Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Ustawa z dnia 1.03.2018 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności, ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2018 r. poz. 696

Art. 1. W ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r. poz. 657 i 2286 oraz z 2018 r. poz. 138) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 8 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

   "3a) numery PESEL rodziców, jeżeli zostały im nadane;";

  2) art. 9 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 9. 1. W stosunku do osób, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, gromadzi się dane wymienione w art. 8 pkt 1-3, 4-23 i 26, a dane, o których mowa w art. 8 pkt 3a - o ile są dostępne.

   2. W stosunku do osób, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2, gromadzi się dane wymienione w art. 8 pkt 1-3, 4-11, 15 i 23, a dane, o których mowa w art. 8 pkt 3a, 12, 13, 22 i 26 - o ile są dostępne.

   3. W stosunku do osób, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 3, gromadzi się dane wymienione w art. 8 pkt 1, 4, 6, 9-11, 14-17, 24 i 24a, a dane, o których mowa w art. 8 pkt 3, 3a, 5, 7, 8, 12, 13, 18-21 i 26 - o ile są dostępne.

   4. W stosunku do osób, o których mowa w art. 7 ust. 2, gromadzi się dane wymienione w art. 8 pkt 1, 4, 6, 9-11, 15, 23-24a, a dane, o których mowa w art. 8 pkt 2-3a, 5, 7, 8, 12, 13, 22 i 26 - o ile są dostępne.";

  3) w art. 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

   "3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, oraz zawiadomienia, o których mowa w ust. 2 i 2a, składa się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570).";

  4) w art. 32 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

   "5. Zaświadczenia, o których mowa w ust. 1 i 2, wydaje się, w zależności od żądania wnioskodawcy, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Zaświadczenia wydawane w formie dokumentu elektronicznego opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.".

Art. 2. W ustawie z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 183, z 2015 r. poz. 1311 oraz z 2016 r. poz. 1579) w art. 11 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

  "3) art. 4, który wchodzi w życie z dniem 31 maja 2019 r.".

Art. 3. W ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2064 oraz z 2017 r. poz. 1524) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)


Art. 4. (pominięto przez redakcję)

Art. 5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia*), z wyjątkiem:

  1) art. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 3 pkt 2, które wchodzą w życie z dniem 1 grudnia 2018 r.;

  2) art. 1 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 1 maja 2019 r.;

  3) art. 2, który wchodzi w życie z dniem 14 maja 2018 r.;

  4) art. 3 pkt 4-7, które wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2018 r.

_________________
*) Uwaga od redakcji: Ustawa została ogłoszona w dniu 10.04.2018 r.