Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27.03.2018 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2018.05.22
do 2019.05.07
zmieniony przez
§ 1 
Istniejące wersje czasowe § 44
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 643
2018.05.22
zmieniony przez
2019.05.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 843
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 44. 1. Protokół w sprawie utraty, zniszczenia, uszkodzenia, zdjęcia, zniszczenia uszkodzonych lub zniszczonych banderol, o którym mowa w art. 138m ust. 1 pkt 2 ustawy, zawiera:

  1) nazwę, adres, numer akcyzowy lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu obowiązanego do oznaczania;

  2) datę i miejsce sporządzenia protokołu;

  3) opis okoliczności utraty, zniszczenia, uszkodzenia, zdjęcia, zniszczenia uszkodzonych lub zniszczonych banderol;

  4) w przypadku protokołu ze zdjęcia banderol - liczbę zdjętych banderol, z wyszczególnieniem serii banderol i numerów ewidencyjnych;

  5) zastrzeżenia do protokołu lub stwierdzenie ich braku;

  6) informację o liczbie sporządzonych egzemplarzy;

  7) podpisy osób reprezentujących podmiot obowiązany do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy oraz upoważnionego do przeprowadzenia kontroli przedstawiciela naczelnika urzędu celno-skarbowego, jeżeli jest obecny.

2. Wzór protokołu w sprawie utraty, zniszczenia, uszkodzenia, zdjęcia, zniszczenia uszkodzonych lub zniszczonych banderol, o którym mowa w art. 138m ust. 1 pkt 2 ustawy, określa załącznik nr 12 do rozporządzenia.