Ustawa z dnia 8.12.2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2018.12.22
 
dodany przez
art. 1 
Istniejące wersje czasowe art. 38a
2018.12.22
dodany przez

Art. 38a. W ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532) wprowadza się następujące zmiany:

  1) art. 11 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 11. 1. W roku 2019 środki finansowe na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a, 3 i 3b ustawy zmienianej w art. 1, wynoszą 320.232 tys. zł.

   2. Minister właściwy do spraw zdrowia, w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r., może przekazać środki w wysokości, o której mowa w ust. 1, do Narodowego Funduszu Zdrowia w formie dotacji celowej.

   3. Kwotę dotacji, o której mowa w ust. 2, Narodowy Fundusz Zdrowia wykorzysta do dnia 31 grudnia 2019 r.

   4. Odsetki od lokat przekazanych środków stanowią przychód Narodowego Funduszu Zdrowia.";

  2) w art. 12:

   a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

    "1a) art. 11, który wchodzi w życie z dniem 24 grudnia 2018 r.;",

   b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

    "2) art. 1 pkt 1, pkt 3 lit. a i b w zakresie art. 97 ust. 8a zdanie drugie i pkt 4 w zakresie art. 116 ust. 1 pkt 5, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.;"