Ustawa z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2019.01.01
do 2020.01.06
zmieniony przez
art. 44 
Istniejące wersje czasowe art. 42
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2017 r. poz. 2203
2019.01.01
zmieniony przez
2020.01.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 17
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 42. 1. Dotacje, o których mowa w art. 40 ust. 1 i 3 oraz art. 41 ust. 1, 2 i 5, są przekazywane na rachunek bankowy szkoły lub zespołu szkół w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że części za styczeń i za grudzień są przekazywane w terminie odpowiednio do dnia 20 stycznia oraz do dnia 15 grudnia roku budżetowego.

2. Do dotacji, o których mowa w:

  1) art. 40 ust. 1 i 3 - stosuje się odpowiednio art. 25 ust. 7, art. 34 ust. 2, art. 35 ust. 1-3 oraz art. 36 ust. 1-5;

  2) art. 41 ust. 1, 2 i 5 - stosuje się odpowiednio art. 26 ust. 4 i 7, art. 33 ust. 1 pkt 1, art. 34 ust. 2 i 3, art. 35 ust. 1-3, art. 36 oraz art. 37;

  3) art. 41 ust. 6 - stosuje się odpowiednio art. 26 ust. 4 i 7, art. 35 ust. 1-3, art. 36 oraz art. 37.

3. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

  1) tryb przekazywania przez organ prowadzący szkołę informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji, o których mowa w art. 40 ust. 1 i 3 oraz art. 41 ust. 1, 2, 5 i 6, oraz wzór wniosku o udzielenie dotacji zawierającego te informacje,

  2) tryb udzielania oraz rozliczania wykorzystania dotacji, o których mowa w art. 40 ust. 1 i 3 oraz art. 41 ust. 1, 2, 5 i 6, wzór składanego przez szkołę formularza zawierającego informację o liczbie uczniów i poniesionych wydatkach sfinansowanych z udzielonej części dotacji przypadającej na dany miesiąc oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tych dotacji,

  3) (uchylony)

- uwzględniając typy szkół, których informacje dotyczą, oraz odpowiedni stopień szczegółowości danych, możliwość wykorzystania środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych przy składaniu wniosku o udzielenie dotacji oraz rozliczaniu wykorzystania tych dotacji, a także konieczność zapewnienia weryfikacji prawidłowości wydatkowania środków publicznych i odpowiedniego udokumentowania przebiegu kontroli.