Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2015.06.28
do 2015.10.10
zmieniony przez
art. 3 
Istniejące wersje czasowe zał.
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2009.01.01
2009.02.01
zmieniony przez
2009.04.08
zmieniony przez
2009.06.13
zmieniony przez
2010.02.19
zmieniony przez
2010.05.22
zmieniony przez
2010.09.18
zmieniony przez
2011.09.01
zmieniony przez
2012.10.19
zmieniony przez
2012.11.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2012 r. poz. 1282
2013.01.23
zmieniony przez
2013.01.28
zmieniony przez
2013.04.27
zmieniony przez
2013.06.22
zmieniony przez
2014.05.01
zmieniony przez
2014.09.05
zmieniony przez
2014.11.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1628
2015.01.01
zmieniony przez
2015.01.02
zmieniony przez
2015.03.01
zmieniony przez
2015.03.04
zmieniony przez
2015.03.30
zmieniony przez
2015.06.11 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 783
2015.06.28
zmieniony przez
2015.10.11
zmieniony przez
2016.01.01
zmieniony przez
2016.01.18
zmieniony przez
2016.04.20
zmieniony przez
2016.05.19
zmieniony przez
2016.07.01
zmieniony przez
2016.09.02
zmieniony przez
2016.11.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1827
2017.07.13
zmieniony przez
2018.01.01
zmieniony przez
2018.02.12
zmieniony przez
2018.04.30
zmieniony przez
2018.05.30 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1044
2018.07.01
zmieniony przez
2018.07.19
zmieniony przez
2018.07.28
zmieniony przez
2018.09.05
zmieniony przez
2018.10.01
zmieniony przez
2018.10.05
zmieniony przez
2019.01.01
zmieniony przez
2019.05.06
zmieniony przez
2019.05.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1000
2019.08.21
zmieniony przez
2019.11.01
zmieniony przez
2020.01.01
zmieniony przez
2020.03.14
zmieniony przez
2020.07.24
zmieniony przez
2020.09.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1546
2020.09.19
zmieniony przez
2020.12.01
zmieniony przez
2021.01.01
zmieniony przez
2021.02.01
zmieniony przez
2021.07.01
zmieniony przez
2021.08.02
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik

 

Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia

Część

Przedmiot opłaty skarbowej

Stawka

Zwolnienia

1

2

3

4

I.

Dokonanie czynności urzędowej

 

 

 

1. Sporządzenie aktu małżeństwa

84 zł

 

 

2. Inne czynności kierownika urzędu stanu cywilnego

11 zł

1) sporządzenie aktu urodzenia lub zgonu

 

 

 

2) przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa lub oświadczeń małżonków, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko

 

3. (uchylony)

 

 

 

4. (uchylony)

 

 

 

5. Protokół zawierający ostatnią wolę spadkodawcy, sporządzony przez osoby wymienione w art. 951 § 1 Kodeksu cywilnego

22 zł

 

 

6. (uchylony)

 

 

 

7. Decyzja o zmianie nazwiska i imienia (imion) albo nazwiska lub imienia (imion)

37 zł

 

 

8. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

107 zł

 

 

9. Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na rzecz innej osoby

56 zł

 

 

9a. Przyjęcie zgłoszenia dotyczącego budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu

- 1 zł za każdy m2 niemieszkalnej powierzchni użytkowej
- nie więcej niż 539 zł

przyjęcie zgłoszenia dotyczącego budynku zniszczonego lub uszkodzonego wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych

 

 

9b. Przyjęcie zgłoszenia dotyczącego budowy sieci, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane:

 

 

 

1) o długości powyżej 1 kilometra,

2.143 zł

2) o długości do 1 kilometra

105 zł

- od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu

 

 

9c. Przyjęcie zgłoszenia dotyczącego przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu

50% stawki określonej w ust. 9a

przyjęcie zgłoszenia dotyczącego budynku zniszczonego lub uszkodzonego wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych

 

9d. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy dotyczącego:

 

przyjęcie zawiadomienia dotyczącego zakończenia budowy obiektu budowlanego zniszczonego lub uszkodzonego wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych

1) warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych, garaży do pięciu stanowisk włącznie, placów składowych, postojowych i parkingów oraz obiektów magazynowych będących budynkami składowymi, chłodniami, hangarami i wiatami - przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna

25% stawki określonej w części III ust. 9 pkt 1 lit. a

2) placów składowych, postojowych i parkingów oraz obiektów magazynowych będących budynkami składowymi, chłodniami, hangarami i wiatami - służących celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym

25% stawki określonej w części III ust. 9 pkt 1 lit. b

3) budynków kolejowych, takich jak: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego

25% stawki określonej w części III ust. 9 pkt 1 lit. c

4) stawów rybnych

25% stawki określonej w części III ust. 9 pkt 1 lit. e

- od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu

 

 

10. Zatwierdzenie projektu budowlanego

47 zł

 

 

11. Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych na rzecz innego podmiotu

90 zł

 

 

11a. Decyzja o przeniesieniu na rzecz innego podmiotu praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a i 19a oraz ust. 2 pkt 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu

90 zł

 

 

12. (uchylony)

 

 

 

13. Przyjęcie wymaganego przepisami o ochronie środowiska zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko

120 zł

 

 

14. Wymagane przepisami o ochronie środowiska:

 

 

 

1) zatwierdzenie raportu o bezpieczeństwie

1.069 zł

 

 

