Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23.11.2017 r. w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

 Dz. U. z 2017 r. poz. 2219

Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 1.01.2019 r.

Na podstawie art. 45b pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór:

  1) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

  2) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36L), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

  3) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-37), stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

  4) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-38), stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

  5) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-39), stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;

  6) załączników do zeznań PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39:

   a) informacji o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym (PIT/B), stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia,

   b) informacji o odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową w roku podatkowym (PIT/BR), stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia,

   c) informacji o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym (PIT/D), stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia,

   d) informacji o wysokości dochodu (straty) z działów specjalnych produkcji rolnej w roku podatkowym (PIT/DS), stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia,

   e) informacji o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w roku podatkowym (PIT/M), stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia,

   f) informacji o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym (PIT/O), stanowiący załącznik nr 11 do rozporządzenia,

   g) informacji o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy, osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym (PIT/Z), stanowiący załącznik nr 12 do rozporządzenia,

   h) informacji o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym (PIT/ZG), stanowiący załącznik nr 13 do rozporządzenia.

§ 2. 1. Wzory, o których mowa w § 1, stosuje się do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2017 r.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) zostało złożone według dotychczasowego wzoru. W takim przypadku uznaje się za prawidłowe zastosowanie wzorów obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.*)

_________________
*) Zakres spraw uregulowanych w niniejszym rozporządzeniu był poprzednio uregulowany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26.11.2015 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 2001, z 2016 r. poz. 440 oraz z 2017 r. poz. 536), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 9.03.2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. poz. 528).
Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 30.11.2017 r.

Załącznik nr 1

PIT-36 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

PIT-36 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

PIT-36 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

PIT-36 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

PIT-36 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

PIT-36 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

PIT-36 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

Załącznik nr 2

PIT-36L Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

PIT-36L Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

PIT-36L Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

PIT-36L Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

Załącznik nr 3

PIT-37 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

PIT-37 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

PIT-37 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

PIT-37 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

PIT-37 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

Załącznik nr 4

PIT-38 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

PIT-38 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

PIT-38 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

Załącznik nr 5

PIT-39 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

PIT-39 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

PIT-39 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

Załącznik nr 6

PIT/B Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej

PIT/B Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej

PIT/B Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej

Załącznik nr 7

PIT/BR Informacja o odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową

PIT/BR Informacja o odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową

PIT/BR Informacja o odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową

Załącznik nr 8

PIT/D Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych

PIT/D Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych

PIT/D Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych

Załącznik nr 9

PIT/DS Informacja o wysokości dochodu (straty) z działów specjalnych produkcji rolnej

PIT/DS Informacja o wysokości dochodu (straty) z działów specjalnych produkcji rolnej

PIT/DS Informacja o wysokości dochodu (straty) z działów specjalnych produkcji rolnej

PIT/DS Informacja o wysokości dochodu (straty) z działów specjalnych produkcji rolnej

PIT/DS Informacja o wysokości dochodu (straty) z działów specjalnych produkcji rolnej

Załącznik nr 10

PIT/M Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców

PIT/M Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców

Załącznik nr 11

PIT/O Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku

PIT/O Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku

PIT/O Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku

PIT/O Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku

PIT/O Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku

Załącznik nr 12

PIT/Z Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy, osiągniętego (poniesionej)

PIT/Z Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy, osiągniętego (poniesionej)

PIT/Z Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy, osiągniętego (poniesionej)

Załącznik nr 13

PIT/ZG Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku

PIT/ZG Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku