Ustawa z dnia 26.01.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2018.02.21
do 2019.01.31
tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 398
Istniejące wersje czasowe art. 21
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 398
2019.02.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 21. W ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 13 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

   "5. W postanowieniu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości wymienia się imiona i nazwiska wspólników ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem albo ich nazwy lub firmy, numery PESEL, jeżeli zostały nadane, a w przypadku cudzoziemców - serie i numery paszportów oraz nazwy krajów wydających albo numery identyfikacyjne REGON oraz numery w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze lub ewidencji.";

  2) w art. 20 w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

   "6) w stosunku do osoby prawnej wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - kurator ustanowiony na podstawie art. 42 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;";

  3) w art. 261:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Jeżeli dłużnik nie ma zdolności procesowej i nie działa za niego przedstawiciel ustawowy, a także gdy w składzie organów dłużnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, zachodzą braki uniemożliwiające ich działanie, sąd upadłościowy ustanawia dla niego kuratora. Kuratora ustanowionego na podstawie art. 42 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny powołuje się na kuratora, o którym mowa w niniejszym przepisie.",

   b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

    "3. Wynagrodzenie kuratora ustanowionego na podstawie ust. 1 ustala sędzia-komisarz w wysokości stosownej do nakładu pracy kuratora, stosując odpowiednio przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 300 i 398). Wynagrodzenie kuratora obowiązanego do rozliczenia podatku od towarów i usług podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług. Na postanowienie w przedmiocie wynagrodzenia oraz zwrotu wydatków przysługuje zażalenie. Zażalenie przysługuje również kuratorowi.";

  4) w art. 51 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

   "1) wymienia imię i nazwisko dłużnika (upadłego) albo jego nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku - inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację, a także imiona i nazwiska wspólników ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem albo ich nazwy lub firmy, numery PESEL, jeżeli zostały nadane, a w przypadku cudzoziemców - serie i numery paszportów oraz nazwy krajów wydających albo numery identyfikacyjne REGON oraz numery w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze lub ewidencji;";

  5) w art. 187:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Jeżeli upadły nie ma zdolności procesowej i nie działa za niego przedstawiciel ustawowy, a także gdy w składzie organów upadłego będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, zachodzą braki uniemożliwiające ich działanie, sędzia-komisarz ustanawia dla niego kuratora, który działa za upadłego w postępowaniu upadłościowym. Jeżeli dla upadłego ustanowiono kuratora na podstawie art. 42 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, tego kuratora powołuje się na kuratora, o którym mowa w niniejszym przepisie.",

   b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

    "4. Wynagrodzenie kuratora ustanowionego na podstawie ust. 1 ustala sędzia-komisarz w wysokości stosownej do nakładu pracy kuratora, stosując odpowiednio przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Wynagrodzenie kuratora obowiązanego do rozliczenia podatku od towarów i usług podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług. Na postanowienie w przedmiocie wynagrodzenia oraz zwrotu wydatków przysługuje zażalenie. Zażalenie przysługuje również kuratorowi.";

  6) w art. 376 uchyla się ust. 4.