2) zatwierdzenie zmian w raporcie o bezpieczeństwie

214 zł

 

 

15. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego w podatku akcyzowym

170 zł

 

 

16. Potwierdzenie zarejestrowania podatnika podatku od towarów i usług jako podatnika VAT czynnego lub podatnika VAT zwolnionego

170 zł

 

 

17. Zgoda wydawana przez organ podatkowy na podstawie przepisów prawa podatkowego

30 zł

 

 

18. (uchylony)

 

 

 

19. Dokonanie wpisu do rejestru zwierząt

26 zł

 

 

20. Przyrzeczenie wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) 

98 zł

 

 

21. Przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków przyrzeczenia wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) 

44 zł

 

 

22. Wydanie duplikatu zezwolenia (pozwolenia, koncesji) lub przyrzeczenia wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) 

24 zł

 

 

23. (uchylony)

 

 

 

23a. Wydanie informacji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej podmiotowi, o którego numer identyfikacji podatkowej wystąpiono

21 zł

 

 

24. Wydanie duplikatu książeczki wojskowej

28 zł

 

 

25. Decyzja w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego lub działalności w rozumieniu przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

523 zł

 

 

26. Decyzja o nabyciu obywatelstwa polskiego

219 zł

 

 

27. Decyzja stwierdzająca posiadanie lub utratę obywatelstwa polskiego

58 zł

 

 

28. Dokonanie wpisu zaproszenia cudzoziemca na pobyt w Rzeczypospolitej Polskiej do ewidencji zaproszeń

27 zł

 

 

29. Dokonanie wpisu przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych

1.000 zł

 

 

30. Decyzja w sprawie dokonania wpisu statku rybackiego do rejestru statków rybackich

200 zł

 

 

31. Decyzja w sprawie dokonania zmiany wpisu w rejestrze statków rybackich

100 zł

 

 

32. (uchylony)

 

 

 

33. (uchylony)

 

 

 

34. Dokonanie wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych

110 zł

 

 

35. Zmiana wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych:

 

zmiana wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych obejmująca:

 

1) jeżeli zmiana nastąpi na wniosek zakładu ubezpieczeń w związku z zawarciem umowy agencyjnej z agentem ubezpieczeniowym, który został wpisany do rejestru na uprzedni wniosek innego zakładu ubezpieczeń 

110 zł

1) imiona i nazwisko, numer PESEL lub, gdy ten nie został nadany, numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres zamieszkania, numer w ewidencji działalności gospodarczej albo numer w rejestrze przedsiębiorców, firmę przedsiębiorcy, pod którą wykonywana jest działalność gospodarcza, siedzibę i adres - w przypadku agenta ubezpieczeniowego będącego osobą fizyczną

2) nazwę podmiotu lub firmę, siedzibę i adres, numer w rejestrze przedsiębiorców - w przypadku agenta ubezpieczeniowego będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

3) imiona i nazwisko, numer PESEL lub, gdy ten nie został nadany, numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres zamieszkania - w przypadku osób fizycznych, przy pomocy których agent ubezpieczeniowy wykonuje czynności agencyjne

4) numer polisy potwierdzającej zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, datę obowiązywania tej umowy ubezpieczenia oraz nazwę zakładu ubezpieczeń, z którym zawarto tę umowę - w przypadku agenta ubezpieczeniowego działającego na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń, zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej

5) wykreślenie agenta ubezpieczeniowego na wniosek zakładu ubezpieczeń

 

2) pozostałe zmiany

 55 zł

 

36. Dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej:

 

1) dokonanie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia

2) dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej podmiotu produkującego tablice rejestracyjne

 

1) podmiotu wykonującego działalność na podstawie przepisów o ruchu drogowym

412 zł

 

2) podmiotu wykonującego działalność w zakresie:

 

 

  

a) 

wyrobu alkoholu etylowego

11.610 zł

 

 

  

b) 

wyrobu alkoholu etylowego, w przypadku gdy przedsiębiorca zadeklaruje roczną wielkość produkcji do 10.000 litrów 100% alkoholu

1.005 zł

 

 

  

c) 

oczyszczania alkoholu etylowego

11.610 zł

 

 

  

d) 

skażania alkoholu etylowego

11.610 zł

 

 

  

e) 

odwadniania alkoholu etylowego

jeżeli treścią wpisu jest więcej niż jeden rodzaj działalności, opłatę  skarbową pobiera się od każdego z nich

11.610 zł

 

 

3) podmiotu wykonującego działalność w zakresie wytwarzania wyrobów tytoniowych

11.610 zł

 

 

4) podmiotu wykonującego działalność w zakresie:

 

 

 

  

a) 

wyrobu napojów spirytusowych

11.610 zł

 

 

  

b) 

rozlewu napojów spirytusowych

11.610 zł

 

 

  

c) 

wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych, w przypadku gdy przedsiębiorca zadeklaruje roczną wielkość produkcji do 10.000 litrów 100% alkoholu 

jeżeli treścią wpisu jest więcej niż jeden rodzaj działalności, opłatę skarbową pobiera się od każdego z nich

1.005 zł

 

 

5) podmiotu wykonującego działalność kantorową

1.087 zł

 

 

6) podmiotu wykonującego działalność gospodarczą na podstawie przepisów o usługach turystycznych w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych

514 zł

 

 

7) (uchylony)

 

 

 

8) podmiotu wykonującego działalność na podstawie przepisów o środkach ochrony roślin w zakresie:

 

 

 

