Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27.03.2018 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2019.05.08
 
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 843
Istniejące wersje czasowe art. 34
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 643
2018.05.22
zmieniony przez
2019.05.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 843
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 34. 1. Ewidencja, o której mowa w art. 138c ust. 1 pkt 1 ustawy, zawiera:

  1) nazwy wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN) oraz informacje o naniesionych na te wyroby znakach akcyzy lub ich znakowaniu i barwieniu;

  2) ilości wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania, a w przypadku piwa liczbę hektolitrów gotowego wyrobu;

  3) datę wprowadzenia wyrobów akcyzowych do miejsca odbioru;

  4) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz numer identyfikacyjny podmiotu, który wysłał wyroby akcyzowe z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy;

  5) numer referencyjny e-AD, a jeżeli System jest niedostępny - lokalny numer referencyjny umieszczony w dokumencie zastępującym e-AD;

  6) kwotę podatku akcyzowego przypadającego do zapłaty.

2. Ewidencja wyrobów akcyzowych nabywanych wewnątrzwspólnotowo przez zarejestrowanego odbiorcę na rzecz innego podmiotu dodatkowo zawiera:

  1) imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, na rzecz którego wyroby akcyzowe zostały nabyte wewnątrzwspólnotowo, adres jego miejsca zamieszkania lub siedziby i jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);

  2) w przypadku paliw silnikowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, których wytwarzanie lub którymi obrót wymaga uzyskania koncesji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, nabywanych wewnątrzwspólnotowo na rzecz innego podmiotu, który jest obowiązany do uzyskania koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą:

   a) imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, na rzecz którego nabyte zostały paliwa, adres jego miejsca zamieszkania lub siedziby oraz:

    - numer identyfikacji podatkowej poprzedzony kodem PL, w przypadku gdy podmiot ten posiada miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium kraju, lub

    - nazwę oddziału z siedzibą na terytorium kraju, w ramach którego prowadzi on działalność gospodarczą na terytorium kraju, adres siedziby tego oddziału, numer identyfikacji podatkowej poprzedzony kodem PL oddziału użyty na potrzeby podatku od towarów i usług przy przemieszczaniu na terytorium kraju paliw i numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w przypadku gdy podmiot ten jest przedsiębiorcą zagranicznym prowadzącym działalność w ramach oddziału z siedzibą na terytorium kraju,

   b) numer koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą,

   c) typ koncesji, datę wydania koncesji oraz datę jej ważności,

   d) określenie rodzaju, kodu Nomenklatury Scalonej (CN) i ilości nabytego paliwa silnikowego.