Ustawa z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2019.01.01
do 2020.01.06
zmieniony przez
art. 44 
Istniejące wersje czasowe art. 27
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2017 r. poz. 2203
2019.01.01
zmieniony przez
2020.01.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 17
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 27. 1. Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego uzyskała informację, że uczeń szkoły, o której mowa w art. 25 ust. 3 i 4 oraz art. 26 ust. 2, jest uczniem więcej niż jednej takiej szkoły dotowanej przez tę jednostkę, występuje do tych szkół o uzyskanie od rodzica ucznia albo pełnoletniego ucznia pisemnego oświadczenia wskazującego jedną z tych szkół jako szkołę, do której uczeń uczęszcza w danym roku szkolnym, i przekazanie go tej jednostce samorządu terytorialnego, w terminie 30 dni od dnia tego wystąpienia.

2. Dotację, o której mowa w art. 25 ust. 3 i 4 oraz art. 26 ust. 2, od miesiąca następującego po miesiącu otrzymania oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, otrzymuje szkoła wskazana w tym oświadczeniu.

3. Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie otrzymała oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, dotację, o której mowa w art. 25 ust. 3 i 4 oraz art. 26 ust. 2, otrzymuje, do miesiąca poprzedzającego miesiąc udzielenia dotacji jednej szkole, zgodnie z ust. 2, ta szkoła, w której uczeń jest wpisany do księgi uczniów jako pierwszy. Jeżeli uczeń został wpisany do księgi uczniów w tym samym terminie w więcej niż jednej szkole, dotację, o której mowa w art. 25 ust. 3 i 4 oraz art. 26 ust. 2, otrzymuje szkoła wskazana przez jednostkę samorządu terytorialnego.