  

a) 

wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków

1.135 zł

 

 

  

b) 

potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

220 zł

 

 

  

c) 

prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin

616 zł

 

 

9) podmiotu wykonującego działalność na podstawie ustawy - Prawo pocztowe

412 zł

 

 

9a) podmiotu wykonującego działalność na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

50 zł

 

 

10) podmiotu wykonującego działalność gospodarczą niewymienioną w niniejszym ustępie

616 zł

 

 

36a. Dokonanie wpisu do rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, podmiotu wykonującego działalność na podstawie przepisów o środkach ochrony roślin w zakresie:

 

 

 

1) potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

220 zł

 

 

2) prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin

616 zł

 

 

36b. Decyzja w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin

5.000 zł

 

 

36c. Zmiana zakresu udzielonego upoważnienia do prowadzenia badań skuteczności działania środków ochrony roślin

1.000 zł

 

 

36d. Decyzja w sprawie udzielenia upoważnienia do opracowywania oceny lub uwag w rozumieniu przepisów o środkach ochrony roślin

1.000 zł

 

 

36e. Zmiana zakresu udzielonego upoważnienia do opracowywania oceny lub uwag w rozumieniu przepisów o środkach ochrony roślin

500 zł

 

 

37. Zmiana wpisu do rejestru działalności regulowanej, jeżeli:

 

zmiany wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia

 

1) dotyczy ona rozszerzenia zakresu działalności

50% stawek określonych od wpisu

 

 

2) treścią zmiany wpisu, o którym mowa w ust. 36 pkt 2 lub 4, jest kolejny rodzaj działalności

100% stawek określonych od wpisu

 

 

38. (uchylony)

 

 

 

39. Zgoda na chów i hodowlę zamkniętą zwierząt niebędących zwierzętami gospodarczymi do celów zasiedleń lub eksportu zwierzyny żywej

105 zł

 

 

40. (uchylony)

 

 

 

41. Zatwierdzenie programu szkolenia osób wykonujących określone czynności w ruchu zakładu górniczego - od każdego programu

105 zł

 

 

42. Zatwierdzenie planów ruchu:

 

 

 

1) podziemnych zakładów górniczych

1.005 zł

 

 

2) odkrywkowych zakładów górniczych lub zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi

805 zł

 

 

3) innych zakładów

505 zł

 

 

43. Nadanie uprawnień rzeczoznawcy do spraw ruchu górniczego:

 

 

 

1) osobie prawnej

1.005 zł

 

 

2) osobie fizycznej

505 zł

 

 

44. (uchylony)

 

 

 

45. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

205 zł

 

 

46. Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na rzecz innej osoby

105 zł

 

 

47. Decyzja zatwierdzająca instrukcję prowadzenia składowiska odpadów

505 zł

 

 

48. (uchylony)

 

 

 

48a. Zgoda na podjęcie wstrzymanej działalności posiadacza odpadów

100 zł

 

 

48b. Zgoda na wznowienie użytkowania składowiska odpadów

100 zł

 

 

48c. Zgoda na wydobywanie odpadów:

1) z zamkniętego składowiska odpadów nieposiadającego instrukcji prowadzenia składowiska odpadów

2) ze zwałowiska odpadów

500 zł

 

 

48d. Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części

500 zł

 

 

48e. Decyzja o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z decyzji dotyczących składowiska odpadów na rzecz podmiotu zainteresowanego przejęciem składowiska odpadów

259 zł

 

 

49. Decyzja w sprawie uznania wyrobu budowlanego za regionalny wyrób budowlany

155 zł

 

 

50. Udostępnienie rzeczoznawcy majątkowemu przez naczelnika urzędu skarbowego informacji zawierającej dane o wartości nieruchomości - od każdej nieruchomości

5 zł

udzielenie informacji w związku z wyceną dokonywaną przez rzeczoznawcę majątkowego na zlecenie organu administracji publicznej

 

51. Wydanie wypisu lub wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego:

 

 

 

1) od wypisu:

 

 

 

  

a) 

do 5 stron

30 zł

 

 

  

b) 

powyżej 5 stron

50 zł

 

 

2) od wyrysu:

 

 

 

  

a) 

za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4

20 zł

 

 

  

b) 

nie więcej niż

200 zł

 

 

52. Decyzja w sprawie zwolnienia od obowiązku każdorazowego zdawania odpadów i pozostałości ładunkowych przed opuszczeniem portu

100 zł

 

 

52a. Decyzja w sprawie utworzenia zbiorczej kwoty połowowej

500 zł

 
 

52b. Zmiana decyzji w sprawie utworzenia zbiorczej kwoty połowowej

200 zł

 
 

52c. Decyzja o przyznaniu dodatkowej zdolności połowowej

45 zł

 

 

53. Decyzja inna, niż wymieniona w niniejszym załączniku, do której mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego

10 zł

1) decyzja umarzająca postępowanie lub wydawana w postępowaniu odwoławczym albo w trybie szczególnym

2) decyzja w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego

2a) decyzja w sprawie przyznania dodatku energetycznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.)

3) decyzja w sprawie dotacji przedmiotowej na zadania w dziedzinie rolnictwa

4) decyzja wydana przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w ramach realizacji jego zadań w zakresie telekomunikacji

5) decyzja w sprawie skargi pasażera lotniczego na naruszenie przez przewoźnika lotniczego przepisów rozporządzenia nr 261/2004/WE z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91 (Dz. Urz. UE L 46 z 17.02.2004, s. 1, z późn. zm.)

