Ustawa z dnia 12.12.2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2018.01.17
do 2018.12.30
tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 137
Istniejące wersje czasowe art. 3
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2018 r. poz. 137
2018.12.31
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 3. 1. Posiadacz płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich, wyprodukowanych na terytorium kraju, nabytych wewnątrzwspólnotowo lub importowanych, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, przeznaczonych do sprzedaży na terytorium kraju po dniu 31 grudnia 2018 r., jest obowiązany oznaczyć je legalizacyjnymi znakami akcyzy.

2. Posiadacz płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich, o których mowa w ust. 1, składa w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych, do dnia 30 października 2018 r., wstępne zapotrzebowanie na legalizacyjne znaki akcyzy. Przepis art. 125 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się odpowiednio.

3. Decyzję w sprawie sprzedaży legalizacyjnych znaków akcyzy na płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie, o których mowa w ust. 1, wydaje właściwy naczelnik urzędu skarbowego w sprawach znaków akcyzy na wniosek ich posiadacza. Przepisy art. 15 i art. 126 ust. 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się odpowiednio.