Ustawa z dnia 26.01.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2019.02.01
do 2020.02.28
zmieniony przez
art. 25 
Istniejące wersje czasowe art. 41
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 398
2019.02.01
zmieniony przez
2020.02.29
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 41. 1. Do dnia 29 lutego 2020 r. do akt rejestrowych dołącza się wydruk informacji stanowiących podstawę wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, otrzymywanych na podstawie odpowiednio art. 21a, art. 21b i art. 21d ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. (uchylony)