Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2015.09.11
do 2015.12.31
zmieniony przez
art. 4 
Istniejące wersje czasowe art. 19
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2009.01.01
2010.01.01
zmiana wynikająca z
 
2010.06.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613
2011.01.01
zmiana wynikająca z
 
2012.01.01
zmiana wynikająca z
 
2013.01.01
zmiana wynikająca z
 
2014.01.01
zmiana wynikająca z
 
2014.06.27 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 849
2015.01.01
zmiana wynikająca z
 
2015.09.11
zmieniony przez
2016.01.01
zmieniony przez
 
 
zmiana wynikająca z
 
 
 
zmiana wynikająca z
 
2016.05.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 716
2017.01.01
zmiana wynikająca z
 
2017.09.27 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1785
2018.01.01
zmiana wynikająca z
 
2018.07.27 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1445
2019.01.01
zmiana wynikająca z
 
2019.06.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1170
2019.07.01
zmieniony przez
2020.01.01
zmieniony przez
 
2021.01.01
zmiana wynikająca z
 
2022.01.01
zmiana wynikająca z
 
2022.07.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 1452
2023.01.01
zmiana wynikająca z
 
2023.01.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2023 r. poz. 70
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 19. Rada gminy, w drodze uchwały:

  1) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłat określonych w ustawie, z tym że:

   Uwaga od redakcji:
   Stawki podane w art. 19 pkt 1 obowiązujące w 2015 r. wynikają z obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7.08.2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. (M. P. z 2014 r. poz. 718) i wynoszą:

   a) stawka opłaty targowej nie może przekroczyć 767,68 zł dziennie,

   b) stawka opłaty miejscowej w miejscowościach, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1, nie może przekroczyć 2,20 zł dziennie,

   c) stawka opłaty miejscowej w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej nie może przekroczyć 3,13 zł dziennie,

   d) stawka opłaty uzdrowiskowej nie może przekroczyć 4,32 zł dziennie,

   e) (uchylona)

   f) stawka opłaty od posiadania psów nie może przekroczyć 121,50 zł rocznie od jednego psa,

   g) stawka części stałej opłaty reklamowej nie może przekroczyć 2,50 zł dziennie,

   h) stawka części zmiennej opłaty reklamowej nie może przekroczyć 0,20 zł od 1 m2 pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy dziennie;

  2) może zarządzić pobór tych opłat w drodze inkasa oraz określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso;

  3) może wprowadzać inne niż wymienione w ustawie zwolnienia przedmiotowe od opłat lokalnych;

  4) może różnicować wysokość stawek opłaty reklamowej uwzględniając lokalizację oraz wielkość lub rodzaj tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego;

  5) może wprowadzić obowiązek składania organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych, deklaracji na opłatę reklamową, a także określić termin, warunki i tryb składania tych deklaracji; w tym przypadku rada gminy określa wzór formularza deklaracji na opłatę reklamową, w którym zawarte będą dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru opłaty reklamowej;

  6) może wprowadzić możliwość składania deklaracji na opłatę reklamową za pomocą środków komunikacji elektronicznej; w tym przypadku przepisy art. 6 ust. 14-16 stosuje się odpowiednio.