6) decyzja o przyznaniu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

7) decyzja zwalniająca z obowiązku uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego, wykonującego przejazd w ramach pomocy humanitarnej lub medycznej

II.

Wydanie zaświadczenia

 

 

 

1. Zaświadczenia, w tym również odpisy dokumentów, wydawane przez kierowników urzędów stanu cywilnego oraz archiwa państwowe:

 

1) odpis wydawany z akt stanu cywilnego, dotyczący obywateli polskich przebywających poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, przeznaczony wyłącznie na potrzeby polskich przedstawicielstw dyplomatycznych lub urzędów konsularnych

2) odpisy skrócone wydawane w sprawach dokumentów stwierdzających tożsamość oraz wydawane w sprawach Karty Dużej Rodziny; zwolnienie to przysługuje również cudzoziemcom, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się lub nadano status uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz obywatelom tych państw obcych, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła odpowiednie porozumienia

3) odpisy zupełne wydawane w sprawach dokumentów paszportowych

4) odpisy zupełne wydawane osobie, której akt dotyczy, po unieważnieniu wzmianki dodatkowej dołączonej do niewłaściwego aktu stanu cywilnego

5) zaświadczenie o przyjętych sakramentach

6) zaświadczenie potwierdzające uznanie ojcostwa

7) zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

1) zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo

38 zł

2) zaświadczenie o stanie cywilnym

38 zł

3) zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby

24 zł

4) zaświadczenie o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego

24 zł

5) odpis zupełny aktu stanu cywilnego

33 zł

6) odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany po dokonaniu transkrypcji

50 zł

7) odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany po dokonaniu rejestracji urodzenia albo zgonu, które nastąpiły poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i nie zostały tam zarejestrowane albo rejestracji urodzenia, zawarcia małżeństwa albo zgonu, które nastąpiły poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli w państwie urodzenia, zawarcia małżeństwa albo zgonu nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego

39 zł

8) odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany po dokonaniu odtworzenia treści zagranicznego dokumentu

39 zł

9) odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany po dokonaniu odtworzenia treści aktu stanu cywilnego w przypadku zaginięcia lub zniszczenia księgi stanu cywilnego

39 zł

10) odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany w wyniku sprostowania lub uzupełnienia dokonanego na wniosek

39 zł

11) odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany w wyniku przeniesienia do rejestru stanu cywilnego wpisu z ksiąg stanu cywilnego prowadzonych przed dniem 1 stycznia 1946 r.

39 zł

12) odpis skrócony aktu stanu cywilnego

22 zł

 

2. Pełny odpis przetworzonych danych osobowych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL oraz Rejestru Dowodów Osobistych

17 zł

 

 

3. Zaświadczenie wydawane przez wojskowego komendanta uzupełnień, stwierdzające odbycie służby wojskowej przez osoby stale przebywające za granicą

46 zł

 

 

4. Poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonane przez organy administracji rządowej lub samorządowej lub archiwum państwowe, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy

5 zł

poświadczenie zgodności odpisu, kopii lub wyciągu z pełnomocnictwa niepodlegającego opłacie skarbowej lub od niej zwolnionego

 

5. Legalizacja dokumentu

26 zł

 

 

6. Wydanie Apostille, o której mowa w Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. nr 112, poz. 938) 

60 zł

 

 

7. Poświadczenie własnoręczności podpisu

9 zł

 

 

8. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości - od każdego egzemplarza

21 zł

 

 

9. Świadectwo dla środków transportu przeznaczonych do przewozu szybko psujących się artykułów żywnościowych

132 zł

 

 

10. Świadectwo:

 

 

 

1) fitosanitarne dla roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów wyprowadzanych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państw trzecich

20 zł

 

 

2) (uchylony)

 

 

 

11. (uchylony)

 

 

 

12. Karta rejestracyjna broni pneumatycznej lub broni pozbawionej na stałe cech użytkowych

82 zł

karta rejestracyjna wydawana szkole

 

13. Europejska Karta Broni Palnej

105 zł

 

 

14. Zaświadczenie stwierdzające, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania określonej działalności gospodarczej spełniają wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska

105 zł

 

 

15. Zaświadczenie stwierdzające, że na terenie, na którym położone jest projektowane ekologiczne gospodarstwo rolne, nie nastąpiło przekroczenie dopuszczalnych stężeń szkodliwych substancji zanieczyszczających powietrze i wodę

105 zł

 

 

16. (uchylony)

 

 

 

17. Zaświadczenie potwierdzające nadanie numeru identyfikacji podatkowej podmiotowi, który się nim posługuje

21 zł

 

 

18. Zaświadczenie potwierdzające zidentyfikowanie określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju

20 zł

 

 

19. Zaświadczenie potwierdzające, że podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony

21 zł

 

 

20. Zaświadczenie stwierdzające, że podatnik jest zarejestrowanym podatnikiem podatku akcyzowego

21 zł

 

 

21. Pozostałe zaświadczenia

17 zł

1) zaświadczenie wydawane w interesie publicznym

2) zaświadczenie wydawane w związku z ubieganiem się o wydanie zezwolenia upoważniającego do przekraczania granicy, przewidzianego w umowach międzynarodowych o ułatwieniach w małym ruchu granicznym, w celach służbowych lub w związku z wykonywanymi czynnościami urzędowymi lub społecznymi

3) zaświadczenie w sprawach poszukiwania osób zaginionych w czasie działań wojennych lub w związku z tymi działaniami

