Ustawa z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2020.01.07
 
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 17
Istniejące wersje czasowe art. 41a
2019.01.01
dodany przez
2020.01.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 17
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 41a. 1. Specjalistyczna jednostka nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe, oblicza wysokość i przekazuje dotacje, o których mowa w art. 40 ust. 1 i 3 oraz art. 41 ust. 1, 2, 5 i 6. Specjalistyczna jednostka nadzoru weryfikuje i przeprowadza kontrole prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji. Dyrektor specjalistycznej jednostki nadzoru wydaje jako organ pierwszej instancji decyzje o zwrocie dotacji, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. Kontrole prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, o których mowa w art. 40 ust. 1 i 3 oraz art. 41 ust. 1, 2, 5 i 6, przeprowadza się na zasadach i w trybie określonych w przepisach o kontroli w administracji rządowej.