Ustawa z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2020.01.01
do 2020.01.06
zmieniony przez
art. 54 
Istniejące wersje czasowe art. 110
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2017 r. poz. 2203
2020.01.01
zmieniony przez
2020.01.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 17
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 110. 1. Ustala się następujący maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na dotację celową na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat:

  1) w 2018 r. - 1404 mln zł;

  2) w 2019 r. - 1426 mln zł;

  3) w 2020 r. - 1489 mln zł;*)

  ______________________
  *) Uwaga od redakcji: zgodnie z ustawą z dnia 13.02.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 278) art. 110 pkt 3 wszedł w życie z dniem 21.02.2020 r. z mocą od 1.01.2020 r.

  4) w 2021 r. - 1534 mln zł;

  5) w 2022 r. - 1610 mln zł;

  6) w 2023 r. - 1671 mln zł;

  7) w 2024 r. - 1732 mln zł;

  8) w 2025 r. - 1785 mln zł;

  9) w 2026 r. - 1832 mln zł;

  10) w 2027 r. - 1856 mln zł.

2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania monitoruje wykorzystanie limitów wydatków na zadania, o których mowa w ust. 1, oraz, w razie potrzeby, wdraża mechanizmy korygujące.

3. W przypadku gdy łączne wydatki budżetu państwa planowane na dotację, o której mowa w ust. 1, wyliczone zgodnie z kwotą roczną określoną odpowiednio w art. 109 ust. 1 lub w art. 53 ust. 4, powodowałyby zagrożenie przekroczenia w danym roku budżetowym limitu określonego w ust. 1, do wyliczenia dotacji na ten rok ustala się skorygowaną kwotę roczną równą, zaokrąglonemu w dół do pełnych groszy, ilorazowi limitu na dany rok budżetowy określonemu w ust. 1 oraz liczby uczniów przyjętych do obliczenia wysokości dotacji.