Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8.12.2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

 Dz. U. z 2017 r. poz. 2348
 zmieniony przez
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2019 r. poz. 1845

Na podstawie art. 90 ust. 9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, 1292, 1321, 1428 i 1543) zarządza się, co następuje:

§ 1. Podklasy działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydaje się zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Istniejące wersje czasowe zał.
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2017 r. poz. 2348
2018.09.25
zmieniony przez
2019.09.27 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1845
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik

 
PODKLASY DZIAŁALNOŚCI WEDŁUG POLSKIEJ KLASYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI (PKD),
W KTÓRYCH WYDAJE SIĘ ZEZWOLENIA NA PRACĘ SEZONOWĄ DLA CUDZOZIEMCÓW

DZIAŁ

GRUPA

KLASA

PODKLASA

NAZWA GRUPOWANIA

SEKCJA A

ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO

01

UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ

01.1

Uprawy rolne inne niż wieloletnie

01.11

01.11.Z

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

01.13

01.13.Z

Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych

01.15

01.15.Z

Uprawa tytoniu

01.16

01.16.Z

Uprawa roślin włóknistych

01.19

01.19.Z

Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie

01.2

Uprawa roślin wieloletnich

01.21

01.21.Z

Uprawa winogron

01.24

01.24.Z

Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych

01.25

01.25.Z

Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów

01.28

01.28.Z

Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych

01.29

01.29.Z

Uprawa pozostałych roślin wieloletnich

01.3

01.30

01.30.Z

Rozmnażanie roślin

01.4

Chów i hodowla zwierząt

01.41

01.41.Z

Chów i hodowla bydła mlecznego

01.42

01.42.Z

Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów

01.43

01.43.Z

Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych

01.45

01.45.Z

Chów i hodowla owiec i kóz

01.49

01.49.Z

Chów i hodowla pozostałych zwierząt

01.5

01.50

01.50.Z

Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

01.6

Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach

01.61

01.61.Z

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

01.62

01.62.Z

Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich

01.63

01.63.Z

Działalność usługowa następująca po zbiorach

01.64

01.64.Z

Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin

SEKCJA I

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI

55

ZAKWATEROWANIE

55.2

55.20

55.20.Z

Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

55.3

55.30

55.30.Z

Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe

56

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM

56.1

Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne

56.10

56.10.B

Ruchome placówki gastronomiczne