4) zaświadczenie w sprawie ekshumacji, przewozu i sprowadzenia zwłok lub szczątków zwłok ludzkich

5) zaświadczenie w sprawie budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych albo uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych

6) zaświadczenie w sprawie ulg dla osób dotkniętych klęską żywiołową lub wypadkiem losowym

7) zaświadczenie dotyczące scalania i zamiany gruntów, wspólnot gruntowych, mienia komunalnego i gminnego, służebności gruntowych, rozgraniczenia nieruchomości, sprzedaży i dzierżawy nieruchomości rolnych Skarbu Państwa, porządkowania własności gospodarstw rolnych, ochrony gruntów rolnych i leśnych, melioracji użytków rolnych oraz związane z realizacją przepisów o reformie rolnej i osadnictwie

8) zaświadczenie wydawane na podstawie przepisów o hodowli zwierząt gospodarskich

9) potwierdzenie złożenia podania oraz innych dokumentów składanych w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej

10) zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego

11) zaświadczenie o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego, wydawane przez urzędy gmin właściwe do pobierania podatku rolnego

12) zaświadczenie niezbędne do uzasadnienia wniosku o udzielenie pomocy z udziałów Unii Europejskiej

13) zaświadczenie dla przesyłki ziemniaków, potwierdzające, że ziemniaki pochodzą z miejsca produkcji uznanego za wolne od grzyba Synchytrium endobioticum

14) zaświadczenie potwierdzające, że w partii bulw ziemniaka nie stwierdzono występowania Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus

15) zaświadczenie potwierdzające, iż w stosunku do cudzoziemca istnieje domniemanie, że jest on ofiarą handlu ludźmi

16) inne zaświadczenia wydawane w sprawach Karty Dużej Rodziny

III.

Wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji) 

 

 

 

1. Zezwolenie na zawarcie małżeństwa, o którym mowa w art. 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

39 zł

 

 

2. Zezwolenie na pobyt czasowy, z wyłączeniem zezwolenia udzielonego na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004)

340 zł

1) zezwolenie, o którym mowa w art. 176 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

2) zezwolenie udzielane cudzoziemcowi korzystającemu z ochrony czasowej

 

2a. Zezwolenie, o którym mowa w art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, wydane na podstawie:

 

 

 

1) pkt 1 i 3

85 zł

 

 

2) pkt 2

340 zł

 

 

2b. Zezwolenie, o którym mowa w art. 114 ust. 1 i art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

440 zł

 

 

3. Zezwolenie na pobyt stały

640 zł

zezwolenie udzielane:

 

 

 

1) członkowi najbliższej rodziny repatrianta

 

 

 

2) cudzoziemcowi, któremu udzielono azylu

 

4. Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej

640 zł

 

 

5. (uchylony)

 

 

 

6. Wiza wydawana przez komendanta placówki Straży Granicznej:

 

1) wiza dla członka rodziny obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, który do niego dołącza lub z nim przebywa

2) wiza dla cudzoziemca korzystającego z ochrony czasowej

3) wiza dla cudzoziemca w wieku poniżej 6 lat

4) wiza dla uczniów szkół, studentów, studentów podyplomowych oraz towarzyszących im nauczycieli, którzy podróżują w celu nauki, studiowania lub szkolenia

5) wiza dla naukowców przybywających w celu prowadzenia badań naukowych

6) wiza dla przedstawicieli organizacji niekomercyjnych w wieku do 25 lat uczestniczących w seminariach, konferencjach, imprezach sportowych, kulturalnych i edukacyjnych organizowanych przez organizacje niekomercyjne

    

1) dla dziecka w wieku od 6 do 12 lat

równowartość
35 euro*)

 

2) w pozostałych przypadkach

równowartość
60 euro*)

 

 

*)przeliczenia równowartości euro na złote dokonuje się według referencyjnego kursu euro ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień złożenia wniosku o wydanie wizy

 

7. Przedłużenie wizy:

 

 

 

1) Schengen

równowartość
30 euro*)

przedłużenie wizy Schengen w przypadkach, o których mowa w art. 33 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy) (Dz. Urz. UE L 243 z 15.09.2009, str. 1, z późn. zm.)

 

2) krajowej

406 zł

 

 

*)przeliczenia równowartości euro na złote dokonuje się według referencyjnego kursu euro ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień złożenia wniosku o przedłużenie wizy

 

8. Zezwolenie wydane na nabycie przez cudzoziemca nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, albo na nabycie lub objęcie przez cudzoziemca udziałów lub akcji w spółce handlowej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także na każdą inną czynność prawną dotyczącą udziałów lub akcji, jeżeli w ich wyniku spółka handlowa, będąca właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stanie się spółką kontrolowaną przez cudzoziemca lub cudzoziemców oraz na nabycie lub objęcie przez cudzoziemca udziałów lub akcji w spółce handlowej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli spółka ta jest spółką kontrolowaną, a udziały lub akcje nabywa lub obejmuje cudzoziemiec niebędący udziałowcem lub akcjonariuszem spółki

1.570 zł

 

 

9. Pozwolenie wydawane na podstawie przepisów prawa budowlanego:

1) na budowę obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym:

 

1) pozwolenie na budowę lub remont obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych

 

  

a) 

budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna:

 

2) pozwolenie na budowę budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne

 

  

   -

za każdy m2 powierzchni użytkowej

1 zł

 

 

  

   -

nie więcej niż

539 zł

 

 

  

b) 

budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym

14 zł

3) pozwolenie na remont obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków

 

  

c) 

innego budynku

48 zł

 

 

  

d) 

studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków

20 zł

 

 

  

e) 

budowli związanych z produkcją rolną

112 zł

 

 

  

f) 

sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi, z zastrzeżeniem lit. g

2.143 zł

 

 

  

g) 

sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg o długości do 1 kilometra

105 zł

 

 

  

h) 

innych budowli

155 zł

 

 

  

i) 

urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym

91 zł

 

 

W przypadku wydawania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku.

W przypadku wydawania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany wymieniony w niniejszym ustępie, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie.

 

 

 

2) na przebudowę lub remont obiektu budowlanego oraz na wznowienie robót budowlanych

50% stawek określonych w pkt 1

 

 

10. Pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego

25% stawek określonych w ust. 9 pkt 1

pozwolenie na użytkowanie:

1) wydawane wskutek podań wnoszonych w sprawie budowy lub przebudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych

2) budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne

 

11. Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego

36 zł

 

 

12. Pozwolenie na broń (świadectwo broni) udzielane:

 

pozwolenie na broń:

 

1) osobie fizycznej

242 zł

1) otrzymywaną przez żołnierzy w formie wyróżnienia przewidzianego w przepisach o dyscyplinie wojskowej

 

2) osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej

1.193 zł

2) wydawane szkole

 

13. Zezwolenia oraz upoważnienia wydane na podstawie przepisów o ruchu drogowym, z zastrzeżeniem ust. 13a:

 

 

 

1) na wykonywanie działalności gospodarczej

433 zł

 

 

2) pozostałe

48 zł

 

 

13a. Zezwolenie na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji

1.537 zł

 

 

14. Zezwolenie na utworzenie banku spółdzielczego

0,1% funduszu udziałowego

 

 

15. Zezwolenie na utworzenie banku w formie spółki akcyjnej

0,1% kapitału zakładowego

 

 

16. Zezwolenie na utworzenie za granicą banku z kapitałem polskim lub udziałem kapitału polskiego

12.750 zł

 

 

17. Zezwolenie na otwarcie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oddziału zagranicznego banku, przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków wydanego zezwolenia

12.750 zł

 

 

18. Zezwolenie na otwarcie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwa banku zagranicznego, przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków wydanego zezwolenia

6.713 zł

 

 

19. Zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej i zmiana wydanego zezwolenia

12.750 zł

 

 

20. Zezwolenie na utworzenie przez fundację zagraniczną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwa

855 zł

 

 

21. Licencja połowowa wydawana:

 

 

 

1) na statek rybacki o długości całkowitej mniejszej lub równej 10 m

596 zł

 

 

2) na statek rybacki o długości całkowitej większej niż 10 m

1.186 zł

 

 

21a. Zmiana licencji połowowej w związku ze zwiększeniem zdolności połowowej statku rybackiego lub zmianą narzędzi połowowych podanych w licencji:

 

 

 

1) na statek rybacki o długości całkowitej mniejszej lub równej 10 m

298 zł

 

 

2) na statek rybacki o długości całkowitej większej niż 10 m

593 zł

 

 

22. Pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego wydawane:

 

 

 

1) na okres jednego miesiąca:

a) organizatorowi zawodów sportowych na prowadzenie połowów z brzegu


 
 500 zł

 

 

b) armatorowi statku na prowadzenie połowów z jego statku

300 zł

 

 

2) na okres kolejnych 12 miesięcy dla armatora statku na prowadzenie połowów z jego statku

3.000 zł

 

 

23. Pozwolenie albo zezwolenie na:

 

 

 

1) połowy organizmów morskich w celach prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych albo w celu kształcenia, w zakresie rybołówstwa morskiego

15 zł

 

 

2) prowadzenie chowu lub hodowli organizmów morskich

419 zł

 

 

3) prowadzenie zarybiania

15 zł

 

 

4) wprowadzanie gatunku obcego lub przenoszenie gatunku niewystępującego miejscowo

400 zł

 

 

23a. Specjalne zezwolenie połowowe

100 zł

 
 

23b. Zmiana specjalnego zezwolenia połowowego

50 zł

 

 

24. Pozwolenie wodnoprawne

217 zł

 

 

25. Pozwolenie wydawane na podstawie przepisów o zapobieganiu zanieczyszczania morza przez statki:

 

 

 

1) na usuwanie do morza urobku z pogłębiania dna morza

117 zł

 

 

2) na zatapianie w morzu odpadów lub innych substancji

229 zł

 

 

26. Zezwolenia wydawane na podstawie przepisów prawa geologicznego i górniczego, dopuszczające wyroby do stosowania w zakładach górniczych:

 

 

 

1) dotyczące dopuszczenia elementów górniczych wyciągów szybowych:

 

 

 

  

a) 

maszyn wyciągowych, wyciągarek wolnobieżnych, urządzeń sygnalizacji i łączności szybowej

654 zł

 

 

  

b) 

naczyń wyciągowych, kół linowych, zawieszeń lin wyciągowych wyrównawczych, prowadniczych i odbojowych, zawieszeń nośnych naczyń wyciągowych lub wyodrębnionych zespołów elementów wymienionych w niniejszym punkcie

221 zł

 

 

2) dotyczące dopuszczenia głowic eksploatacyjnych (wydobywczych) wraz z systemami sterowania, z wyłączeniem głowic podmorskich, stosowanych w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi

