Ustawa z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2020.01.07
 
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 17
Istniejące wersje czasowe art. 14
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2017 r. poz. 2203
2019.01.01
zmieniony przez
2020.01.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 17
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 14. 1. Wskaźnik zwiększający dla szkół danego typu, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, niebędących szkołami specjalnymi oblicza się według następującego wzoru:

w którym poszczególne symbole oznaczają:

Wzt -

wskaźnik zwiększający dla szkół danego typu, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, niebędących szkołami specjalnymi w roku budżetowym,

Wbt-1

wydatki bieżące poniesione w roku bazowym z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na prowadzenie przez tę jednostkę szkół danego typu, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, niebędących szkołami specjalnymi,

Ot-1 -

wykonane w roku bazowym w budżecie jednostki samorządu terytorialnego dochody z tytułu opłat za wyżywienie w prowadzonych przez tę jednostkę szkołach danego typu, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, niebędących szkołami specjalnymi,

WbUEt-1-

poniesione w roku bazowym z budżetu jednostki samorządu terytorialnego wydatki bieżące finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na prowadzenie przez tę jednostkę szkół danego typu, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, niebędących szkołami specjalnymi,

Dpt-1 -

wykorzystaną w roku bazowym przez jednostkę samorządu terytorialnego kwotę dotacji, o której mowa w art. 55 ust. 3, dla prowadzonych przez tę jednostkę szkół danego typu, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, niebędących szkołami specjalnymi,

WbIt - 1 -

poniesione w roku bazowym z budżetu jednostki samorządu terytorialnego wydatki bieżące na finansowanie działalności internatów w prowadzonych przez tę jednostkę szkołach danego typu, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, niebędących szkołami specjalnymi,

WbPt-1 -

poniesione w roku bazowym z budżetu jednostki samorządu terytorialnego wydatki bieżące na realizację programów rządowych, o których mowa w art. 90u ust. 1 ustawy o systemie oświaty, w prowadzonych przez tę jednostkę szkołach danego typu, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, niebędących szkołami specjalnymi,

St-1 -

kwotę przewidzianą w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego w roku bazowym na prowadzenie przez tę jednostkę szkół danego typu, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, niebędących szkołami specjalnymi, bez uwzględnienia kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na wychowanków internatów w prowadzonych przez tę jednostkę szkołach danego typu, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, niebędących szkołami specjalnymi,

LuSt-1 -

liczbę dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, przyjętą do naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego w roku bazowym w prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego szkołach danego typu, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, niebędących szkołami specjalnymi,

Lut-2 -

liczbę dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, ustaloną na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok bazowy, w prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego szkołach danego typu, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, niebędących szkołami specjalnymi,

Lut-1

liczbę dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, ustaloną na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku bazowego, w prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego szkołach danego typu, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, niebędących szkołami specjalnymi.

2. Wskaźnik zwiększający dla szkół danego typu będących szkołami specjalnymi oblicza się według następującego wzoru:

w którym poszczególne symbole oznaczają:

Wzt -

wskaźnik zwiększający dla szkół danego typu będących szkołami specjalnymi w roku budżetowym,

Wbt-1 -

wydatki bieżące poniesione w roku bazowym z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na prowadzenie przez tę jednostkę szkół danego typu będących szkołami specjalnymi,

0t-1 -

wykonane w roku bazowym w budżecie jednostki samorządu terytorialnego dochody z tytułu opłat za wyżywienie w prowadzonych przez tę jednostkę szkołach danego typu będących szkołami specjalnymi,

WbUEt-1 -

poniesione w roku bazowym z budżetu jednostki samorządu terytorialnego wydatki bieżące finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na prowadzenie przez tę jednostkę szkół danego typu będących szkołami specjalnymi,

Dpt-1 -

wykorzystaną w roku bazowym przez jednostkę samorządu terytorialnego kwotę dotacji, o której mowa w art. 55 ust. 3, dla prowadzonych przez tę jednostkę szkół danego typu będących szkołami specjalnymi,

WbIt-1 -

poniesione w roku bazowym z budżetu jednostki samorządu terytorialnego wydatki bieżące na finansowanie działalności internatów w prowadzonych przez tę jednostkę szkołach danego typu będących szkołami specjalnymi,

