Ustawa z dnia 26.01.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2018.02.21
do 2019.01.31
tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 398
Istniejące wersje czasowe art. 29
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 398
2019.02.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 29. W ustawie z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 5 po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2h w brzmieniu:

   "2a. W Rejestrze zamieszcza się ponadto informacje o osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, wobec których umorzono egzekucję sądową lub egzekucję administracyjną prowadzoną przez naczelnika urzędu skarbowego albo dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych.

   2b. Kwota lub suma kwot wierzytelności głównej wraz z odsetkami zamieszczona w Rejestrze nie może być niższa niż 2.000 zł.

   2c. Informacje, o których mowa w ust. 2a, obejmują:

    1) w przypadku osób fizycznych - imię/imiona, nazwisko/nazwiska oraz numer PESEL, jeżeli został nadany, a w przypadku cudzoziemców - serię i numer paszportu oraz nazwę kraju wydającego;

    2) w przypadku innych podmiotów niż określone w pkt 1 - nazwę lub firmę, numer identyfikacyjny REGON oraz numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze lub ewidencji, jeżeli podmiot jest wpisany do tego rejestru lub ewidencji;

    3) datę umorzenia egzekucji sądowej lub administracyjnej, sygnaturę sprawy oraz nazwę sądu lub organu, który wydał orzeczenie o umorzeniu egzekucji;

    4) kwotę lub sumę wierzytelności;

    5) wskazanie tytułu wykonawczego.

   2d. Informacje, o których mowa w ust. 2a, w zakresie dotyczącym umorzenia egzekucji prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego albo dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, są przekazywane do Rejestru za pośrednictwem systemu teleinformatycznego odpowiednio przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

   2e. W przypadku umorzenia egzekucji sądowej z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych, informacje, o których mowa w ust. 2a, zamieszczają niezwłocznie w Rejestrze komornicy.

   2f. W przypadku umorzenia egzekucji sądowej z przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych, informacje, o których mowa w ust. 2a, zamieszcza sąd, który wydał postanowienie.

   2g. Informacje, o których mowa w ust. 2a, są usuwane z Rejestru automatycznie po upływie 7 lat od daty ich zamieszczenia.

   2h. Komornicy, a w przypadku, o którym mowa w ust. 2f, sąd oraz Szef Krajowej Administracji Skarbowej lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych, niezwłocznie zmieniają albo usuwają z urzędu lub na wniosek podmiotu ujawnionego w Rejestrze informacje błędne lub nieaktualne.";

  2) w art. 68 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Jeżeli po złożeniu wniosku restrukturyzacyjnego dłużnik utracił zdolność procesową i nie działa za niego przedstawiciel ustawowy, a także jeżeli w składzie organów dłużnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, zachodzą braki uniemożliwiające ich działanie, sędzia-komisarz, a przed dniem otwarcia postępowania sąd, ustanawia kuratora. Jeżeli dla dłużnika ustanowiono kuratora na podstawie art. 42 § 1 Kodeksu cywilnego, tego kuratora powołuje się na kuratora, o którym mowa w niniejszym przepisie.";

  3) w art. 69 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

   "2. Wynagrodzenie kuratora ustanowionego na podstawie art. 68 ust. 1 ustala sędzia-komisarz, a przed otwarciem postępowania sąd, w wysokości stosownej do nakładu pracy kuratora, stosując odpowiednio przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 300 i 398).";

  4) w art. 75 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Jeżeli wierzyciel nie ma zdolności procesowej i nie działa za niego przedstawiciel ustawowy, a także jeżeli w składzie organów wierzyciela będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, zachodzą braki uniemożliwiające ich działanie, sędzia-komisarz może, jeżeli przyczyni się to do usprawnienia postępowania, ustanowić dla niego kuratora, który działa za wierzyciela w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Jeżeli dla wierzyciela ustanowiono kuratora na podstawie art. 42 § 1 Kodeksu cywilnego, tego kuratora powołuje się na kuratora, o którym mowa w niniejszym przepisie.";

  5) w art. 283 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego w stosunku do osoby prawnej wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego może zgłosić również kurator ustanowiony na podstawie art. 42 § 1 Kodeksu cywilnego.".