. 152.