WbPt-1 -

poniesione w roku bazowym z budżetu jednostki samorządu terytorialnego wydatki bieżące na realizację programów rządowych, o których mowa w art. 90u ust. 1 ustawy o systemie oświaty, w prowadzonych przez tę jednostkę szkołach danego typu będących szkołami specjalnymi,

St-1 -

kwotę przewidzianą w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego w roku bazowym na prowadzenie przez tę jednostkę szkół danego typu będących szkołami specjalnymi, bez uwzględnienia kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na wychowanków internatów w prowadzonych przez tę jednostkę szkołach danego typu będących szkołami specjalnymi,

LuSt-1 -

liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych przyjęta do naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego w roku bazowym w prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego szkołach danego typu, będących szkołami specjalnymi,

Lut-2 -

liczbę dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, ustaloną na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok bazowy, w prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego szkołach danego typu będących szkołami specjalnymi,

Lut-1 -

liczbę dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, ustaloną na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku bazowego, w prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego szkołach danego typu będących szkołami specjalnymi.

3. Do kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w ust. 1 i 2, wlicza się środki otrzymane z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, o której mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

4. W przypadku braku na terenie gminy odpowiednio szkoły danego typu, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, niebędącej szkołą specjalną lub szkoły danego typu będącej szkołą specjalną, prowadzonej przez tę gminę, przyjmuje się wskaźnik zwiększający, o którym mowa w ust. 1 i 2, obliczony odpowiednio dla najbliższej gminy prowadzącej szkołę danego typu, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, niebędącą szkołą specjalną lub dla najbliższej gminy prowadzącej szkołę danego typu będącą szkołą specjalną.

5. W przypadku braku na terenie powiatu odpowiednio szkoły danego typu, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, niebędącej szkołą specjalną lub szkoły danego typu będącej szkołą specjalną, prowadzonej przez ten powiat, przyjmuje się wskaźnik zwiększający, o którym mowa w ust. 1 i 2, obliczony odpowiednio dla najbliższego powiatu prowadzącego szkołę danego typu, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, niebędącą szkołą specjalną lub dla najbliższego powiatu prowadzącego szkołę danego typu będącą szkołą specjalną.

6. W przypadku szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę miejsko-wiejską wskaźnik zwiększający, o którym mowa w ust. 1 i 2, oblicza się odrębnie dla szkoły podstawowej położonej na terenie wsi i miasta do 5 tys. mieszkańców oraz dla szkoły podstawowej położonej na terenie miasta powyżej 5 tys. mieszkańców.

7. W przypadku braku na terenie gminy miejsko-wiejskiej odpowiednio:

    1) szkoły podstawowej położonej na terenie wsi i miasta do 5 tys. mieszkańców niebędącej szkołą specjalną,

    2) szkoły podstawowej położonej na terenie wsi i miasta do 5 tys. mieszkańców będącej szkołą specjalną,

    3) szkoły podstawowej położonej na terenie miasta powyżej 5 tys. mieszkańców niebędącej szkołą specjalną,

    4) szkoły podstawowej położonej na terenie miasta powyżej 5 tys. mieszkańców będącej szkołą specjalną

- prowadzonych przez tę gminę, przyjmuje się wskaźnik zwiększający, o którym mowa w ust. 1 i 2, obliczony odrębnie dla najbliższej gminy prowadzącej szkołę danego typu, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, niebędącą szkołą specjalną albo dla najbliższej gminy prowadzącej szkołę danego typu będącą szkołą specjalną, z tym że najbliższą gminę ustala się odrębnie dla szkoły podstawowej położonej na terenie wsi i miasta do 5 tys. mieszkańców oraz dla szkoły podstawowej położonej na terenie miasta powyżej 5 tys. mieszkańców.

8. Wskaźnik zwiększający, o którym mowa w ust. 1 i 2, w okresie do ostatniego dnia miesiąca pierwszej aktualizacji, o którym mowa w art. 43 ust. 2 pkt 1, przyjmuje się w wysokości równej wskaźnikowi ustalonemu dla roku poprzedniego.

9. Wskaźnik zwiększający, o którym mowa w ust. 1 i 2, ustala się w zaokrągleniu do wartości tysięcznych, z tym że nie może być on mniejszy niż wartość 1.