Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8.12.2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

 Dz. U. z 2017 r. poz. 2348
 zmieniony przez
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2019 r. poz. 1845

Na podstawie art. 90 ust. 9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, 1622 i 1818) zarządza się, co następuje:

§ 1. Podklasy działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydaje się zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Istniejące wersje czasowe zał.
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2017 r. poz. 2348
2018.09.25
zmieniony przez
2019.09.27 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1845
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik

 
PODKLASY DZIAŁALNOŚCI WEDŁUG POLSKIEJ KLASYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI (PKD),
W KTÓRYCH WYDAJE SIĘ ZEZWOLENIA NA PRACĘ SEZONOWĄ DLA CUDZOZIEMCÓW

DZIAŁ/ GRUPA

KLASA/ PODKLASA*)

NAZWA GRUPOWANIA/UWAGI

SEKCJA A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO

01

UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ

01.1

Uprawy rolne inne niż wieloletnie

01.11.Z

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

ex.01.13.Z

Uprawa warzyw, włączając melony, oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych z wyłączeniem działalności związanej z uprawą grzybów, uprawą pomidorów w szklarniach ogrzewanych oraz uprawą ogórków w szklarniach ogrzewanych

01.15.Z

Uprawa tytoniu

01.16.Z

Uprawa roślin włóknistych

ex.01.19.Z

Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie
z wyłączeniem prowadzonej w szklarniach ogrzewanych działalności związanej z uprawą kwiatów, produkcją kwiatów ciętych oraz pączków kwiatowych

01.2

Uprawa roślin wieloletnich

01.21.Z

Uprawa winogron

01.24.Z

Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych

01.25.Z

Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów

01.28.Z

Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych

01.29.Z

Uprawa pozostałych roślin wieloletnich

01.3

ex.01.30.Z

Rozmnażanie roślin
z wyłączeniem działalności związanej z uprawą roślin do rozmnażania oraz uprawą grzybni, w tym podłoża z wsianą grzybnią

01.4

Chów i hodowla zwierząt

01.41.Z

Chów i hodowla bydła mlecznego

01.42.Z

Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów

01.43.Z

Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych

01.45.Z

Chów i hodowla owiec i kóz

01.49.Z

Chów i hodowla pozostałych zwierząt

01.5

01.50.Z

Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

01.6

Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach

01.61.Z

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

01.62.Z

Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich

01.63.Z

Działalność usługowa następująca po zbiorach

01.64.Z

Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin

SEKCJA I DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI

55

ZAKWATEROWANIE

55.2

55.20.Z

Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

55.3

55.30.Z

Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe

56

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM

56.1

Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne

56.10.B

Ruchome placówki gastronomiczne

*) ex. oznacza niepełny zakres danej podklasy działalności według PKD, w którym wydaje się zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca.