Ustawa z dnia 26.01.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2018.02.21
do 2020.02.29
tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 398
Istniejące wersje czasowe art. 52
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 398
2020.03.01
uchylony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 52. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 19 ust. 11 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż do dnia 1 marca 2020 r., i mogą być zmieniane.