438 zł

 

 

3) dotyczące dopuszczenia wyrobów stosowanych w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych:

 

 

 

  

a) 

wozów do przewozu osób i wozów specjalnych oraz pojazdów z napędem spalinowym do przewozu osób lub maszyn i urządzeń elektrycznych oraz aparatury łączeniowej na napięcie powyżej 1 kV prądu przemiennego lub powyżej 1,5 kV prądu stałego, albo systemów łączności, bezpieczeństwa i alarmowania oraz zintegrowanych systemów sterowania kompleksów wydobywczych i przodkowych oraz od dopuszczenia urządzeń do mechanicznego wytwarzania i ładowania materiałów wybuchowych oraz wozów i pojazdów do przewożenia lub przechowywania środków strzałowych

654 zł

 

 

  

b) 

urządzeń transportu linowego, kolejek podwieszonych, kolejek spągowych oraz ich podzespołów

438 zł

 

 

  

c) 

taśm przenośnikowych

221 zł

 

 

27. (uchylony)

 

 

 

28. Pozwolenie na wprowadzenie do obrotu nawozu lub innego środka wspomagającego uprawę roślin

705 zł

 

 

29. Zezwolenie wydawane na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii:

 

 

 

1) na uprawę maku lub konopi włóknistych

30 zł

 

 

2) na skup maku na podstawie umowy kontraktacji lub skup konopi włóknistych na podstawie umowy kontraktacji albo umowy sprzedaży

125 zł

 

 

30. Pozwolenie na wywóz za granicę zabytku:

 

pozwolenie na wywóz stały zabytku za granicę w przypadku:

1) zamiany lub darowizny muzealiów oraz innych zabytków znajdujących się w posiadaniu muzeów państwowych i samorządowych oraz innych instytucji kultury, a także muzeów prowadzonych przez instytuty badawcze, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk i publiczne szkoły wyższe

2) zwrotu zabytków utraconych w wyniku przestępstwa lub wywiezionych niezgodnie z prawem z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym

3) zwrotu zabytków utraconych w wyniku przestępstwa lub wywiezionych niezgodnie z prawem z terytorium państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli zwrot tych zabytków wynika z umów międzynarodowych ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską

1) na wywóz czasowy

44 zł 

2) na wywóz stały100 zł 

 

 

 

31. Indywidualne zezwolenie dewizowe

113 zł

 

 

32. Pozwolenie radiowe wydawane w związku z wykonywaniem działalności polegającej na świadczeniu usług telekomunikacyjnych, dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych lub udogodnień towarzyszących

1.939 zł

 

 

33. Zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń albo reasekuracji

1.087 zł

 

 

34. Koncesja na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu z zagranicą paliwami i energią

4.244 zł

 

 

35. Zezwolenie na działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, wydawane na podstawie przepisów Prawa atomowego:

 

 

 

1) na przechowywanie materiałów jądrowych, źródeł i odpadów promieniotwórczych oraz wypalonego paliwa jądrowego, łącznie z ich transportem na własny użytek lub na stosowanie w jednostce organizacyjnej źródeł promieniotwórczych, materiałów jądrowych, urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze lub wytwarzających promieniowanie jonizujące oraz na zamierzone podawanie substancji promieniotwórczych ludziom i zwierzętom w celu medycznej lub weterynaryjnej diagnostyki, leczenia lub badań naukowych, albo na uruchamianie pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego, w tym pracowni rentgenowskich

209 zł

 

 

2) na stosowanie poza jednostką (w terenie) źródeł promieniotwórczych i materiałów jądrowych oraz urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze lub wytwarzających promieniowanie jonizujące, albo na obrót materiałami jądrowymi, źródłami promieniotwórczymi lub urządzeniami zawierającymi źródła promieniotwórcze oraz na transport materiałów jądrowych, źródeł i odpadów promieniotwórczych oraz wypalonego paliwa jądrowego (poza transportem na własny użytek, o którym mowa w pkt 1) oraz na instalowanie i obsługę urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze oraz uruchamianie urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące

514 zł

 

 

3) na wytwarzanie, przetwarzanie materiałów jądrowych, źródeł i odpadów promieniotwórczych, wypalonego paliwa jądrowego, wzbogacanie izotopowe oraz na produkowanie urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze, jak również na zamierzone dodawanie substancji promieniotwórczych w procesie produkcyjnym wyrobów powszechnego użytku i wyrobów medycznych, wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, wyposażenia wyrobów medycznych, wyposażenia wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, na obrót tymi wyrobami oraz na przewóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wywóz z tego terytorium wyrobów powszechnego użytku, wyrobów medycznych, wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, wyposażenia wyrobów medycznych, wyposażenia wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, do których dodano substancje promieniotwórcze, oraz na budowę, rozruch, eksploatację (próbną lub stałą) oraz na zamknięcie lub likwidację obiektów jądrowych, składowisk odpadów promieniotwórczych, przechowalników i składowisk wypalonego paliwa jądrowego

1.023 zł

 

 

36. Zgody i zezwolenia wydawane na podstawie przepisów o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych:

 

zgoda i zezwolenie wydawane jednostkom naukowym, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249)

1) zgoda na zamknięte użycie mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych

3.466 zł

2) zgoda na zamknięte użycie organizmów genetycznie zmodyfikowanych

3.466 zł

3) zgoda na zamierzone uwolnienie organizmów genetycznie zmodyfikowanych do środowiska

