Ustawa z dnia 8.12.2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2018.12.22
 
dodany przez
art. 1 
Istniejące wersje czasowe art. 34a
2018.12.22
dodany przez

Art. 34a. W ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 i 2161 oraz z 2018 r. poz. 1544 i 1669) w art. 36 w ust. 1:

  1) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

   "Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na lata 2017-2028 na realizację ustawy przez gminy, wojewodów, ministra właściwego do spraw rodziny i ministra właściwego do spraw transportu wynosi 756,91 mln zł, z tego:";

  2) w pkt 2:

   a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

    "w 2018 r. - 34,54 mln zł, w tym:",

   b) lit. c otrzymuje brzmienie:

    "c) 21,00 mln zł na uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego dla rodziców oraz małżonków rodziców posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny,".