Ustawa z dnia 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2018.04.12
do 2019.02.05
tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 723
Istniejące wersje czasowe art. 97
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 723
2019.02.06
zmieniony przez
2019.06.14 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1115
2020.06.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 971
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 97. 1. Nadzór nad zgodnością przetwarzania danych osobowych gromadzonych przez Generalnego Inspektora z przepisami ustawy oraz przepisami o ochronie danych osobowych sprawuje w imieniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych pełnomocnik do spraw kontroli przetwarzania danych osobowych przez Generalnego Inspektora, zwany dalej "pełnomocnikiem".

2. Pełnomocnikowi przysługują uprawnienia i obowiązki administratora bezpieczeństwa informacji, o którym mowa w art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

3. Pełnomocnika powołuje minister właściwy do spraw finansów publicznych na wniosek Generalnego Inspektora.

4. W ramach nadzoru pełnomocnik prowadzi rzetelną, obiektywną i niezależną kontrolę prawidłowości przetwarzania przez Generalnego Inspektora danych osobowych, a w szczególności ich przechowywania, weryfikacji i usuwania.

5. Pełnomocnik ma prawo do:

    1) wglądu do wszelkich dokumentów związanych z prowadzoną kontrolą;

    2) swobodnego wstępu do pomieszczeń komórki organizacyjnej, o której mowa w art. 12 ust. 2;

    3) żądania pisemnych wyjaśnień.

6. Kierownik komórki organizacyjnej, o której mowa w art. 12 ust. 2, któremu pełnomocnik wydał pisemne polecenie usunięcia stwierdzonych uchybień, informuje Generalnego Inspektora, w terminie 7 dni od dnia wydania tego polecenia, o jego wykonaniu albo przyczynie jego niewykonania.

7. W przypadku naruszenia przepisów ustawy lub przepisów o ochronie danych osobowych pełnomocnik podejmuje działania zmierzające do wyjaśnienia okoliczności tego naruszenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz Generalnego Inspektora.

8. Pełnomocnik przedstawia corocznie, w terminie do dnia 31 marca, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, za pośrednictwem Generalnego Inspektora, sprawozdanie za poprzedni rok kalendarzowy, w którym przedstawia stan ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Generalnego Inspektora oraz przypadki naruszenia przepisów w tym zakresie.