Ustawa z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2019.01.01
do 2020.01.06
zmieniony przez
art. 44 
Istniejące wersje czasowe art. 81
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2017 r. poz. 2203
2019.01.01
zmieniony przez
2020.01.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 17
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 81. W ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453) w art. 28 w ust. 6 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu:

    "6) zróżnicowania kwot ustalanych na uczniów objętych kształceniem zawodowym w oparciu o prognozowane zapotrzebowanie na pracowników w danym zawodzie na krajowym i wojewódzkim rynku pracy;

    7) liczby uczniów, którzy zdali odpowiednio egzamin maturalny lub egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych, szkołach policealnych oraz w szkołach lub placówkach prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe.".