Ustawa z dnia 6.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2019.07.12
do 2019.12.31
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1292
Istniejące wersje czasowe art. 25
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 646
2018.11.25
zmieniony przez
2019.07.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1292
2020.01.01
zmieniony przez
2021.01.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 162
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 25. 1. W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

2. W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca:

  1) może wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów;

  2) może przyjmować należności i jest obowiązany regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;

  3) może zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;

  4) ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;

  5) wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;

  6) może osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;

  7) może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą;

  8) może powołać albo odwołać zarządcę sukcesyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. poz. 1629).