Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27.03.2018 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2018.03.30
do 2018.12.31
tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 643
Istniejące wersje czasowe § 38
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 643
2019.01.01
zmieniony przez
2019.05.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 843
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 38. 1. Ewidencja, o której mowa w art. 138f ustawy, prowadzona w formie papierowej, składa się z odrębnych części, które zawierają dane dotyczące wyrobów akcyzowych:

  1) wysłanych przez podmiot prowadzący ewidencję;

  2) otrzymanych przez podmiot prowadzący ewidencję;

  3) zużytych na cele uprawniające do zwolnienia od akcyzy przez podmiot prowadzący ewidencję;

  4) magazynowanych przez podmiot prowadzący ewidencję;

  5) magazynowanych przez podmiot pośredniczący w jednym zbiorniku z wyrobami akcyzowymi, które nie są zwolnione od akcyzy.

2. Część ewidencji, dotycząca wysłanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, zawiera:

  1) nazwy wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN);

  2) ilości wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania, a w przypadku określenia w dokumencie dostawy ilości gazu płynnego dostarczanego do podmiotu zużywającego w litrach - ilości tego gazu w litrach, pod warunkiem podania parametrów przeliczenia masy na objętość;

  3) datę wysłania wyrobów akcyzowych;

  4) datę wystawienia i numery identyfikujące dokument dostawy albo dokument, o którym mowa w art. 32 ust. 10 ustawy, na podstawie których wyroby akcyzowe zwolnione zostały przemieszczone.

3. Część ewidencji, dotycząca otrzymanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, zawiera:

  1) nazwy wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN);

  2) ilości wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania, a w przypadku określenia w dokumencie dostawy ilości gazu płynnego dostarczanego do podmiotu zużywającego w litrach - ilości tego gazu w litrach, pod warunkiem podania parametrów przeliczenia masy na objętość;

  3) datę wystawienia i numery identyfikujące dokument dostawy albo dokument, o którym mowa w art. 32 ust. 10 ustawy, na podstawie których wyroby akcyzowe zwolnione zostały przemieszczone;

  4) datę otrzymania wyrobów akcyzowych.

4. Część ewidencji, dotycząca wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, zużytych na cele uprawniające do zwolnienia, zawiera:

  1) nazwy zużytych wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN);

  2) sposób zużycia wyrobów akcyzowych;

  3) ilości zużytych wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania, a w przypadku określenia w dokumencie dostawy ilości gazu płynnego dostarczanego do podmiotu zużywającego w litrach - ilości tego gazu w litrach, pod warunkiem podania parametrów przeliczenia masy na objętość;

  4) datę zużycia wyrobów akcyzowych.

5. Część ewidencji, dotycząca magazynowanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, zawiera:

  1) nazwy magazynowanych wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN);

  2) ilości magazynowanych wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania, a w przypadku określenia w dokumencie dostawy ilości gazu płynnego dostarczanego do podmiotu zużywającego w litrach - ilości tego gazu w litrach, pod warunkiem podania parametrów przeliczenia masy na objętość.

6. Część ewidencji, dotycząca wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, magazynowanych w jednym zbiorniku z wyrobami akcyzowymi, które nie są zwolnione od akcyzy, zawiera:

  1) oznaczenie numeru zbiornika;

  2) nazwy wyrobów akcyzowych zwolnionych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN);

  3) nazwy wyrobów akcyzowych, które nie są zwolnione, wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN) oraz wskazaniem, jaki posiadają status;

  4) ilości wyrobów akcyzowych, o których mowa w pkt 2 i 3, w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania, a w przypadku określenia w dokumencie dostawy ilości gazu płynnego dostarczanego do podmiotu zużywającego w litrach - ilości tego gazu w litrach, pod warunkiem podania parametrów przeliczenia masy na objętość;

  5) datę wprowadzenia wyrobów akcyzowych, o których mowa w pkt 2 i 3, do zbiornika;

  6) datę wyprowadzenia wyrobów, o których mowa w pkt 2 i 3, ze zbiornika.

7. W przypadku podmiotu zużywającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 22 lit. b ustawy, korzystającego ze zwolnień od akcyzy ze względu na przeznaczenie, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, nie stosuje się ust. 1-4. Ewidencję wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, prowadzoną przez ten podmiot, stanowi zbiór dokumentów dostawy albo dokumentów, o których mowa w art. 32 ust. 10 ustawy, na podstawie których wyroby akcyzowe zwolnione zostały dostarczone temu podmiotowi.