Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27.03.2018 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2019.05.08
 
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 843
Istniejące wersje czasowe § 31
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 643
2018.05.22
zmieniony przez
2019.05.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 843
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 31. Część ewidencji, dotycząca paliw silnikowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, których wytwarzanie lub którymi obrót wymaga uzyskania koncesji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, nabywanych wewnątrzwspólnotowo na rzecz innego podmiotu, który jest obowiązany do uzyskania koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą, zawiera:

  1) imię i nazwisko lub nazwę właściciela paliw silnikowych, adres jego miejsca zamieszkania lub siedziby oraz:

   a) numer identyfikacji podatkowej poprzedzony kodem PL, w przypadku gdy podmiot ten posiada miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium kraju, lub

   b) nazwę oddziału z siedzibą na terytorium kraju, w ramach którego prowadzi on działalność gospodarczą na terytorium kraju, adres siedziby tego oddziału, numer identyfikacji podatkowej poprzedzony kodem PL oddziału użyty na potrzeby podatku od towarów i usług przy przemieszczaniu na terytorium kraju paliw i numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w przypadku gdy podmiot ten jest przedsiębiorcą zagranicznym prowadzącym działalność w ramach oddziału z siedzibą na terytorium kraju;

  2) numer koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą;

  3) typ koncesji, datę wydania koncesji oraz datę jej ważności;

  4) określenie rodzaju, kodu Nomenklatury Scalonej (CN) i ilości nabytego paliwa silnikowego.