Ustawa z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2017.11.29
do 2018.12.31
tekst pierwotny
Dz. U. z 2017 r. poz. 2203
Istniejące wersje czasowe art. 133
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2017 r. poz. 2203
2019.01.01
zmieniony przez
2019.09.01
uchylony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 133. 1. Dodatek za wyróżniającą pracę w wysokości określonej w art. 33a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 76, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, po raz pierwszy przysługuje od dnia 1 września 2022 r.

2. W okresie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r. dodatek za wyróżniającą pracę dla nauczyciela dyplomowanego zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć ustala się w wysokości:

    1) od dnia 1 września 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. - 3%,

    2) od dnia 1 września 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r. - 6%

- kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.

3. Dodatek, o którym mowa w ust. 1 i 2, przysługuje nauczycielowi dyplomowanemu legitymującemu się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole od dnia nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego oraz wyróżniającą oceną pracy dokonaną na zasadach określonych w art. 6a ustawy zmienianej w art. 76, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.