Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27.03.2018 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2019.05.08
 
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 843
Istniejące wersje czasowe § 47
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 643
2019.01.01
zmieniony przez
2019.05.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 843
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 47. 1. Protokół, o którym mowa w art. 138m ust. 1 pkt 4 ustawy, zawiera:

  1) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu dokonującego skażenia;

  2) numer zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego;

  3) wskazanie środków skażających lub substancji skażających użytych do skażenia;

  4) datę skażenia;

  5) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu, dla którego dokonano skażenia;

  6) imiona i nazwiska osób uczestniczących przy skażaniu;

  7) ustalenia dotyczące stanu opakowań ze środkami skażającymi;

  8) informację o zbadaniu użytych do skażenia alkoholu etylowego środków skażających lub substancji skażających;

  9) ustalenia dotyczące ilości i mocy pobranego do skażenia alkoholu etylowego, ilości i gęstości środków skażających lub substancji skażających oraz ilości i mocy pozornej otrzymanego alkoholu etylowego skażonego;

  10) informację o sposobie zabezpieczenia naczyń z alkoholem etylowym skażonym;

  11) informację o pobraniu, ilości i sposobie zabezpieczenia próbki alkoholu etylowego skażonego;

  12) numer referencyjny e-DD, a jeżeli System jest niedostępny - lokalny numer referencyjny umieszczony w dokumencie zastępującym e-DD, na podstawie których alkohol etylowy skażony jest przemieszczany;

  13) informację o liczbie sporządzonych egzemplarzy protokołu;

  14) podpisy osób uczestniczących przy skażaniu.

2. Wzór protokołu, o którym mowa w art. 138m ust. 1 pkt 4 ustawy, określa załącznik nr 15 do rozporządzenia.