Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Ustawa z dnia 24.11.2017 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2017 r. poz. 2290

Uwaga od redakcji:
Późniejsze zmiany do ustawy odnoszą się do przepisów pominiętych

Art. 1. W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 285 i 624) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 2. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 401 w ust. 7 po pkt 4b dodaje się pkt 4c w brzmieniu:

   "4c) wpływy z opłaty zastępczej, o której mowa w art. 23 ust. 1a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 285, 624 i 2290);";

  2) w art. 401c po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

   "5a. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 4c, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych przychodów, przeznacza się na wspieranie rozwoju wykorzystania energii elektrycznej w transporcie oraz biokomponentów stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych.".

Art. 3. W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168) w art. 79 w ust. 2 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

  "3a) kontrola jest przeprowadzana na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 285, 624 i 2290);".

Art. 4. W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1928 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 624) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 5. W ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1088) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 6 - 20. (pominięto przez redakcję)

Art. 21. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r., z wyjątkiem:

  1) art. 1 pkt 11 lit. b w zakresie dodawanego art. 23 ust. 1d i 1e, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.;

  2) art. 1 pkt 13 w zakresie dodawanego art. 23b ust. 3, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Załączniki do ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. (poz. 2290)

(pominięto przez redakcję)