Ustawa z dnia 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2016.01.01
do 2016.02.22
zmieniony przez
art. 23 
Istniejące wersje czasowe art. 11
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2009.01.01
2010.06.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2010 r. nr 101, poz. 649
2015.05.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 626
2016.01.01
zmieniony przez
2016.02.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 223
2017.06.14 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1150
2019.08.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1519
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 11. 1. Podatek, z zastrzeżeniem ust. 2, podlega zwrotowi, jeżeli:

  1) uchylone zostały skutki prawne oświadczenia woli (nieważność względna);

  2) nie spełnił się warunek zawieszający, od którego uzależniono wykonanie czynności cywilnoprawnej;

  3) (uchylony)

  3a) spółka nie została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców lub wysokość kapitału zakładowego spółki kapitałowej została zarejestrowana w kwocie niższej niż określała umowa spółki - w części stanowiącej różnicę między podatkiem zapłaconym i podatkiem należnym;

  4) podwyższenie kapitału zakładowego spółki nie zostanie zarejestrowane lub zostanie zarejestrowane w wysokości niższej niż określona w uchwale - w części stanowiącej różnicę między podatkiem zapłaconym i podatkiem należnym od podwyższenia kapitału zakładowego ujawnionego w rejestrze przedsiębiorców;

  5) nie dokonano wpisu hipoteki do księgi wieczystej.

2. Podatek nie podlega zwrotowi po upływie 5 lat od końca roku, w którym został zapłacony.