3.466 zł

4) zezwolenie na wprowadzenie produktu GMO do obrotu

3.466 zł

5) zezwolenie na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej

3.466 zł

 

37. Zezwolenie wydawane na podstawie przepisów o ochronie przyrody w zakresie przewożenia przez granicę Rzeczypospolitej Polskiej roślin lub zwierząt, ich części i produktów pochodnych podlegających ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej

107 zł

zezwolenie na przewożenie przez granicę Rzeczypospolitej Polskiej roślin i zwierząt, wydawane ogrodom botanicznym lub zoologicznym

 

38. Zezwolenie na utworzenie ogrodu botanicznego, ogrodu zoologicznego lub ośrodka rehabilitacji zwierząt

76 zł

 

 

39. Zezwolenie wydawane na podstawie przepisów ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów:

 

 

 

1) na obrót odpadami z zagranicą, obejmujący wielokrotne przemieszczanie odpadów

1.411 zł

 

 

2) na obrót odpadami z zagranicą obejmujący jednokrotne przemieszczenie odpadów

708 zł

 

 

3) od zezwoleń wstępnych

2.000 zł

 

 

40. Pozwolenie na wprowadzenie substancji i energii do środowiska wydawane na podstawie przepisów o ochronie środowiska:

 

 

 

1) w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem pkt 2

2.011 zł

 

 

2) w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców

506 zł

 

 

3) pozostałe

506 zł

 

 

Opłata skarbowa od wydania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, wydanego w wyniku przeprowadzenia postępowania kompensacyjnego

150% stawki określonej odpowiednio w pkt 1, 2 albo 3

 

 

41. (uchylony)

 

 

 

42. Zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

107 zł

 

 

43. Pozwolenie na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, na potrzeby działalności regulowanej Prawem geologicznym i górniczym

505 zł

 

 

43a. (utracił moc)

 

 

 

43b. (utracił moc)

 

 

 

43c. Zezwolenie na:

a) zbieranie odpadów

b) przetwarzanie odpadów

c) zbieranie i przetwarzanie odpadów

616 zł

 

 

44. Inne niż wymienione w niniejszym załączniku zezwolenie (pozwolenie, koncesja):

 

1) zezwolenie wydawane na podstawie przepisów o hodowli zwierząt gospodarskich

 

1) na wykonywanie działalności gospodarczej

616 zł

2) zezwolenie na ekshumację, przewóz i sprowadzenie zwłok ludzkich lub ich szczątków

 

2) pozostałe

82 zł

3) zezwolenie dotyczące scalania i zamiany gruntów, wspólnot gruntowych, mienia komunalnego i gminnego, służebności gruntowej, rozgraniczenia nieruchomości, sprzedaży i dzierżawy nieruchomości rolnych Skarbu Państwa, uporządkowania własności gospodarstw rolnych, ochrony gruntów rolnych i leśnych, melioracji użytków rolnych oraz związane z realizacją przepisów o reformie rolnej i osadnictwie

4) zezwolenie w sprawie dotyczącej inwestycji jednostek budżetowych wydawane na wnioski składane przez inwestorów zastępczych

5) zezwolenie w sprawach należących do właściwości organów celnych - wydawane na wniosek składany przez osobę przekraczającą granicę państwową i załatwianych w toku kontroli celnej, dokonywanej u tej osoby podczas przekraczania granicy

6) zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów

7) zezwolenie na działania związane z ochroną przyrody, wydawane organizacjom ekologicznym i jednostkom naukowym działającym na rzecz ochrony przyrody

8) zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

9) pozwolenie na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

10) zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego

11) pozwolenie na prowadzenie prac naukowo-badawczych lub prac nad tworzeniem nowych odmian roślin uprawnych, z wykorzystaniem organizmów kwarantannowych lub roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów porażonych przez te organizmy lub niespełniających wymagań specjalnych, lub których wprowadzenie i przemieszczanie jest zabronione

12) zezwolenie na działania związane z ochroną przyrody, wydawane osobom fizycznym działającym na rzecz ochrony przyrody w zakresie czynnej ochrony gatunkowej

13) zezwolenie wydawane osobom fizycznym na działania związane z płoszeniem i miejscowym ograniczaniem populacji gatunków zwierząt wyrządzających szkody w gospodarstwie rolnym, leśnym lub rybackim nieobjętych odszkodowaniem Skarbu Państwa

14) (uchylony)

 

45. W przypadku wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) na kilka rodzajów działalności w jednej decyzji - za każdy rodzaj działalności

100% stawki określonej od zezwolenia (pozwolenia, koncesji)

 

 

46. Przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków wydanego zezwolenia (pozwolenia, koncesji), jeżeli:

 

 

 

1) dotyczy przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności

50% stawki określonej od zezwolenia (pozwolenia, koncesji)

 

 

2) treścią zmiany jest kolejny rodzaj działalności

100% stawki określonej od zezwolenia (pozwolenia, koncesji)

 

 

z zastrzeżeniem ust. 17-19

 

 

IV.

Złożenie dokumentu

 

 

 

Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) 

17 zł

dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia:

1) poświadczony notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów

2) w sprawach:

  

a) 

karnych, karnych skarbowych i dyscyplinarnych oraz w sprawach o wykroczenia

  

b) 

cywilnych, w których mocodawcy przysługuje zwolnienie od kosztów sądowych

3) jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu

4) jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy

5) jeżeli dotyczy podpisywania deklaracji podatkowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej