Ustawa z dnia 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2015.10.01
do 2015.12.31
zmieniony przez
art. 112 
Istniejące wersje czasowe art. 2
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2009.01.01
2009.02.11
zmieniony przez
2010.04.22
zmieniony przez
2010.06.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2010 r. nr 101, poz. 649
2010.08.16
zmieniony przez
2015.05.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 626
2015.10.01
zmieniony przez
2016.01.01
zmieniony przez
2016.02.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 223
2016.08.20
zmieniony przez
2017.06.14 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1150
2019.08.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1519
2020.05.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 815
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 2. Nie podlegają podatkowi:

  1) czynności cywilnoprawne w sprawach:

   a) alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,

   b) ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, opieki społecznej, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i osób odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów,

   c) wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu, Senatu i organów samorządu terytorialnego oraz referendum,

   d) powszechnego obowiązku obrony,

   e) zatrudnienia, świadczeń socjalnych i wynagrodzeń za pracę,

   f) nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia,

   g) podlegających przepisom o gospodarce nieruchomościami lub przepisom o autostradach płatnych,

   h) podlegających przepisom o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych,

   i) (uchylona)

   j) podlegających przepisom o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu;

  2) umowy sprzedaży nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego zawieranej w związku z realizacją roszczeń wynikających z ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości na podstawie przepisów o ochronie środowiska;

  2a) (uchylony)

  3) umowy sprzedaży rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym;

  4) czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

   a) opodatkowana podatkiem od towarów i usług,

   b) zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:

    - umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,

    - (uchylone)

    - umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych;

  5) umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy, które w rozumieniu przepisów prawa celnego stanowią towary:

   a) wprowadzone do wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego,

   b) objęte procedurą składu celnego;

  6) umowy spółki i ich zmiany związane z:

   a) łączeniem spółek kapitałowych,

   b) przekształceniem spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową,

   c) wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje:

    - przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części,

    - udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.